Dokumentacja podstawowa Beko Efs6000b

Dokumentacja podstawowa Beko Efs6000b to zestaw instrukcji użytkowania, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. Zawiera również wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, a także instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i wymiany części. Ta dokumentacja jest szczególnie przydatna dla osób, które chcą zapoznać się z wszystkimi funkcjami i opcjami, które oferuje urządzenie. Dokumentacja zawiera również informacje na temat kompatybilności z innymi urządzeniami i systemami. Dokumentacja podstawowa jest ważnym źródłem informacji, aby móc w pełni wykorzystać potencjał urządzenia i osiągać optymalne wyniki.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja podstawowa Beko Efs6000b

Do zastosowań wymagających większej precyzji. Waga półmikro do ważenia najmniejszych próbek: pojemność 120 g, odczyt 0, 01 mg, czujnik wagowy wysokiej rozdzielczości, FACT, ergonomiczne drzwiczki, program sprawdzania pipet

Dokładne wyniki

Aby zapewnić ciągłą precyzję wyników pomiaru, system automatycznej wewnętrznej adiustacji FACT przeprowadza próby czułości i nieliniowości z wykorzystaniem 2 wewnętrznych wzorców masy.

Wydajna praca

Aby pracować szybciej i bardziej ergonomicznie, jedną ręką otwórz osłonę przeciwwiatrową ErgoDoor, a drugą w tym samym czasie ustaw próbkę.

Oszczędność miejsca

Drzwiczki osłony przeciwwiatrowej nie wystają poza wagę, a przyłącza są zainstalowane w poprzek, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń roboczą.

Nr produktu: 11142056

C_2006176PL. 01000101. xml

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/1

28. 7. 2006


Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)

(2006/C 176/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając opracowanie Komisji pt. „Opodatkowanie przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym” (1),

uwzględniając wniosek złożony przez Komisję w komunikacie z dnia 23 października 2001 r. pt. „W kierunku wewnętrznego rynku bez przeszkód — Strategia mająca na celu wprowadzenie dla przedsiębiorstw ujednoliconej podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do ich działalności obejmującej całą UE (2)” dotyczący ustanowienia Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych,

uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 marca 2002 r. wyrażające uznanie dla tej inicjatywy oraz dla ustanowienia Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w czerwcu 2002 r.,

mając na uwadze, że rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic, w obrębie którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału,

mając na uwadze, że na rynku wewnętrznym posiadającym cechy charakterystyczne dla rynku krajowego transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami stowarzyszonymi z różnych państw członkowskich nie powinny podlegać mniej korzystnym warunkom, niż tym które mają zastosowanie do takich samych transakcji przeprowadzanych pomiędzy przedsiębiorstwami stowarzyszonymi z tego samego państwa członkowskiego,

mając na uwadze, że w interesie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, rzeczą szczególnie ważną jest zmniejszenie kosztów zapewnienia zgodności w zakresie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych,

mając na uwadze, że kodeks postępowania zawarty w niniejszej rezolucji stanowi dla państw członkowskich i podatników pożyteczny instrument w zakresie wdrożenia znormalizowanej i częściowo scentralizowanej dokumentacji cen transferowych w Unii Europejskiej, mający na celu uproszczenie wymogów związanych z dokumentacją cen transferowych dotyczących działalności transgranicznej,

mając na uwadze, że akceptowanie przez państwa członkowskie znormalizowanej i częściowo scentralizowanej dokumentacji cen transferowych wymaganej do określenia, czy ceny transferowe są zgodne z zasadą ceny rynkowej, mogłoby pomóc przedsiębiorstwom w osiąganiu większych korzyści z rynku wewnętrznego,

mając na uwadze, że dokumentacja cen transferowych w Unii Europejskiej musi być postrzegana w ramach Wytycznych OECD dotyczących Cen Transferowych,

mając na uwadze, że znormalizowana i częściowo scentralizowana dokumentacja powinna zostać wdrożona w sposób elastyczny oraz powinna uwzględniać szczególne okoliczności występujące w zainteresowanych przedsiębiorstwach,

