Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Craftsman 247 27056 Series

Instrukcja montażu i obsługi Craftsman 247 27056 Series obejmuje wszystkie ważne informacje, które użytkownik powinien wiedzieć, aby prawidłowo zamontować i używać produktu. Wskazówki dotyczące suszenia są ważne, aby zapewnić, że produkt zostanie zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta i będzie działał wydajnie. Instrukcje te obejmują informacje dotyczące doboru odpowiedniego miejsca, przygotowania, montażu, pracy i konserwacji produktu. Instrukcje te obejmują również wskazówki dotyczące suszenia, takie jak wydłużenie działania produktu poprzez regularne i dokładne suszenie. Ponadto instrukcje mogą zawierać informacje o ochronie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, regularnym czyszczeniu i konserwacji produktu, a także o tym, jak używać produktu i jak go przechowywać, aby zapewnić bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Craftsman 247 27056 Series

1 /2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych!

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Uwagi do instrukcji Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki, których należy przestrzegać Odbiór instalacji Dodatkowe wskazówki Dane techniczne Dane techniczne modułu obsługowego RC Przepisy i normy Montaż Potrzebne narzędzia Warunki montażu Montaż i przyłączenie Włączenie/wyłączenie Włączenie Wyłączenie Wskazówki dla użytkownika Serwis Elementy obsługowe Menu główne poziomu serwisowego Czynności wykonywane na poziomie serwisowym Język Dane instalacji Dane kotła Sprzęgło hydrauliczne Obieg grzewczy Ciepła woda Przestawienie zegara Wyświetlenie krzywych grzewczych Wyświetlenie danych monitoringu pracy instalacji Lista usterek Konserwacja Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

3 Spis treści 5. 15 Test LCD Test przekaźników Reset Wyświetlenie wersji Usuwanie usterek Protokół nastaw Indeks Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 3

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo 1. 1 Uwagi do instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i właściwego montażu, uruchomienia i konserwacji modułu obsługowego RC30. Instrukcja serwisowa przeznaczona jest dla pracowników firm instalacyjnych, którzy ze względu na specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie dysponują wiedzą w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz wodnych. Instrukcja dla modułów funkcyjnych (akcesoria) Ta instrukcja obejmuje również współpracę modułu obsługowego z modułem zaworu mieszającego MM10 (patrz również strona 41) oraz z modułem sprzęgła WM10 (patrz również strona 25). Te moduły funkcyjne ustawia instalator przy ich rozruchu. Jeżeli instalacja grzewcza wyposażona jest w inne moduły funkcyjne (np. moduł solarny SM10), w niektórych menu można wykonać dodatkowe ustawienia. Zostały one opisane w odpowiedniej dokumentacji technicznej. 1. 2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł obsługowy RC30 jest przeznaczony do obsługi i regulacji instalacji grzewczych firmy Buderus współpracujących z EMS (System Zarządzania Energią) w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i szeregowych. Wymagania eksploatacyjne: kocioł grzewczy musi być wyposażony w UBA3 lub Logamatic MC10. Moduł obsługowy nie może współpracować ze sterownikami systemu Logamatic 2000/3000/ Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

5 Bezpieczeństwo Wskazówki, których należy przestrzegać Konstrukcja i wykonanie modułu obsługowego RC30 odpowiada aktualnemu stanowi techniki oraz obowiązującym przepisom BHP. Pomimo to nie można całkowicie wykluczyć niebezpieczeństw i szkód materialnych w przypadku nieprawidłowej obsługi. Instalację grzewczą należy użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jeżeli jej stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, by uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz szkód materialnych. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W trakcie dezynfekcji termicznej ciepła woda podgrzewana jest do temperatury powyżej 60 C. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia się w punktach poboru. Użytkownikowi należy zwrócić uwagę na występowanie różnic w temperaturze ciepłej wody i poinformować go o właściwym sposobie postępowania w celu wykluczenia niebezpieczeństwa poparzenia. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! w wyniku zamarznięcia. Instalacja grzewcza narażona jest na zamarznięcie, gdy nie pracuje lub gdy wyłączona jest funkcja ochrony przed zamarzaniem. Podczas mrozu należy chronić instalację grzewczą przed zamarznięciem. W przypadku wyłączenia instalacji grzewczej należy w tym celu spuścić wodę z kotła, podgrzewacza i rur. Włączyć funkcję ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Sposób ochrony przed zamarzaniem", strona 38). Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm i wytycznych. Zgodność z obowiązującymi normami i wytycznymi została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 5

6 1 Bezpieczeństwo 1. 4 Odbiór instalacji Oba pokrętła na sterowniku bazowym BC10 należy ustawić na "Aut", po to aby temperatura c. w. u. oraz temperatura na zasilaniu była ustawiana na module obsługowym RC30. Po przeprowadzeniu rozruchu należy wypełnić protokół nastaw na stronie 75. Instalator powinien objaśnić klientowi obsługę urządzenia oraz jego wpływ na działanie instalacji grzewczej. Należy poinformować użytkownika instalacji o dokonanych nastawach, przede wszystkim dotyczy to: trybu regulacji (regulacja wg temperatury pomieszczenia, regulacja wg temperatury zewnętrznej lub regulacja kombinowana, patrz parametr "system grzewczy", strona 27) przyporządkowania obiegów grzewczych programu grzewczego i programu przygotowania c. Niniejszą instrukcję należy przekazać klientowi, powinien on przechowywać ją w pomieszczeniu, w którym pracuje instalacja grzewcza. 5 Dodatkowe wskazówki WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych firmy Buderus. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania części zamiennych innych producentów. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wszystkie zmiany i ustawienia dokonane przy pomocy modułu obsługowego RC30 muszą być zgodne z parametrami instalacji grzewczej. Nigdy nie otwierać obudowy modułu obsługowego. 6 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

7 Dane techniczne 2 2 Dane techniczne 2. 1 Dane techniczne modułu obsługowego RC30 Jednostka RC30 Napięcie zasilania S 16 V DC Pobór mocy W 0, 3 Pobór mocy z podświetlaniem W 0, 6 Wymiary (wysokość/szerokość/ mm 150/90/33 głębokość) Ciężar g 180 Temperatura eksploatacji C 0 do +50 Temperatura składowania C 0 do +70 Względna wilgotność powietrza% 0 do 90 Tab. 1 Dane techniczne modułu obsługowego RC Przepisy i normy Podczas montażu i eksploatacji instalacji grzewczej należy przestrzegać przepisów i norm krajowych! Instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania określone przez lokalne przepisy i przedsiębiorstwo energetyczne! Odnośne normy Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC - emisja) EN, EN, EN Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne EN, EN Tab. 2 Odnośne normy Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 7

