At Odnośnik do polecenia Electrolux Ehs60200p

At Odnośnik do polecenia Electrolux EHS60200P to profesjonalny odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho. Jest wyposażony w silnik o mocy 2000 W i wytrzymały akumulator litowo-jonowy, który zapewnia długą pracę bez potrzeby ładowania. Posiada funkcję automatycznego czyszczenia i filtra HEPA, który skutecznie usuwa do 99,97% alergenów i drobnoustrojów z powietrza. Urządzenie jest bardzo lekkie, co ułatwia przenoszenie, a także łatwe czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Odkurzacz jest wyposażony w wygodny system wyłączania i wyłączania, który pozwala łatwo włączyć i wyłączyć urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: At Odnośnik do polecenia Electrolux Ehs60200p

Terminal czyścimy za pomocą polecenia clear

Ćwiczenie 1 – Wyświetlanie pomocy

1. Wyświetl pomoc za pomocą poleceń man oraz info

2. Za pomocą polecenia man find sprawdź składnie dla poleceń: passwd, ls,

alias, more

Ćwiczenie 2 – Wyświetlanie informacji o katalogach

1. Wyświetl listę katalogów za pomocą polecenia dir, sprawdź, jakie

informacje są wyświetlane przez polecenie vdir

2. Sprawdź działanie polecenia ls i ls z parametrem –l. Do których

wcześniejszych poleceń są one podobne?

3. Sprawdź działanie polecenia ls z parametrami: -a, -A, -d

4. Za pomocą polecenia ls „wzorzec”, wyświetl wszystkie elementy???? gdzie

* -oznacza dowolny ciąg znaków,? – zastępuje dowolny znak. Analogicznie

wyświetl wszystkie elementy nie spełniające warunku korzystając z parametru

–ignore=’wyrażenie’

5. Wyświetl zawartość również podkatalogów używając parametru –recursive

6. Posortuj wyświetlane wyniki wg wielkości i czasu utworzenie korzystając z

parametrów: -S i –t

7. Wyświetl strukturę katalogów dala katalogu /usr/etc za pomocą polecenia

tree

1

Ćwiczenie 3 – Przechodzenie pomiędzy katalogami

1. Przejdź do głównego katalogu w strukturze katalogów o jeden „wyżej” za

pomocą polecenia cd z parametrem.., następnie przejdź do katalogu

głównego przy użyciu parametru /.

2. Przy użyciu polecenia polecenia cd nazwaKatalogu wróć z powrotem do

swojego katalogu domowego.

Ćwiczenie 4 – Operacje na historii poleceń

1. Za pomocą polecenia history wyświetl historie użytych poleceń. Za pomocą

polecenia history > nazwaPliku przekieruj historie poleceń do pliku i sprawdź

jego zawartość. Wyczyść historie poleceń używając parametru –c.

Ćwiczenie 5 – Operacje na katalogach i plikach

1. W swoim katalogu za pomocą polecenia mkdir nazwaKatalogu utwórz

katalog o nazwie ImieINazwisko

2. W katalogu który utworzyłeś utwórz poprzez jedno polecenie trzy

podkatalogi o nazwie katalogA, katalogB i katalogC uzywajac spacji jako

separatora ich tworzenia - mkdir katalog1 katalog2

3. Za pomocą polecenia mv zmień nazwę katalogu katalogC na nazwę

KatalogDoUsuniecia - mv katalog1 katalog2

4. Usuń katalog o nazwie KatalogDoUsuniecia poprzez polecenie rmdir

5. W katalogu katalogB utwórz pliki o nazwie plikA, plikB, plikC i

NieUsuwalny za pomoca polecenia touch

6. Do katalogu katalogB zapisz dokument o nazwie plikD utworzony w

dowolnym edytorze dokumentów.

2

7. Zmień nazwę dokumentu plikD na plikDoUsuniecia za pomocą polecenia

mv. Zmień nazwę pliku plikA na plikB. Co się stało w wyniku operacji?

Ponownie utwórz plik o

nazwie plikA a następnie zmień jego nazwę na plikB używając najpierw

atrybutu –b a następnie –i.

8. Osuń plik o nazwie plikDoUsuniecia za pomocą polecenia rm

9. Usuń wszystkie pliki o nazwie rozpoczynającej się od plik - rm plik* w

trybie interaktywnym -i

10. Spróbuj usunąć katalog katalogB za pomocą polecenia rmdir. Czy

możliwe jest jego usuniecie?

11. Spróbuj usunąć katalog za pomocą polecenia rm z parametrem –r. Czy

operacja się udała?