mając na uwadze, że państwo członkowskie może podjąć decyzję o niestosowaniu zasad dotyczących dokumentacji cen transferowych lub zastosowaniu mniej rygorystycznych zasad dotyczących dokumentacji cen transferowych, niż jest to przewidziane w kodeksie postępowania zawartym w niniejszej rezolucji,

uznając, że przyjęcie w Unii Europejskiej wspólnego podejścia w zakresie wymogów związanych z dokumentacją jest korzystne zarówno dla podatników, w szczególności w zakresie zmniejszenia kosztów zapewnienia zgodności i narażenia na sankcje odnoszące się do dokumentacji, a także dla administracji podatkowych ze względu na zwiększoną przejrzystość i spójność,

przyjmując z zadowoleniem komunikat Komisji z dnia 7 listopada 2005 r.  (3) w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw oraz kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla stowarzyszonych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej,

podkreślając, że kodeks postępowania stanowi zobowiązanie polityczne i nie wpływa na prawa i obowiązki państw członkowskich ani na odpowiednie kompetencje państw członkowskich i Wspólnoty wynikające z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

uznając, że wdrożenie kodeksu postępowania zawartego w niniejszej rezolucji nie powinno stanowić przeszkody dla poszukiwania rozwiązań na poziomie bardziej globalnym,

UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY KODEKS POSTĘPOWANIA:

Kodeks postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)

Bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji państw członkowskich i Wspólnoty niniejszy kodeks postępowania dotyczy wdrożenia znormalizowanej i częściowo scentralizowanej dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Jest on skierowany do państw członkowskich, lecz ma on także na celu zachęcanie przedsiębiorstw wielonarodowych do stosowania podejścia DCT UE.

1.

Państwa członkowskie przyjmą znormalizowaną i częściowo scentralizowaną dokumentację cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej określoną w załączniku, oraz będą uważać ją za podstawowy zestaw informacji służących ocenie cen transferowych grupy w ramach przedsiębiorstwa wielonarodowego.

2.

Wykorzystanie DCT UE będzie fakultatywne dla grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.

3.

Państwa członkowskie będą stosować podobne elementy oceny w odniesieniu do wymogów związanych z dokumentacją dotyczącą przypisania zysków stałemu zakładowi, jak w przypadku dokumentacji cen transferowych.

4.

Państwa członkowskie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, będą należycie uwzględniać i kierować się ogólnymi zasadami i wymogami określonymi w załączniku.

5.

Państwa członkowskie nie będą wymagać od mniejszych przedsiębiorstw i posiadających mniej złożoną strukturę (włącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami) opracowania równie obszernej dokumentacji, jak w przypadku przedsiębiorstw większych i o bardziej złożonej strukturze.

6.

Państwa członkowskie powinny:

a)

nie nakładać nieuzasadnionych kosztów zachowania zgodności lub obciążeń administracyjnych na przedsiębiorstwa, wymagając sporządzania lub dostarczania dokumentacji;

b)

nie wymagać dokumentacji, która nie ma wpływu na transakcje będące przedmiotem oceny;

c)

zapewnić, aby nie doszło do ujawnienia informacji poufnych zawartych w dokumentacji.

7.

Państwa członkowskie nie powinny stosować sankcji odnoszących się do dokumentacji, w przypadku gdy podatnicy przestrzegają w dobrej wierze, w rozsądny sposób i w odpowiednim terminie wymogów znormalizowanej i spójnej dokumentacji, jak określono w załączniku, lub krajowych wymogów dotyczących dokumentacji w państwie członkowskim oraz prawidłowo stosują tę dokumentację, w celu określenia swoich cen transferowych zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

8.

Aby zapewnić jednolite i skuteczne stosowanie niniejszego kodeksu, państwa członkowskie powinny składać Komisji roczne sprawozdania dotyczące wszelkich środków podjętych w celu wdrożenia kodeksu postępowania oraz jego funkcjonowania w praktyce.

(1) SEC(2001) 1681 z 23. 10. 2001 r.