8 3 Montaż 3 Montaż 3. 1 Potrzebne narzędzia Do montażu na kotle grzewczym nie są wymagane żadne narzędzia. Do montażu naściennego potrzebne są: Wiertarka udarowa z wiertłem do betonu Ø 6mm Wkrętak 3. 2 Warunki montażu Przed rozpoczęciem montażu muszą zostać spełnione następujące warunki: Odpowiednie pomieszczenie referencyjne Jeżeli praca instalacji grzewczej regulowana jest wg temperatury wewnętrznej lub w sposób kombinowany, wymagane jest odpowiednie pomieszczenie referencyjne (patrz instrukcja obsługi). Obce źródła ciepła (nasłonecznienie lub kominek) w pomieszczeniu referencyjnym mają wpływ na funkcje regulacyjne modułu obsługowego RC30. Jeżeli pomieszczenie referencyjne wystawione jest na działanie obcych źródeł ciepła, temperatura w pomieszczeniach niekorzystających z takich źródeł może być zbyt niska. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli nie ma odpowiedniego pomieszczenia referencyjnego, zaleca się regulację wg temperatury zewnętrznej (wymagany czujnik zewnętrzny). 8 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

9 Montaż Miejsce montażu Moduł obsługowy RC30 należy zamontować na jednej ze ścian wewnętrznych pomieszczenia referencyjnego w sposób przedstawiony na rysunku 1. Zachowanie wolnej przestrzeni pod modułem obsługowym i odstępu do drzwi jest konieczne dla uzyskania prawidłowych wyników pomiaru. 1 RC30 1m 1, 2m 0, 75m 0, 6m 2 Rys. 1 Poz. 1: Poz. 2: Uchwyt naścienny modułu obsługowego RC30 należy przymocować w pomieszczeniu referencyjnym w obrębie szarego pola. Miejsce montażu modułu obsługowego RC30 na ścianie wewnętrznej Wolna przestrzeń Kabel przyłączeniowy Kabel przyłączeniowy łączący moduł obsługowy RC30 z instalacją grzewczą (System Zarządzania Energią, EMS) musi odpowiadać następującym specyfikacjom: Liczba żył: 2 Przekrój przewodu: 0, 75 mm 2 (max. 1, 5 mm 2) Długość przewodu: max. 100 m Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 9

10 3 Montaż 3. 3 Montaż i przyłączenie Osadzenie płytki montażowej Przed przystąpieniem do montażu moduł obsługowy należy zdjąć z płytki montażowej. 2 1 Rys. 2 Zdjęcie modułu obsługowego z płytki montażowej Nacisnąć przycisk odblokowujący znajdujący się na dolnej stronie płytki montażowej (rys. 2, poz. 1). Wyjąć płytkę montażową w kierunku strzałki (rys. 2). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Płytkę montażową można zamocować bezpośrednio na tynku lub w puszcze podtynkowej. Jeżeli moduł obsługowy jest montowany w puszcze podtynkowej, należy sprawdzić, czy z puszki nie wydostaje się powietrze, które mogłoby zafałszować pomiar temperatury w pomieszczeniu przez czujnik znajdujący się w module (w razie potrzeby wypełnić puszkę podtynkową materiałem izolacyjnym). 10 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

11 Montaż 3 Powierzchnia zamocowania musi być równa, by płytka montażowa nie wygięła się podczas przykręcania. 1 2 Przyłącze EMS 3 Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury Rys. 3 Zamocowanie płytki montażowej na tynku Wywiercić dwa otwory w przewidzianym miejscu w ścianie, używając płytki montażowej jako szablonu (rys. 3). Włożyć dostarczone kołki w nawiercone otwory (rys. 3, poz. Przeprowadzić końcówki kabla przez otwór w płytce montażowej. Przymocować płytkę montażową przy pomocy dostarczonych śrub (rys. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Do montażu w puszce podtynkowej można wykorzystać boczne otwory (rys. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

12 3 Montaż Wykonanie przyłączy elektrycznych Podłączyć kabel magistrali BUS z Systemu Zarządzania Energią (EMS) do zacisków kablowych "RC" (rys. Biegunowość żył jest dowolna. Istniejący ew. zewnętrzny czujnik temperatury (akcesoria) podłączyć do zacisków kablowych "EXT" (rys. 3) Włożenie modułu obsługowego RC Rys. 4 Włożenie modułu obsługowego RC30 Włożyć moduł obsługowy RC30 od góry na płytkę montażową zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki (rys. 4, poz. Docisnąć moduł obsługowy RC30 od dołu, w kierunku wskazywanym przez strzałkę, do płytki montażowej. Płytka powinna się zatrzasnąć (rys. 12 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

13 Montaż Zdjęcie modułu obsługowego RC30 Odblokować moduł obsługowy od dołu (rys. 2) i wyjąć go w górę Demontaż przyłączy elektrycznych W razie potrzeby przewody elektryczne można zdemontować w opisany poniżej sposób: Rys. 5 Demontaż przyłączy elektrycznych Włożyć wkrętak w wycięcie zacisków kablowych, by wyciągnąć kable (rys. 5). Wyciągnąć kable z zacisków kablowych. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

14 4 Włączenie/wyłączenie 4 Włączenie/wyłączenie 4. 1 Włączenie Włączyć instalację grzewczą. Sprawdzić, czy moduł obsługowy jest podłączony do źródła zasilania energią elektryczną. W zależności od stanu pracy świeci się jedna lub kilka diod LED. Na wyświetlaczu pojawia się jeden z poniższych komunikatów: Wyświetlacz "NAWIAZYWANIE POLACZENIA EMS" "TEMPERATURA POMIESZCZENIA ZMIERZONA" "OTWORZYC POKRYWE" "OTWORZYC POKRYWE USTERKA" "POLACZENIE PRZERWANE EMS" "CZAS NIEUSTAWIONY RC30" lub "DATA NIEUSTAWIONA RC30" Znaczenie Po włączeniu następuje najpierw transmisja danych pomiędzy RC30 a EMS. Miga napis "EMS", wszystkie diody LED są wyłączone. Standardowo wyświetlane dane (nastawa fabryczna). Komunikat serwisowy oczekuje na wyświetlenie. Komunikat ten wyświetlany jest po otworzeniu pokrywy. 1 Wystąpiła usterka. Komunikat usterki wyświetlany jest po otworzeniu pokrywy. 1 RC30 nie jest podłączony do EMS (praca w trybie offline lub problem z łączem). Należy wprowadzić aktualną godzinę lub datę. Tab. 3 Komunikaty po włączeniu 1 Informacje na temat komunikatów serwisowych i usterek opisano w instrukcji montażu i konserwacji użytkowanego kotła. Komunikaty serwisowe są wyświetlane tylko wtedy, gdy nie występują żadne usterki. 14 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

15 Włączenie/wyłączenie Wyłączenie Wyłączenie modułu obsługowego RC30 oznacza jedoczesne wyłączenie instalacji grzewczej. 4. 3 Wskazówki dla użytkownika Urządzenia przyłączone do magistrali EMS W magistrali danych tylko jedno urządzenie może pełnić funkcję nadrzędną (master). W instalacji grzewczej można z tego powodu zainstalować tylko jeden moduł RC30. Jeżeli wymagane jest zastosowanie dodatkowych regulatorów temperatury pomieszczenia (np. RC20), należy je zainstalować jako moduł obsługi zdalnej z ustawionym adresem obiegu grzewczego (patrz rozdział "Moduł zdalnej obsługi", strona 32). Zawory termostatyczne w pomieszczeniu referencyjnym Grzejniki w pomieszczeniu referencyjnym nie muszą mieć zaworów termostatycznych, jeżeli regulacja odbywa się wg temperatury pomieszczenia (patrz rozdział 3. 2 "Warunki montażu", strona 8). Jeżeli grzejniki w pomieszczeniu referencyjnym mają zawory termostatyczne, muszą one być całkowicie otwarte. Profilaktyczne włączenie pomp Aby zapobiec uszkodzeniu pomp, wszystkie pompy włączają się w każdą środę o godz. 12:00 na 10 sekund i ponownie wyłączają się (niezależnie od trybu pracy). Następnie na 10 sekund włączają się zawory mieszające i zaraz po tym wyłączają się. Wszystkie pompy pracują potem zgodnie ze swoją funkcją regulacyjną. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