12. Ponownie utwórz katalog o nazwie katalogB z plikami o nazwach plikA,

plikB, plikC. Przenieś zawartość katalogu katalogB do katalogu katalogA za

pomocą polecenia mv - mv katalog1/* katalog2.

13. Skopiuj plik plikA z katalogu katalogA do katalogu katalogB za pomocą

polecenia cp zmieniając nazwę na plikTymaczasowy- cp.. /katalog1/plik1

katalog2/plik2

14. Utwórz wpisując kilka dowolnych linijek tekstu w katalogu katalogB plik

tekstowy o nazwie plikDoDowiazania. Za pomocą polecenia ln utwórz

odnośnik stały o nazwie plikDowiazany do pliku plikDoDowiazania - ln plik1

plik2. Sprawdź za pomocąpolecenia cat zawartość pliku plikDowiazany.

Edytorem tekstowym zmień zawartość pliku i sprawdź ponownie poleceniem

cat zawartość pliku plikDowiazany. Czy uległa ona zmianie. Usuń plik o

nazwie plikDoDowiazania. Czy plik plikDowiazany nadal istnieje i wyświetla

jakaś zawartość? A pomocą polecenia ln z parametrem –s dokonaj dowiązanie

symboliczne do pliku plikDowiazany o nazwie plikDowiazany2 - ln -s

3

plik1 plik2. Wykonaj operacje analogiczne jak we wcześniejszym przypadku.

Czym rożni się odnośnik stały od dowiązania symbolicznego?

Ćwiczenie 6 – Wyświetlanie zawartości plików

1. Dodaj do katalogu katalogB za pomocą edytora tekstowego pliki z

dowolnym tekstem o nazwach plikZawartosc1 oraz plikZawartosc2. Za

pomocą poznanego polecenia cat wyświetl zawartość plików o nazwie

plikZawartosc1 oraz plikZawartosc2 numerując ich linie:: cat -n plik1. txt

plik2. txt lub cat -n plik. *

2. W celu złączenia plikówplikZawartosc1 oraz plikZawartosc2 w

plikZawartosc3 jeden posłuż się operatorem skierowania >> - cat plik1. txt >> plik3. txt

3. Przejrzyj zawartość pliku plikZawartosc3 za pomocą polcen more oraz less

Ćwiczenie 7 – Wyszukiwanie plików

1. Za pomocą polecenia find znajdź w katalogu katalogA plik o nazwie plikB

- find /katalog -name plik -print

2. Za pomocą odpowiedniego wyrażenia regularnego znajdź w katalogu

katalogA pliki o nazwie rozpoczynającej się od plik

3. Wyświetl listę plików, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w ciągu

ostatniego dnia za pomocą polecenia postaci find /usr/bin -type f -mtime -1

-print

Ćwiczenie 8 – Zmiana atrybutów plików Sprawdź katalogów

1. Sprawdź za pomocą polecenia ls z odpowiednim parametrem uprawnienia

do katalogu katalogA

2. Za pomocą polecenia chmod zmień parametry katalogu katalogA pełnie

4

dla właściciela, wejście i przeszukanie zawartości dla grupy przypisanej do

katalogu i na brak uprawnień dla pozostałych użytkowników pamiętając, ze

wartości liczbowe.

- 4 – r - przeszukanie zawartości (katalog), odczyt

- 2 – w - zmiana zawartości (katalog i plik)

- 1 – x - wejście (katalog), uruchomienie (plik)

przykład – chmod 666 katalog1

3. Za pomocą parametru –R dokonaj zmiany zarówno dla katalogu katalogA

jak i podkatalogów na uprawnienia pełne dla wszystkich wyświetlając

informacje dla każdej ze zmian za pomocą parametru -v

Ćwiczenie 9 – Spakowywanie i rozpakowywanie plików

1. Sprawdź w podręczniku użytkownika dane na temat poleceń tar, jar i

compress

2. Sworzyc kopie zapasowa zawartości katalogu katalogB znajdującego się w

katalogu katalogA za pomocą tar-a i umieścić ja w katalogu katalogB pod

nazwa daneSpakowane. tar

3. Wyświetl zawartość katalogu katalogB sprawdzając, czy plik kopii

zapasowej istnieje

4. Sprawdzić zawartość pliku kopii zapasowej

5. Rozpakuj plik kopii zapasowej o nazwie daneSpakowane. tar

6. Usuń odtworzone dane wraz z katalogiem je zawierającym

Ćwiczenie 10 – Ustalanie zajętego i wolnego miejsca

1. Sprawdź ilość wolnego i zajętego miejsca na partycjach za pomocą

polecenia df. Użyj parametru –m aby wyświetlić ilość w megabajtach

2. Wyświetl ilość miejsca w bajtach jaka zajmuje katalog /usr/bin za pomocą

5

pocenia du i parametru –b.