(2) COM(2001) 582 wersja ostateczna z 23.

(3) COM(2005) 543 wersja ostateczna z 7. 11. 2005 r.

ZAŁĄCZNIK

DO KODEKSU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW STOWARZYSZONYCH W UNII EUROPEJSKIEJ (DCT UE)

SEKCJA 1

ZAWARTOŚĆ DCT UE

Znormalizowana i spójna DCT UE grupy przedsiębiorstw wielonarodowych (PWN) składa się z dwóch głównych części:

i)

jednego zestawu dokumentacji zawierającego wspólne znormalizowane informacje istotne dla wszystkich członków grupy z UE („dokumentacja podstawowa”) oraz

ii)

poszczególnych zestawów znormalizowanej dokumentacji, zawierających informacje odnoszące się do określonego kraju („dokumentacja odnosząca się do określonego kraju”).

DCT UE powinna zawierać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić administracji podatkowej dokonanie oceny ryzyka w celu dokonania selekcji spraw lub, na początku kontroli podatkowej, zadanie właściwych i szczegółowych pytań dotyczących cen transferowych PWN oraz ocenę cen transferowych stosowanych w transakcjach przeprowadzanych wewnątrz przedsiębiorstwa. Z zastrzeżeniem ust. 31, przedsiębiorstwo sporządza pojedynczą dokumentację dla każdego zainteresowanego państwa członkowskiego, tj. jedną wspólną dokumentację podstawową, która jest wykorzystywana we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich oraz różne zestawy dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju dla każdego państwa członkowskiego.

Każdy z podanych poniżej elementów DCT UE powinien zostać dostarczony z uwzględnieniem złożoności struktury przedsiębiorstwa i transakcji. W miarę możliwości należy wykorzystać informacje już istniejące w ramach grupy (np. do celów zarządzania). Jednakże PWN może zostać zobowiązane do sporządzenia dokumentacji, która w innym wypadku nie byłaby sporządzana.

DCT UE obejmuje wszystkie podmioty grupy z UE włącznie z kontrolowanymi transakcjami dokonywanymi pomiędzy przedsiębiorstwami z poza UE oraz podmiotami grupy z UE.

4. Dokumentacja podstawowa

4. 1

Dokumentacja podstawowa powinna odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą przedsiębiorstwa i przedstawiać ogólny opis grupy PWN oraz jej systemu cen transferowych, który jest istotny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych państw członkowskich UE. 2

Dokumentacja podstawowa powinna zawierać następujące elementy:

ogólny opis przedsiębiorstwa i jego strategii, włącznie ze zmianami w strategii przedsiębiorstwa w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym;

ogólny opis struktury organizacyjnej, prawnej i operacyjnej grupy PWN (włącznie ze schematem organizacyjnym, wykazem członków grupy i opisem udziału jednostek dominujących w jednostkach zależnych);

ogólny wykaz przedsiębiorstw stowarzyszonych uczestniczących w kontrolowanych transakcjach z przedsiębiorstwami z UE;

d)

ogólny opis kontrolowanych transakcji, w których uczestniczą przedsiębiorstwa stowarzyszone z UE, tj. ogólny opis:

przepływów transakcji (aktywa materialne i niematerialne, usługi, elementy finansowe);

przepływów faktur; oraz

iii)

kwot przepływów transakcji;

e)

ogólny opis wykonywanych funkcji, ponoszonego ryzyka oraz opis zmian dotyczących funkcji i ryzyka w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym, np. zmiana statutu samodzielnego dystrybutora na zleceniobiorcę;

f)

własność aktywów niematerialnych (patenty, znaki handlowe, nazwy marki, know-how itd. ) oraz należne lub otrzymane należności licencyjne;

g)

polityka cen transferowych wewnątrz przedsiębiorstwa stosowana przez grupę PWN lub opis systemu cen transferowych grupy, który wskazuje w jaki sposób ceny transferowe przedsiębiorstwa są zgodne z zasadą ceny rynkowej;

h)

wykaz umów o podziale kosztów, uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Agreements) oraz decyzje obejmujące aspekty cen transferowych w zakresie w jakim dotyczy to członków grupy z UE; oraz

zobowiązanie każdego podatnika krajowego do dostarczenia dodatkowych informacji na żądanie i w odpowiednim terminie zgodnie z przepisami krajowymi.