16 5 Serwis 5 Serwis 5. 1 Elementy obsługowe Rys. 6 Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Elementy obsługowe modułu RC30 Wyświetlanie temperatury, procentów i trybu letniego na wyświetlaczu Przyciski funkcji podstawowych z diodami LED Pokrętło do ustawiania wartości i temperatur oraz do poruszania się po menu Przyciski funkcji rozszerzonych i funkcji specjalnych Pokrywa osłaniająca przyciski funkcji rozszerzonych i specjalnych Przyciski funkcji podstawowych (rys. 6, poz. 2) Przycisk "AUT" (automatyka) Przycisk "Tryb dzienny" Przycisk "Tryb nocny" Przycisk "Ciepła woda" Przyciski funkcji rozszerzonych (rys. 4) Przycisk "Wyświetlanie" Przycisk "Godzina" Przycisk "Dzień tygodnia" Przycisk "Prog" (program) Przycisk "Obieg grzewczy" Przycisk "Powrót" 16 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

17 Serwis Menu główne poziomu serwisowego Na poziomie serwisowym instalator może dokonać nastaw, np. dotyczących obiegów grzewczych lub przygotowania c. Wersja Język Dane instalacji Reset Dane kotła Test przekaźników Test LCD Sprzęgło hydr. Obieg grzewczy 1 Dane monitoringu Konserwacja Lista usterek Krzywa grzewcza Korekta zegara Ciepła woda Obieg grzewczy 2 Rys. 7 Zestawienie menu poziomu serwisowego Wywołanie poziomu serwisowego + + MENU SERWIS JEZYK Przycisnąć jednocześnie przyciski "Wyświetlanie", "Obieg grzewczy" oraz "Powrót". Na wyświetlaczu pojawia się menu główne poziomu serwisowego: "MENU SERWIS". Do przewijania menu głównego służy pokrętło (można obracać w dowolnym kierunku). Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

18 5 Serwis 5. 3 Czynności wykonywane na poziomie serwisowym Poniżej opisano sposób poruszania się po poziomie serwisowym i sposób dokonywania ustawień: Obracać pokrętłem w dowolnym kierunku, aby przewinąć menu poziomu serwisowego (patrz rozdział 5. 2 "Menu główne poziomu serwisowego", strona 17). Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie", aby otworzyć odpowiednie menu. + Przytrzymać przycisk "Wyświetlanie" i jednocześnie obracać pokrętłem, aby zmienić wyświetlaną wartość. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać nastawę w pamięci. Przejście do menu głównego poziomu serwisowego Nacisnąć przycisk "Powrót". Teraz można dokonać kolejnej nastawy. Przejście do poziomu obsługi (wyświetlany standardowo) Nacisnąć kilka razy przycisk "Powrót" lub zamknąć pokrywę. Na wyświetlaczu pojawiają się standardowo wyświetlane dane. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł obsługowy RC30 ponownie wyświetla standardowe dane, jeżeli w ciągu pięciu minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wyjątek: menu "Test przekaźników" i "Monitoring pracy instalacji" pozostają otwarte, nawet jeżeli przez dłuższy czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. 18 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

19 Serwis Język Użytkownik ma możliwość wyboru języka, w którym będą wyświetlane teksty na wyświetlaczu. MENU SERWIS JEZYK Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS JEZYK". Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie". + Przytrzymać wciśnięty przycisk "Wyświetlanie" i wybrać język pokrętłem. JEZYK POLSKI Wyświetla się wybrany język. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie". Wybrany język zostaje zapisany. Język Zakres nastaw Deutsch... Nastawa fabryczna Deutsch Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

20 5 Serwis 5. 5 Dane instalacji W menu "Dane instalacji" można wprowadzić wartości dotyczące instalacji grzewczej i właściwości budynku. Minimalna temperatura zewnętrzna Dane instalacji Rodzaj budynku Rys. 8 Zestawienie opcji menu "Dane instalacji" MENU SERWIS DANE INSTAL Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS DANE INSTAL". Pokrętłem wybrać żądaną opcję z menu "Dane instalacji". DANE INSTAL MIN TEMP ZEW Wyświetla się wybrana opcja menu. Wartości należy wprowadzić w następujący sposób: Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. 20 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

21 Serwis Minimalna temperatura zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna jest wartością średnią najniższych temperatur z ostatnich lat i jest uwzględniana przy projektowaniu instalacji grzewczej. Określa ona temperaturę zewnętrzną, do której można ogrzewać dany dom bez strat temperatury wewnętrznej. Wartość ta jest zatem uwzględniana przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło, które wykonuje się dla każdego budynku. Jeżeli wartość ta jest nieznana, można nastawić również wartość średnią odczytaną z mapy stref klimatycznych danego regionu, ponieważ zachodzi prawdopodobieństwo, że wartość taka była podstawą projektu instalacji grzewczej. Wartość tę można zmienić tylko w przypadku zmiany warunków budynku lub instalacji grzewczej: zmiana mocy, grzejników lub izolacji. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W przypadku zwiększenia minimalnej temperatury zewnętrznej np. z 15 C do 10 C układ regulacyjny automatycznie podwyższa krzywą grzania. Nastawiona temperatura projektowa (patrz rozdział "Temperatura projektowa", strona 29) będzie teraz osiągnięta już przy 10 C. Układ regulacyjny słusznie przyjmuje, że nastąpił wzrost zapotrzebowania na ciepło. Krzywa grzewcza staje się bardziej nachylona (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). DANE INSTAL MIN TEMP ZEW -10 Średnią wartość minimalnej temperatury zewnętrznej należy odczytać z mapy stref klimatycznych danego regionu lub uzyskać w najbliższym przedstawicielstwie firmy. Wprowadzić ustaloną wartość. Min. temperatura zewnętrzna Zakres nastaw 30 C do 0 C 10 C Nastawa fabryczna Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

22 5 Serwis Rodzaj budynku W menu "Rodzaj budynku" można wprowadzić parametr określający zdolność akumulacyjną budynku. Budynki zbudowane z różnych materiałów akumulują ciepło przez różny czas. Przy pomocy tej funkcji instalację grzewczą można dostosować do istniejącej konstrukcji budynku. "LEKKI" niewielka zdolność akumulacyjna, np. budynki z elementów prefabrykowanych, domy drewniane w konstrukcji szkieletowej "ŚREDNI" średnia zdolność akumulacyjna, np. dom z pustaków "CIĘŻKI" wysoka zdolność akumulacyjna, np. dom z cegieł pełnych DANE INSTAL RODZ BUDYNKU SREDNI Wprowadzić rodzaj budynku. Rodzaj budynku Zakres nastaw Lekki Średni Ciężki Nastawa fabryczna Średni WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Rodzaj budynku oznacza opóźnienie, z jakim aktualna temperatura zewnętrzna ma wpływ na obliczanie krzywej grzewczej. 22 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