3. Wyświetl ilość miejsca jaka zajmuje katalog i podkatalogi katalogu

katalogA używając parametru –a

4. Sprawdź jakie dane zostaną wyświetlone dla tego polecenia i katalogu

katalogA gdy jako parametry podasz odpowiednio –c, -s, -S

Kwiczenie 11 – Wyświetlanie informacji o systemie

1. Wyświetl informacje o architekturze komputera za pomocą plecenia arch

2. Sprawdź składnie polecenia uname, a następnie wyświetl informacje:

procesor, wersja jadra, nazwa hosta, wszystkie zbiorczo

3. Wyświetl ilość miejsca w bajtach jaka zajmuje katalog /usr/bin za pomocą

polecenia du i parametru –b.

4. Za pomocą polecenia free wyświetl informacje o pamięci systemowej. Użyj

parametru –k do wyświetlenia w kilobajtach lub –m do wyświetlenia w

megabajtach

5. Wyświetl listę procesów za pomocą polecenia ps i najbardziej

obciążających system za pomocą polecenia top

6. Wyświetl statystyki dla połączeń za pomocą polecenia netstat

Ćwiczenie 12 – Konta użytkowników

1. Wejdź na konto użytkownika roota za pomocą polecenia su

2. Zmień hasło dla roota za pomocą polecenia passwd

3. Za pomocą polecenia w wyświetl informacje o aktywnych sesjach

4. Za pomocą polecenia adduser dodaj użytkownika o nazwie swoje inicjały

5. Przy użyciu parametru –g dodaj nowego użytkownika o nazwie admin jako

należącego do grupy root

6. Usuń pierwszego utworzonego użytkownika za pomocą polecenia userdel

6

wraz z jego katalogiem domowym używając parametru –r

7. Wyświetl informacje o użytkowniku amin wykorzystuj ac polecenie finger

8. Dodaj nowa grupę użytkowników za pomocą polecenia groupadd o

nazwie nowaGrupa

9. Sprawdź składnie polecenia adduser i dodaj jeszcze jednego użytkownika z

kilkoma parametrami konfiguracyjnymi jako członka grupy nowaGrupa

10. Usuń grupę nowaGrupa za pomocą polecenia groupdel

11. Sprawdź składnie polecenia usermod i zmień dane dla użytkownika admin

Ćwiczenie 13 – Montowanie i odmontowywanie

1. Zamontuj stacje dyskietek za pomocą polecenia mount – mount /dev/fd0

2. Odmontuj urządzenie za pomocą polecenia umount

3. Zamontuj jedna z nie zamontowanych partycji – lista urządzeń w katalogu

/dev/urządzenie, partycje zaczynają się od hda. Mesli wszystkie partycje są

zamontowane, odmontuj którąś i zamontuj ponownie

4. Wejdź do zamontowanej partycji – znajduje się one w katalogu

/mnt/nazwaUrzadzenia, np. /mnt/hda2

Ćwiczenie 14 – Zamykanie systemu

1. Zamknij system po upływie 2 minut – shutdown 2

CZY MÓGŁBY KTOŚ MI POMÓC?????

Wybierz swoje urządzenieaby lepiej dobrać część

Wybierz swoje urządzenie, aby dobrać części

Przedstawiamy oryginalne i zamienne części do płyt ceramicznych Electrolux o modelu EHS60200P 73P. Wspomóż się filtrem na stronie, a szybciej odnajdziesz szukaną część. Ciężko naprawić sprzęt bez znajomości podstawowych zasad. Baza Porad to miejsce, które edukuje i pomaga rozwiązywać problemy ze sprzętem AGD. Nagraliśmy również sporo filmików instruktażowych pokazujących jak samodzielnie naprawić urządzenie AGD bez wzywania fachowca. Umieściliśmy je dla Ciebie na naszym kanale YouTube. Sprawdź koniecznie!

Rodzaj: Płyta ceramiczna
Producent: Electrolux

Model: EHS60200P 73P

PNC: 949592654-00

Niedostępny

Nasze wskazówki

  • Uszkodzony wentylator w lodówce – możliwe objawy
  • Nie działa No Frost w lodówce
  • Jak wybrać żelazko?
  • Co najczęściej się psuje w pralce?
  • Głośny wentylator w piekarniku

At Odnośnik do polecenia Electrolux Ehs60200p

Bezpośredni link do pobrania At Odnośnik do polecenia Electrolux Ehs60200p

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja At Odnośnik do polecenia Electrolux Ehs60200p