5. Dokumentacja odnosząca się do określonego kraju

5. 1

Zawartość dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju uzupełnia dokumentację podstawową. Razem stanowią one dokumentację dla danego państwa członkowskiego. Dokumentacja odnosząca się do określonego kraju jest dostępna dla tych administracji podatkowych, które są w sposób uzasadniony zainteresowane odpowiednim traktowaniem pod względem podatkowym transakcji objętych tą dokumentacją. 2

W uzupełnieniu do dokumentacji podstawowej, dokumentacja odnosząca się do określonego kraju powinna zawierać następujące elementy:

szczegółowy opis przedsiębiorstwa i jego strategii, łącznie ze zmianami w strategii przedsiębiorstwa w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym;

informacje, tj. opis i wyjaśnienie, dotyczące kontrolowanych transakcji odnoszących się do określonego kraju, łącznie z:

przepływami transakcji (aktywa materialne i niematerialne, usługi, elementy finansowe);

przepływami faktur, oraz

kwotami przepływów transakcji;

analiza porównywalności, tj.

charakterystyka własności i usług;

analiza funkcjonalna (wykonywane funkcje, wykorzystywane aktywa, ponoszone ryzyko);

warunki umowne;

iv)

sytuacja gospodarcza; oraz

v)

szczegółowe strategie przedsiębiorstwa;

wyjaśnienie dotyczące wyboru i stosowania metody lub metod określania cen transferowych, tj. dlaczego wybrano daną metodę określania cen transferowych i w jaki sposób była ona stosowana;

odpowiednie informacje na temat wewnętrznych lub zewnętrznych elementów porównawczych, jeżeli są dostępne; oraz

opis wdrożenia i stosowania polityki cen transferowych wewnątrz przedsiębiorstwa w ramach grupy.

PWN powinno mieć możliwość włączenia elementów do dokumentacji podstawowej zamiast do dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju, zachowując jednakże ten sam poziom szczegółowości co w dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju. Dokumentacja odnosząca się do określonego kraju powinna być opracowana w języku określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, nawet jeżeli PWN podjęło decyzję o włączeniu dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju do dokumentacji podstawowej.

Informacje i dokumenty odnoszące się do określonego kraju, które dotyczą kontrolowanej transakcji obejmującej jedno lub więcej państw członkowskich muszą być zawarte w dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju dla wszystkich zainteresowanych państw członkowskich lub we wspólnej dokumentacji podstawowej.

PWN powinny mieć możliwość sporządzania dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju w formie jednego zestawu dokumentacji (zawierającego informacje o wszystkich przedsiębiorstwach w danym kraju) lub odrębnych zestawów dla każdego przedsiębiorstwa lub każdej grupy działalności w tym kraju.

9.

Dokumentacja odnosząca się do określonego kraju powinna być sporządzona w języku określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.

SEKCJA 2

OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA I WYMOGI DOTYCZĄCE PWN

10.

Wykorzystanie DCT UE jest fakultatywne w odniesieniu do grup PWN. Jednakże grupa PWN nie powinna arbitralnie podejmować decyzji o stosowaniu lub niestosowaniu podejścia Dokumentacji Cen Transferowych UE na użytek swojej dokumentacji, lecz powinna stosować DCT UE w sposób spójny na przestrzeni lat oraz w skali UE.

11.

Grupa PWN, która podejmuje decyzję o stosowaniu DCT UE, powinna ogólnie stosować to podejście wspólnie do wszystkich stowarzyszonych przedsiębiorstw zaangażowanych w kontrolowane transakcje z udziałem przedsiębiorstw z UE, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące cen transferowych. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 31, grupa PWN podejmująca decyzje o stosowaniu DCT UE jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji określonej w sekcji 1 w odniesieniu do wszystkich swoich przedsiębiorstw w zainteresowanym państwie członkowskim, włącznie ze stałymi zakładami.