23 Serwis Dane kotła Menu "Dane kotła" umożliwia wprowadzenie nastaw dla kotła. Czas wybiegu pompy* Dane kotła * Tylko jeżeli rodzaj pompy ustawiony jest na "WEWN". ** W zależności od danych zawartych w KIM kotła Pompa kotłowa modulacja ** Rys. 9 Zestawienie opcji menu "Dane kotła" MENU SERWIS DANE KOTLA Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS DANE KOTLA". Wartości należy wprowadzić w następujący sposób: + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

24 5 Serwis Czas wybiegu pompy DANE KOTLA WYBIEG POMPY 5 MIN "Czas wybiegu pompy" określa, w ile minut po wyłączeniu palnika ma nastąpić wyłączenie pompy. Nastawa "24h" umożliwia pracę w trybie ciągłym. Parametr ten jest wyświetlany tylko wtedy, gdy "Rodzaj pompy" ustawiony jest na "Wewn". Wprowadzić żądaną nastawę. Czas wybiegu pompy Zakres nastaw 0 60 min. 24 h Nastawa fabryczna 5 min Modulacja pompy obiegu kotłowego Kocioł grzewczy musi być wyposażony w pompę modulowaną. Parametr ten umożliwia dopasowanie charakterystyki pompy obiegu kotłowego. POMPA KOTLA MODULACJA 0 Jeżeli zastosowano sprzęgło hydrauliczne (moduł sprzęgła WM10), parametr ten należy ustawić na "0". Modulacja pompy obiegu kotłowego Zakres nastaw Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nastawy zależą od danych zawartych w KIM kotła grzewczego. Oznacza to, że np. nastawa "2" może mieć inne znaczenie w przypadku innego kotła grzewczego. Nastawy opisano bliżej w instrukcji montażu i konserwacji użytkowanego kotła grzewczego. 24 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

25 Serwis Sprzęgło hydrauliczne Jeżeli w instalacji grzewczej zainstalowany jest moduł sprzęgła WM10, to wybierając tę opcję można włączyć funkcję "Sprzęgło hydrauliczne". MENU SERWIS SPRZEG HYDR Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS SPRZEGLO HYDR". + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aby włączyć lub wyłączyć sprzęgło hydrauliczne. SPRZEG HYDR Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać nastawę w pamięci. ZAL Sprzęgło hydrauliczne Zakres nastaw zał. /wył. Nastawa fabryczna wył. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

26 5 Serwis 5. 8 Obieg grzewczy W menu "Obieg grzewczy 1" i "Obieg grzewczy 2" można wprowadzić nastawy dla poszczególnych obiegów grzewczych. Obieg grzewczy 1: obieg grzewczy bez zaworu mieszającego Obieg grzewczy 2: obieg grzewczy z zaworem mieszającym (wymagany moduł zaworu mieszającego MM10) Czas pracy zaworu mieszającego** Organ nastawczy ** Priorytet c. * Suszenie jastrychu ** System grzewczy Temp. ochrony przed zamarzaniem Temperatura projektowa Obieg grzewczy Max. temp. na zasilaniu Moduł zdalnego sterowania Wpływ temp. pomieszczenia * Tylko gdy "Wyjście c. " = "Pompa ładująca". ** Można wybrać tylko dla obiegu grzewczego 2. Rys. 10 Rodzaj ochrony przed zamarzaniem Zestawienie opcji menu "Obieg grzewczy" Temp. zadana pomieszczenia Optymalizacja Obniżenie MENU SERWIS OBIEG GRZEW1 Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS OBIEG GRZEW1" (lub "Obieg grzew2"). Pokrętłem wybrać żądaną opcję menu. + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aby zmienić wyświetlaną wartość. 26 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

27 Serwis System grzewczy Ten parametr określa sposób regulacji instalacji grzewczej. Można ustawić jeden z następujących "systemów grzewczych": "BRAK" (brak obiegu grzewczego) "GRZEJNIKI" lub "KONWEKTORY" Charakterystyka grzewcza dla obiegu grzewczego wyposażonego w grzejniki lub konwektory wyznaczana jest automatycznie z zachowaniem odpowiedniego, koniecznego pochylenia krzywej (wymagany czujnik zewnętrzny). "OGRZEWANIE PODŁOGOWE" (tylko obieg grzewczy 2) Automatycznie wyznaczana jest bardziej płaska charakterystyka grzewcza dla niższej wartości temperatury projektowej (wymagany czujnik zewnętrzny). "REGULACJA TEMPERATURY NA ZASILANIU" Regulacja wg temperatury pomieszczenia, która reaguje dynamicznie w przypadku, gdy zadana temperatura na zasilaniu odbiega od rzeczywistej temperatury na zasilaniu. Regulację temperatury na zasilaniu (REG T ZASIL) należy wybrać w celu szybkiego wyrównania zmian w ilości oddawanego ciepła (np. w wyniku otwarcia zaworów termostatycznych w pomieszczeniu referencyjnym) (optymalizacja komfortu). Moduł RC30 (lub RC20) musi być zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym. "REGULACJA MOCY KOTŁA" Regulację mocy kotła należy wybrać, jeżeli wahania obciążenia nie są duże. Sygnałem zwrotnym jest zmiana temperatury rzeczywistej w pomieszczeniu referencyjnym. Ten sposób regulacji wg temperatury pomieszczenia charakteryzuje się większą bezwładnością i jednocześnie mniejszą liczbą uruchomień palnika w stosunku do "regulacji temperatury na zasilaniu" (optymalizacja zużycia). Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

28 5 Serwis WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wybór nastawy "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" powoduje automatyczne włączenie regulacji wg temperatury zewnętrznej, która uzależniona jest od parametru "Wpływ temperatury pomieszczenia" (patrz rozdział "Wpływ temperatury pomieszczenia", strona 34). W trybie pracy z obniżonymi parametrami (tryb nocny) obieg grzewczy wyłącza się, jeżeli nie ma mrozu (ustawienie fabryczne, patrz rozdział "Rodzaj obniżenia", strona 35). Nastawę "Regulacja mocy kotła" (REG MOC KOTL) można wybrać tylko dla instalacji grzewczych posiadających jeden obieg grzewczy. SYST GRZEW1 GRZEJNIKI Wprowadzić rodzaj systemu grzewczego. System grzewczy Zakres nastaw Brak Grzejniki Konwektory Ogrzewanie podłogowe Regulacja temperatury zasilania Regulacja mocy kotła (możliwa tylko wtedy, gdy zainstalowany jest tylko 1 obieg grzewczy) Nastawa fabryczna OG1: Grzejniki OG2: Brak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli dla obiegu grzewczego 2 zainstalowany jest moduł zaworu mieszającego MM10, to należy ustawić parametr "System grzewczy" dla obiegu grzewczego 2 oraz adres obiegu grzewczego "2" na przełączniku kodującym modułu MM Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

29 Serwis Temperatura projektowa OBIEG GRZEW1 TEMP PROJEKT 75 W przypadku zmiany temperatury projektowej instalacja grzewcza pracuje wg bardziej płaskiej lub bardziej nachylonej charakterystyki grzewczej (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). Wprowadzić żądaną wartość. Temperatura projektowa Zakres nastaw 30 C 90 C Nastawa fabryczna 75 C (grzejniki) 45 C (ogrzewanie podłogowe) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wprowadzenie temperatury projektowej możliwe jest tylko wtedy, gdy jako system grzewczy wybrano "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" Maksymalna temperatura na zasilaniu OBIEG GRZEW1 MAX T ZASIL 75 Maksymalna temperatura na zasilaniu ogranicza przebieg charakterystyki grzewczej do poziomu maksymalnej wartości zadanej (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). Max. temperatura na zasilaniu Zakres nastaw 30 C 90 C (grzejniki) 30 C 60 C (ogrzewanie podłogowe) Nastawa fabryczna 75 C (grzejniki) 50 C (ogrzewanie podłogowe) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wartość parametru "Maksymalna temperatura na zasilaniu" powinna być przynajmniej tak samo wysoka, jak temperatura projektowa. W przeciwnym razie temperatura projektowa nie będzie nigdy osiągnięta. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

30 5 Serwis Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej Nachylenie krzywej grzewczej (rys. 11, strona 31) można ustawić przy pomocy punktu projektowego. Punkt projektowy określa minimalna temperatura zewnętrzna dla danego regionu oraz temperatura projektowa wybranego systemu grzewczego (np. grzejniki). Ustawienie zadanej temperatury pomieszczenia powoduje równoległe przesunięcie krzywej grzewczej. Jeżeli zadana temperatura pomieszczenia zostanie zmieniona o 1 K, temperatura na zasilaniu zmienia się o ok. 3 K. Rysunek 11 pokazuje równoległe przesunięcie krzywej grzewczej (1) dla punktu projektowego 10 C/75 C w wyniku zmiany zadanej temperatury pomieszczenia (2, 3 i 4). Krzywe grzewcze (5 i 6) pokazują zmienione nachylenie dla innych punktów projektowych. Następujące parametry mają wpływ na krzywą grzewczą: Parametr System grzewczy Grzejniki Nastawa fabryczna Ogrzewanie podłogowe OG1: Grzejniki OG2: Brak Strona 27 Temperatura projektowa Maksymalna temperatura na zasilaniu Minimalna temperatura zewnętrzna 75 C 45 C C 50 C C 21 Punkty projektowe ustawionej krzywej grzewczej można wyświetlić w menu "Monitoring pracy instalacji" (patrz rozdział 5. 11 "Wyświetlenie krzywych grzewczych", strona 52). 30 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

31 Serwis 5 Temperatura na zasilaniu ( C) Parametr: Max. temperatura na zasilaniu Parametr: Temperatura projektowa Parametr: Min. temperatura zewnętrzna Temperatura zewnętrzna ( C) Rys. 11 Krzywa grzewcza dla systemu grzewczego "grzejniki" Poz. 5: Poz. 6: Zadana temperatura pomieszczenia 17 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 21 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 23 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 25 C, min. temperatura zewnętrzna 15 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 21 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 60 C Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

32 5 Serwis Moduł zdalnej obsługi W tym menu można ustalić, czy dla danego obiegu grzewczego będzie zainstalowany moduł zdalnej obsługi. Można wybrać jedną z następujących opcji: "BRAK" Opcję "brak" należy wybrać, jeżeli moduł obsługowy RC30 nie jest zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym (regulacja wg temperatury zewnętrznej). "RC20" RC20 wraz z RC30 podłączony jest do systemu EMS i pracuje jako moduł obsługi zdalnej obiegu grzewczego 1 lub 2. RC20 przesyła do RC30 informację o zmierzonej temperaturze wewnętrznej w pomieszczeniu referencyjnym przyporządkowanego obiegu grzewczego. Obliczenia dla obiegu grzewczego wykonywane są zasadniczo w module RC30. W RC20 musi być ustawiony adres obiegu grzewczego. "RC30" Moduł obsługowy zainstalowany jest w pomieszczeniu referencyjnym i pracuje jako moduł zdalnej obsługi dla obiegu grzewczego 1 lub 2 (regulacja wg temperatury wewnętrznej lub regulacja wg temperatury zewnętrznej). Instalacja modułu zdalnej obsługi jest warunkiem niezbędnym do realizacji następujących funkcji nadzorujących temperaturę w pomieszczeniu: Obniżenie nocne parametrów z utrzymywaniem temperatury w pomieszczeniu Max. wpływ temperatury w pomieszczeniu Optymalizacja punktów przełączania System grzewczy: regulacja temperatury na zasilaniu lub regulacja mocy kotła Ochrona przed zamarzaniem: pomieszczenie 32 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

33 Serwis 5 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W instalacji grzewczej można zainstalować tylko 1 moduł RC30. W przypadku dwóch obiegów grzewczych możliwe są następujące kombinacje: 1 RC30 jako moduł zdalnej obsługi dla obu obiegów grzewczych 1 RC30 i 1 RC20 jako moduły zdalnej obsługi każdy dla jednego obiegu grzewczego 1 RC30 na kotle grzewczym i 2 RC20 jako moduły obsługi zdalnej obiegów grzewczych Obiegi grzewcze obsługiwane przez RC30 Moduł RC30 może obsługiwać jednocześnie dwa obiegi grzewcze, jeżeli w menu dla obiegu grzewczego 1 i 2 parametr "MODUŁ ZDALNEJ OBSŁUGI" ustawiony zostanie na "RC30". Pojęcie "Obiegi grzewcze RC30" obejmuje oba obiegi grzewcze. Dla "O GRZEW RC30" można realizować następujące funkcje: Tryb pracy Temperatura zadana pomieszczenia Urlop Dzień wolny Przedłużenie pracy grzewczej (PARTY) Przerwa Przełączenie trybu lato/zima Można również wybrać pojedyncze obiegi grzewcze tworzące grupę "Obiegów grzewczych RC30". Wyjątek: tryb pracy i zadaną temperaturę pomieszczenia można nastawić tylko dla całej grupy "O GRZEW RC30". OBIEG GRZEW1 OBSL ZDALNA RC30 Wybór programu grzewczego możliwy jest tylko oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego. Wprowadzić wymagany moduł obsługi zdalnej. Moduł zdalnej obsługi Zakres nastaw Brak RC20 RC30 Nastawa fabryczna Brak Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