12.

W przypadku podjęcia decyzji przez grupę PWN o stosowaniu DCT UE w danym roku podatkowym, każdy członek grupy PWN powinien poinformować o tym swoją administrację podatkową.

13.

PWN powinny sporządzić dokumentację podstawową w terminie umożliwiającym spełnienie uprawnionych żądań jednej z zaangażowanych administracji podatkowych.

14.

Podatnik, na żądanie administracji podatkowej, powinien udostępnić w danym państwie członkowskim swoją DCT UE w rozsądnym terminie w zależności od stopnia złożoności transakcji.

15.

Podatnikiem odpowiedzialnym za udostępnienie dokumentacji administracji podatkowej jest ten podmiot, który będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego, i który będzie podlegał sankcjom w przypadku nieudostępnienia odpowiedniej dokumentacji. Ma to zastosowanie nawet w przypadku gdy dokumentacja jest sporządzana i przechowywana przez jedno z przedsiębiorstw w ramach grupy w imieniu innego przedsiębiorstwa. Z decyzji grupy PWN o stosowaniu DCT UE wynika zobowiązanie wobec wszystkich przedsiębiorstw stowarzyszonych pochodzących z UE do udostępnienia ich krajowym administracjom podatkowym dokumentacji podstawowej i odpowiedniej dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju.

16.

W przypadku gdy podatnik wprowadza do swojego zeznania podatkowego korektę związaną z zyskiem wynikającą z zastosowania zasady ceny rynkowej, dostępna powinna być dokumentacja wskazująca sposób obliczenia takiej korekty.

17.

Kumulacja transakcji musi być stosowana spójnie, być przejrzysta dla administracji podatkowej oraz być zgodna z ust. 1. 42 Wytycznych OECD dotyczących Cen Transferowych (umożliwiających kumulację transakcji, które są ściśle powiązane lub stanowią kontynuację i dlatego rozpatrywane odrębnie nie mogą zostać prawidłowo ocenione). Zasady te należy stosować w sposób rozsądny, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę i złożoność transakcji.

SEKCJA 3

OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA I WYMOGI DOTYCZĄCE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

18.

Ponieważ DCT UE jest podstawowym zestawem informacji służących ocenie cen transferowych grupy PWN, państwo członkowskie może przewidzieć w swoich przepisach krajowych obowiązek przedstawienia, na specjalne żądanie lub podczas kontroli podatkowej, dokumentów oraz informacji dodatkowych i różnych od tych zawartych w DCT UE.

19.

Okres przewidziany na dostarczenie dodatkowych informacji i dokumentów na specjalne żądanie, o których mowa w ust. 18 powinien być określany indywidualnie, z uwzględnieniem ilości oraz szczegółowości wymaganych informacji i dokumentów. W zależności od szczegółowych przepisów krajowych, ustalony termin powinien zapewnić podatnikowi stosowną ilość czasu (dostosowaną do stopnia złożoności transakcji) na przygotowanie dodatkowych informacji.

20.

Podatnicy nie podlegają sankcjom związanym z brakiem współpracy, jeżeli zgodzili się na przyjęcie podejścia DCT UE i dostarczają, na specjalne żądanie lub podczas kontroli podatkowej, w rozsądny sposób i w odpowiednim terminie określonych w ust. 18 dodatkowych informacji oraz dokumentów wykraczających poza DCT UE.

21.

Podatnicy powinni być zobowiązani do przedstawiania swojej DCT UE, tj. dokumentacji podstawowej i dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju, administracji podatkowej wyłącznie na początku kontroli podatkowej lub na specjalne żądanie.

22.

W przypadku gdy państwo członkowskie wymaga od podatnika przedłożenia informacji na temat cen transferowych wraz z jego zeznaniem podatkowym, informacje te nie powinny wykraczać poza krótki kwestionariusz lub odpowiedni formularz oceny ryzyka.

23.