34 5 Serwis Wpływ temperatury pomieszczenia Parametr ten dotyczy regulacji kombinowanej. Funkcja maksymalnego wpływu temperatury pomieszczenia ogranicza wpływ zmierzonej temperatury pomieszczenia na obliczoną wartość zadaną temperatury na zasilaniu. Parametr ten ma znaczenie tylko wtedy, gdy jako system grzewczy wybrano "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" (patrz rozdział "System grzewczy", strona 27). OBIEG GRZEW1 WPLYW POMIE +3K Parametr ten przeciwdziała spadkowi temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach bez modułu obsługowego poniżej nastawionej temperatury pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie referencyjne ogrzewane jest przez dodatkowe źródło ciepła (np. nasłonecznienie), wprowadzenie wartości "+3K" spowoduje spadek temperatury w pozostałych pomieszczeniach o maksymalnie 3 C poniżej nastawionej temperatury wewnętrznej. W wyniku wpływu obcych źródeł ciepła temperatura w pomieszczeniu referencyjnym może przekroczyć nastawioną wartość. Im niższy jest maksymalny wpływ temperatury pomieszczenia, tym wyższa może być temperatura w pomieszczeniu referencyjnym. Ważnym warunkiem prawidłowego działania jest właściwe ustawienie krzywej grzewczej. Wpływ temperatury pomieszczenia Zakres nastaw 0K do +10K +3K Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł obsługowy RC30 lub RC20 muszą być zainstalowane w pomieszczeniu referencyjnym, aby mierzona temperatura pomieszczenia była reprezentatywna. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli jako parametr "Wpływ temperatury pomieszczenia" wprowadzona zostanie wartość = "0 K", stosowana będzie regulacja wg temperatury zewnętrznej (zamiast regulacji kombinowanej). 34 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

35 Serwis 5 OBNIZENIE 1 REG TEMP ZEW Rodzaj obniżenia Dla pracy z obniżonymi parametrami (tryb nocny) dostępne są następujące funkcje: "REGULACJA WG TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ" (również bez modułu zdalnej obsługi, wymagany czujnik zewnętrzny) W przypadku "Regulacji wg temperatury zewnętrznej" ("REG TEMP ZEW") obieg grzewczy sterowany jest w zależności od temperatury zewnętrznej i nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Ochrona przed zamarzaniem", strona 39). Powyżej temperatury ochrony przed zamarzaniem następuje wyłączenie obiegu grzewczego. Poniżej tej temperatury instalacja grzewcza pracuje do momentu, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura w trybie nocnym. "REGULACJA WG TEMPERATURY POMIESZCZENIA" (tylko z modułem obsługi zdalnej) W przypadku "Regulacji wg temperatury pomieszczenia" ("REG TEMP POM") obieg grzewczy załączany jest w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Powyżej nastawionej temperatury pomieszczenia następuje wyłączenie obiegu grzewczego. Poniżej nastawionej temperatury pomieszczenia instalacja grzewcza pracuje do momentu, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura w trybie nocnym. Warunkiem zastosowania tej funkcji jest zainstalowanie modułu zdalnej obsługi w pomieszczeniu referencyjnym. "WYŁĄCZENIE" (również bez modułu zdalnej obsługi) Nastawa ta powoduje wyłączenie obiegu grzewczego w trybie nocnym. Należy bezwzględnie włączyć ochronę przed zamarzaniem (patrz rozdział "Sposób ochrony przed zamarzaniem", strona 38)! "REDUKCJA" (również bez modułu zdalnej obsługi) Podczas pracy wg obniżonych parametrów instalacja utrzymuje nastawioną temperaturę nocną. Pompy obiegów grzewczych pracują w trybie ciągłym. Nastawa Zakres nastaw fabryczna Rodzaj obniżenia Wyłączenie Redukcja Regulacja wg temp. pomieszczenia Regulacja wg temp. zewnętrznej Regulacja wg temp. zewnętrznej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

36 5 Serwis Korekcja wyświetlanej temperatury pomieszczenia Korzystanie z tej funkcji ma sens tylko w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej. Jeżeli temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem odbiega od nastawionej wartości zadanej, to przy pomocy tej funkcji można skorygować te wartości. W wyniku korekcji charakterystyka obiegu grzewczego zostaje przesunięta równolegle. Przykład: wymagana temperatura pomieszczenia (wartość zadana) temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem 22 C 24 C Wartość zadana jest o 2 K niższa niż wartość zmierzona. Wprowadzić " 2K". OBIEG GRZEW1 T ZADANA POM 0. 0K Wprowadzić żądaną wartość. Korekcja wskazywanej temperatury pomieszczenia Zakres nastaw 5 K do +5K 0K Nastawa fabryczna Optymalizacja punktów przełączania Funkcja "Optymalizacja" zmienia czasy załączenia i wyłączenia instalacji grzewczej, w zależności od temperatury zewnętrznej, temperatury pomieszczenia oraz termoizolacji budynku. Funkcja ta nie jest włączona fabrycznie. 36 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

37 Serwis 5 Przy nastawie "TAK" stosowane są dwie metody optymalizacji: Jeżeli użytkownik chce, by np. rano o godz temperatura wynosiła 21 C, nie musi podawać godz jako punktu włączenia instalacji. Sterownik tak wylicza czas włączenia instalacji, aby w zaprogramowanym czasie włączenia trybu dziennego osiągnięta była wymagana temperatura pomieszczenia. W zależności od ww. czynników do nagrzania mieszkania potrzeba najczęściej znacznie krótszego czasu niż 30 minut. Instalacja grzewcza pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem i energooszczędnie. Przed właściwym czasem wyłączenia rozpoczyna się obniżanie parametrów w celu oszczędzania energii. Jeżeli nastąpi szybkie wychłodzenie się pomieszczenia, optymalizacja wyłączania zostanie przerwana; instalacja grzewcza kontynuuje normalną pracę do nastawionego czasu wyłączenia. OBIEG GRZEW1 OPTYMALIZAC TAK Wprowadzić żądaną nastawę. Obliczone czasy włączenia i wyłączenia można wyświetlić w menu "Monitoring pracy instalacji". Optymalizacja punktów przełączania Zakres nastaw Tak/Nie Nastawa fabryczna Nie WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Włączenie optymalizacji jest możliwe tylko wtedy, jeżeli jako moduł zdalnej obsługi wybrano "RC30" lub "RC20". Moduł obsługowy RC30 lub RC20 musi być zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy poinformować użytkownika instalacji, że funkcja ta została aktywowana, aby mógł to uwzględnić przy wprowadzaniu programu grzewczego! Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

38 5 Serwis Sposób ochrony przed zamarzaniem Funkcja ochrony przed zamarzaniem obejmuje następujące możliwości: "BRAK" (bez ochrony przed zamarzaniem) "TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA" (wymagany czujnik zewnętrzny) Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości progowej nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Ochrona przed zamarzaniem", strona 39), następuje automatyczne włączenie pompy obiegu grzewczego. "TEMPERATURA POMIESZCZENIA" (czujnik temp. pomieszczenia modułu RC30 lub RC20) Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 C, następuje automatyczne włączenie pompy obiegu grzewczego. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 7 C, następuje automatyczne wyłączenie pompy obiegu grzewczego. Zmierzona temperatura pomieszczenia jest również wartością referencyjną dla parametru "Temperatura ochrony przed zamarzaniem" ("T ANTYZAMARZ"). OBIEG GRZEW1 OCHRONA MROZ ZEWN Wprowadzić żądaną wartość. Sposób ochrony przed zamarzaniem Zakres nastaw Brak Wg temp. zewnętrznej ("ZEWN") Wg temp. pomieszczenia ("POM") Nastawa fabryczna ZEWN USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zamarznięcia! UWAGA! Jeżeli wybrana została nastawa "BRAK" lub "POM", istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji grzewczej. Należy wybrać "ZEWN". 38 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