Tłumaczenie dokumentów na język zainteresowanego kraju może nie być konieczne w każdym przypadku. Aby zmniejszyć koszty i opóźnienia spowodowane tłumaczeniem, państwa członkowskie powinny przyjmować, w miarę możliwości, dokumenty sporządzone w języku obcym. W odniesieniu do Dokumentacji Cen Transferowych UE administracje podatkowe powinny być przygotowane na przyjęcie dokumentacji podstawowej w języku ogólnie rozumianym w zainteresowanych państwach członkowskich. Tłumaczenia dokumentacji podstawowej powinny być dostarczane wyłącznie jeżeli są bezwzględnie konieczne i na specjalne żądanie.

24.

Państwa członkowskie nie powinny zobowiązywać podatników do przechowywania dokumentacji przez okres dłuższy niż jest to racjonalne z punktu widzenia wymogów zawartych w przepisach krajowych, które mają zastosowanie do każdego przedsiębiorstwa w ramach grupy.

25.

Państwa członkowskie powinny dokonywać oceny krajowych lub zagranicznych elementów porównawczych z uwzględnieniem poszczególnych faktów i okoliczności danego przypadku. Na przykład, elementy porównawcze znalezione w ogólnoeuropejskich bazach danych nie powinny być automatycznie odrzucane. Wykorzystanie elementów porównawczych pochodzących z innych krajów nie powinno samo w sobie narażać podatnika na sankcje za nieprzestrzeganie wymogów.

SEKCJA 4

OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA I WYMOGI DOTYCZĄCE PWN ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

26.

W przypadku gdy dokumentacja sporządzona dla jednego okresu pozostaje ważna w odniesieniu do kolejnych okresów i nadal stanowi dowód ustalania cen zgodnie z zasadą ceny rynkowej, stosowne może być odesłanie do wcześniejszej dokumentacji w dokumentacji za kolejne okresy zamiast powtarzania jej.

27.

Dokumentacja nie musi powielać dokumentacji, która była wykorzystana w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi zgodnie z zasadą ceny rynkowej (np. w przypadku porozumień dotyczących instrumentów pożyczkowych lub dużych umów) o ile zawiera ona odpowiednie informacje dla oceny, czy ceny były ustalane zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

28.

Rodzaj dokumentacji, do której sporządzania zobowiązane jest przedsiębiorstwo będące jednostką zależną w ramach grupy może być różny od tego, który jest wymagany w odniesieniu do jednostki dominującej, tj. jednostka zależna nie musi dostarczać informacji na temat wszystkich relacji i transakcji transgranicznych pomiędzy przedsiębiorstwami stowarzyszonymi w ramach grupy PWN, lecz jedynie na temat relacji i transakcji dotyczących danej jednostki zależnej.

29.

Miejsce, gdzie podatnik sporządza i przechowuje swoją dokumentację nie powinno być istotne dla administracji podatkowych, o ile wymieniona dokumentacja jest wystarczająca i udostępniana w odpowiednim terminie zainteresowanym administracjom podatkowym na ich żądanie. Dlatego też podatnicy powinni posiadać swobodę prowadzenia ich dokumentacji, włącznie z DCT UE, w sposób scentralizowany albo zdecentralizowany.

30.

Sposób przechowywania dokumentacji — w formie papierowej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej — zależy od uznania podatnika, pod warunkiem iż dokumentacja może być udostępniania administracji podatkowej w rozsądny sposób.

31.

W należycie uzasadnionych przypadkach, np. gdy grupa PWN posiada zdecentralizowaną strukturę organizacyjną, prawną lub operacyjną lub składa się z kilku dużych działów posiadających całkowicie różne linie produktów i polityki dotyczące cen transferowych lub nie przeprowadzających żadnych transakcji wewnątrz grupy, oraz w przypadku niedawno nabytego przedsiębiorstwa, grupa PWN powinna móc sporządzić więcej niż jedną dokumentację podstawową lub zwolnić określonych członków grupy ze stosowania DCT UE.