39 Serwis 5 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nastawa "POM" nie zapewnia 100% ochrony przed zamarzaniem, ponieważ zamarznięciu ulec mogą np. przewody biegnące w ścianach zewnętrznych, mimo że temperatura w pomieszczeniu referencyjnym jest znacznie wyższa niż 5 C w wyniku oddziaływania obcych źródeł ciepła. Po wybraniu nastawy "BRAK" lub "POM" pojawia się z tego powodu przez chwilę komunikat "NIEBEZPIECZ ZAMARZNIECIA" z podaniem odnośnego obiegu grzewczego Ochrona przed zamarzaniem Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie do nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem, następuje automatyczne włączenie pompy obiegowej. OBIEG GRZEW1 T ANTYZAMARZ 5 Zapobiega to zamarznięciu instalacji. Temperatura ochrony przed zamarzaniem Zakres nastaw 20 C do 10 C 5 C Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wprowadzenie temperatury ochrony przed zamarzaniem jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w funkcji "Sposób ochrony przed zamarzaniem" ("OCHRONA MROZ") wybrano "ZEWN". Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

40 5 Serwis Priorytet c. Funkcja "Priorytet c. " powoduje, że w fazie przygotowania c. wyłącza się pompa obiegowa obiegu grzewczego i zamyka ew. zainstalowany organ nastawczy obiegu grzewczego (zawór mieszający). OBIEG GRZEW1 PRIORYTET CW TAK Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Priorytet c. Tak/Nie Tak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli od strony instalacji grzewczej na podgrzewaczu c. zainstalowany jest zawór przełączający, to c. ma zawsze priorytet. Parametr ten jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zainstalowany jest podgrzewacz c. i "WYJSCIE CWU" nastawione jest na "POMPA LADUJ" (jeżeli zawory przełączające nie są zainstalowane). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Obiegi grzewcze bez zaworu mieszającego powinny pracować z priorytetem c. u., ponieważ w przeciwnym przypadku w obiegach tych może powstać zbyt wysoka temperatura. 40 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

41 Serwis Organ nastawczy (zawór mieszający) W funkcji "Organ nastawczy" ("ORGAN NASTAW") można podać, czy obieg grzewczy posiada organ nastawczy (zawór mieszający). Funkcję tę można ustawić tylko dla obiegu grzewczego 2 (wymagany moduł zaworu mieszającego). Jeżeli obieg grzewczy 2 wyposażony jest w organ nastawczy, to organ ten jest sterowany przez moduł obsługowy RC30 za pośrednictwem systemu EMS. Jeżeli w obiegu grzewczym nie zainstalowano organu nastawczego, to obieg ten jest regulowany poprzez regulację temperatury na zasilaniu kotła. Zewnętrzny czujnik temperatury na zasilaniu nie jest w tym przypadku wymagany. OBIEG GRZEW2 ORGAN NASTAW TAK Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Człon nastawczy Tak/Nie Tak Czas pracy zaworu mieszającego W tym miejscu można ustawić czas przesterowania zamontowanych organów nastawczych. Z reguły czas przesterowania organów nastawczych wynosi 120 sekund. OBIEG GRZEW2 CZAS Z MIESZ 120s Funkcję tę można ustawić tylko dla obiegu grzewczego 2, warunkiem jest wybranie dla opcji "Organ nastawczy" ("ORGAN NASTAW") nastawy "TAK" (wymagany moduł zaworu mieszającego). Czas pracy zaworu mieszającego Zakres nastaw 10 sek. 600 sek. 120 sek. Nastawa fabryczna Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

42 5 Serwis Suszenie jastrychu Jeżeli instalacja grzewcza została wyposażona w nowo zainstalowane ogrzewanie podłogowe, funkcję tę można wykorzystać do regulacji procesu suszenia jastrychu. Funkcję tę można wybrać tylko dla obiegu grzewczego 2 pod warunkiem, że dla opcji "System grzewczy" ("SYST GRZEW") wybrano nastawę "OGRZ PODLOG" (patrz rozdział "System grzewczy", strona 27). Temperatura wzrost temp. o x dni czas utrzymania obniżenie temp. o max. utrzym. Wzrost codziennie Obniżenie co 2 dni Dni Rys. 12 Proces suszenia jastrychu (przykład) SUSZENIE JASTRYCHU TAK Należy wybrać "SUSZENIE JASTRYCHU TAK". 42 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

43 Serwis 5 Obsługa funkcji "Suszenie jastrychu" + Pokrętłem wybierać poszczególne opcje menu "SUSZENIE JASTRYCHU" i nastawić poniższe wartości. Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Suszenie jastrychu Tak/Nie Wprowadzić "TAK", aby włączyć funkcję. Na wyświetlaczu pojawia się standardowy komunikat "Suszenie jastrychu" wraz z aktualną temperaturą zadaną. Jest on wyświetlany, dopóki funkcja ta jest aktywna. Suszenie jastrychu Zakres nastaw Tak/Nie Nastawa fabryczna Nie Wzrost temperatury Należy podać, o ile Kelvinów ma wzrosnąć temperatura. Wzrost temp. jastrychu o Zakres nastaw 1 do 10 K 5 K Nastawa fabryczna Termin wzrostu temperatury Należy podać dzień, w którym ma nastąpić wzrost temperatury. jastrychu Zakres nastaw codziennie od 2 do 5 dnia Nastawa fabryczna codziennie Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

44 5 Serwis Temperatura maksymalna Należy wprowadzić maksymalną temperaturę podgrzewania. temperatura jastrychu Zakres nastaw C 45 C Nastawa fabryczna Okres utrzymywania Należy podać okres (w dniach) utrzymania maksymalnej temperatury. temperatura jastrychu przez Zakres nastaw 0 20 dni 4 dni Nastawa fabryczna Obniżenie temperatury Należy podać, o ile Kelvinów ma zostać obniżona temperatura. Obniżenie temp. jastrychu o Zakres nastaw 1 do 10 K 5 K Nastawa fabryczna Termin obniżenia temperatury Należy podać, którego dnia ma nastąpić obniżenie temperatury. Obniżenie Zakres nastaw codziennie od 2 do 5 dnia brak Nastawa fabryczna codziennie 44 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

45 Serwis Ciepła woda Menu "Ciepła woda" umożliwia ustawienie parametrów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podgrzewacz c. Cyrkulacja częstotliwość Zakres temperatury do Cyrkulacja tak/nie Ciepła woda Dezynfekcja CWU Economy Wyjście CWU Rys. 13 Zestawienie opcji menu"ciepła woda" MENU SERWIS CIEPLA WODA Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS CIEPLA WODA". Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

46 5 Serwis Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Przy pomocy tego parametru można określić, czy kocioł grzewczy ("EMS") ma być wykorzystywany także do przygotowania ciepłej wody użytkowej. CIEPLA WODA PODGRZEWACZ EMS Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Brak EMS Nastawa fabryczna Brak Zakres temperatury Przy pomocy tej funkcji można nastawić górną granicę zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Maksymalna temperatura ciepłej wody, jaką można ustawić, wynosi 80 C. Jeżeli nastawiona temperatura przekracza 60 C, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru. Należy poinformować klienta o ustawionej maksymalnej temperaturze ciepłej wody i związanych z nią niebezpieczeństwach. Należy zwrócić uwagę użytkownikowi na występowanie różnic w temperaturze ciepłej wody i poinformować go o właściwym sposobie postępowania w celu wykluczenia niebezpieczeństwa poparzenia. 46 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