SEKCJA 5

GLOSARIUSZ

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE (PWN) I GRUPA PWN

Zgodnie z Wytycznymi OECD dotyczącymi Cen Transferowych:

PWN jest przedsiębiorstwem wchodzącym w skład grupy PWN;

grupa PWN jest grupą stowarzyszonych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w przynajmniej dwóch krajach.

ZNORMALIZOWANA DOKUMENTACJA

Jednolity zestaw zasad dotyczący wymogów związanych z dokumentacją określony dla całej UE, zgodnie z którym wszystkie przedsiębiorstwa w państwach członkowskich sporządzają odrębne i specjalne zestawy dokumentacji. Celem tego bardziej nakazowego podejścia jest opracowanie zdecentralizowanego lecz znormalizowanego zestawu dokumentacji, tj. każda jednostka w ramach wielonarodowej grupy sporządza własną dokumentację, ale zgodnie z tymi samymi zasadami.

SCENTRALIZOWANA (GLOBALNIE ZINTEGROWANA) DOKUMENTACJA

Jeden zestaw dokumentacji (dokumentacja główna) sporządzanej na poziomie globalnym lub regionalnym przez jednostkę dominującą lub siedzibę główną przedsiębiorstw w ramach grupy w sposób znormalizowany i spójny w skali całej UE. Ten zestaw dokumentacji może służyć za podstawę dla opracowania krajowej dokumentacji na podstawie źródeł lokalnych i centralnych.

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (DCT UE)

Podejście dokumentacji cen transferowych Unii Europejskiej (DCT UE) łączy aspekty znormalizowanego i scentralizowanego (globalnie zintegrowanego) podejścia w zakresie dokumentacji. Grupa wielonarodowa sporządza jeden zestaw znormalizowanej i spójnej dokumentacji cen transferowych, który składa się z dwóch głównych części:

jednolitego zestawu dokumentacji zawierającego wspólne znormalizowane informacje właściwe dla wszystkich członków grupy z UE („dokumentacja podstawowa”); oraz

Zestaw dokumentacji dla danego kraju składa się ze wspólnej dokumentacji podstawowej uzupełnionej znormalizowaną dokumentacją odnoszącą się do danego kraju.

SANKCJE ODNOSZĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI

Sankcje administracyjne (lub cywilne) stosowane z powodu nieprzestrzegania wymogów DCT UE lub krajowych wymogów związanych z dokumentacją w państwie członkowskim (w zależności od tego które wymogi PWN wybrało jako obowiązujące) w momencie, w którym DCT UE lub krajowa dokumentacja wymagana przez państwo członkowskie miała zostać przedłożona administracji podatkowej.

SANKCJE ZWIĄZANE Z BRAKIEM WSPÓŁPRACY

Sankcje administracyjne (lub cywilne) stosowane z powodu niespełnienia w terminie specjalnego żądania administracji podatkowej dotyczącego przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów wykraczających poza DCT UE lub krajowe wymogi związane z dokumentacją w państwie członkowskim (w zależności od tego które wymogi PWN wybrało jako obowiązujące).

SANKCJE ZWIĄZANE Z KOREKTĄ

Sankcje stosowane z powodu nieprzestrzegania zasady ceny rynkowej zwykle pobierane w formie dopłaty o ustalonej z góry wysokości lub stanowiącej określony odsetek wartości korekty ceny transferowej lub kwoty niezadeklarowanego podatku.

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2022. 2301 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Art. 37ra.  [Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji badania klinicznego]

1. 

Sponsor i badacz są obowiązani do przechowywania podstawowej dokumentacji badania klinicznego przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono badanie kliniczne, chyba że umowa między sponsorem a badaczem przewiduje dłuższy okres.

2. 

Dokumentacja badania klinicznego jest udostępniana na każde żądanie Prezesa Urzędu.

3. 

Dokumentacja badania klinicznego niekomercyjnego jest udostępniana również na żądanie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie weryfikacji udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 37k ust. 1-1b.

Dokumentacja podstawowa Beko Efs6000b

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja podstawowa Beko Efs6000b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja podstawowa Beko Efs6000b