47 Serwis 5 CIEPLA WODA ZAKRES DO 60 Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Zakres do 60 C 80 C 60 C Dezynfekcja termiczna Jeżeli wybrano funkcję "Dezynfekcja termiczna", woda raz w tygodniu lub raz dziennie podgrzewana jest do temperatury koniecznej do zniszczenia zarazków chorobotwórczych (np. legionelli). Podczas dezynfekcji pompa cyrkulacyjna pracuje w trybie ciągłym. CIEPLA WODA DEZYNFEKCJA TAK Wprowadzić "TAK". Dezynfekcja termiczna będzie w ten sposób uruchamiana zgodnie z nastawami fabrycznymi w każdy wtorek o godz. 1:00, woda podgrzewana jest do temperatury 70 C. Ww. parametry można dostosować do wymagań instalacji. Obrócić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do kolejnych podpunktów menu. + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać wartość w pamięci. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

Możecie Państwo przefiltrować i wyświetlić dokładnie te dokumenty, które Państwa interesują:

Jakie dokumenty Państwa interesują?

Jaka linia produktów Państwa interesuje?

Wyświetl wyszukiwane dokumenty

1 Instrukcja montażu i użytkowania Napęd do bram skrzydłowych SWING-X GRUPA TOUSEK AUSTRIA

2 Ważne wskazówki ostrzegawcze i bezpieczeństwa Poniższa instrukcja montażu i obsługi jest nieodłączną częścią produktu napęd do bramy; skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanego personelu i powinna być przeczytana rzetelnie i całkowicie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja ta dotyczy tylko napędu do bramy, a nie całego urządzenia jakim jest brama automatyczna. Po zamontowaniu napędu, instrukcja musi zostać przekazana użytkownikowi. Montaż, podłączenie, uruchomienie i przeglądy mogą zostać przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel, przestrzegając instrukcji montażu, praktycznych zasad użytkowania oraz obowiązujących norm. Niepoprawny montaż może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała i zniszczenia mienia! Dyrektywa maszynowa, jak również przepisy Unii Europejskiej i danego kraju, zapobiegające wypadkom muszą być stosowane i przestrzegane. TOUSEK Ges. m. b. H. oraz jej Oddział w Polsce: TOUSEK Sp. z o. o. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania obowiązujących norm podczas montażu i użytkowania. Produktu wolno używać wyłącznie w celu zgodnym z przeznaczeniem. Produkt ten stworzony został jedynie w tym celu, który przedstawiony jest w poniższej instrukcji. (TOUSEK Sp. ) odrzuca wszelką odpowiedzialność przy użytkowaniu produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie może być używany w terenie zagrożonym eksplozją. Obecność łatwopalnych gazów lub oparów oznacza wysokie niebezpieczeństwo! Opakowania (tworzywo sztuczne, styropian itd. ) należy pozbyć się zgodnie z przepisami. Stanowią one żródło niebezpieczeństwa dla dzieci i dlatego należy składować je poza ich zasięgiem. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy elementy mechaniczne, jak skrzydło bramy, prowadniki itd. są wystarczająco stabilne. Sprawdzić produkt pod względem uszkodzeń w transporcie. Strona elektryczna musi zostać wykonana według obowiązujących przepisów z zachowaniem takich elementów jak: bezpiecznik przeciwporażeniowy (różnicowy), uziemienie itd. Bramę automatyczną podłączyć do fachowej instalacji uziemienia (w przypadku takiego wymogu). Należy zastosować wyłącznik główny rozdzielający wszystkie fazy zasilania z odstępem kontaktów min. 3 mm. Montując elementy bezpieczeństwa (fotokomórki, listwy kontaktowe, przyciski awaryjne STOP itd. ), bezwzględnie przestrzegać obowiązujące normy i dyrektywy, reguły praktycznych zasad użytkowania, otoczenie realizacji, logikę pracy systemu i siły wytworzone przez bramę automatyczną. Elementy bezpieczeństwa muszą zabezpieczać wszystkie możliwe punkty zgniecenia, wciągnięcia, przycięcia i inne niebezpieczne miejsca automatycznej bramy. Po zakończonej instalacji należy bezwzględnie sprawdzić poprawność działania całej bramy automatycznej wraz z elementami bezpieczeństwa. Umieścić szyldy ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych, przewidzianych przez obowiązujące przepisy. Po każdej instalacji należy dane identyfikacyjne bramy automatycznej umieścić na widocznym miejscu. Szyld informujący o odryglowaniu ręcznym należy umieścić na stałe w pobliżu elementu wykonawczego tegoż odryglowania. Silnik elektryczny podczas pracy wytwarza ciepło. Z tego względu można go dotknąć dopiero wtedy, gdy ostygnął. Używając urządzenia należy uważać, szczególnie w trybie Totmann (trzymany przycisk powoduje ruch bramy), aby nikt nie znajdował się w polu działania bramy. Przycisk musi znajdować się w polu widzenia bramy ale oddalony od jej ruchomych części. Przycisk ten (za wyjątkiem włącznika kluczykowego) musi być zamontowany na wysokości min., 5m w miejscu niedostępnym dla ogółu. Bezwzględnie poinstruować dzieci, że brama automatyczna i jej akcesoria, nie może być przedmiotem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem (np. zabawa). Piloty muszą być bezpiecznie przechowywane, a inne sterowniki bramy (przyciski, włączniki itd. ) zainstalowane poza zasięgiem dzieci. W przypadku ewentualnej naprawy należy używać wyłącznie oryginalnych części zapasowych. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania komponentów nie odpowiadających przepisom bezpieczeństwa. Firma montująca musi przekazać użytkownikowi wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania całego urządzenia jakim jest automatyczna brama, jak również użytkowania w trybie awaryjnym (np. brak prądu). Użytkownikowi muszą zostać przekazane także wszystkie wskazówki odnośnie zachowania środków bezpieczeństwa w trakcie użytkowania bramy automatycznej. Również instrukcja montażu i użytkowania musi zostać przekazana użytkownikowi. Użytkownik musi zostać poinformowany, że w przypadku usterki produktu należy wyłączyć wyłącznik główny a ponowne włączenie bramy do ruchu możliwe jest dopiero po wykonaniu niezbędnych prac naprawczych lub regulacyjnych. Należy zwrócić uwagę, aby tabliczka znamionowa z numerem silnika nie została usunięta lub uszkodzona, co grozi utratą gwarancji! Serwis / Przeglądy Odłączyć prąd podczas prac montażowych, konserwacji, napraw. Prace konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie poprzez wykwalifikowany personel! Sprawdzać raz w miesiącu reakcję napędu przy najeździe na przeszkodę. Kontrolować odryglowanie awaryjne. Sprawdzać wszystkie śruby mocujące pod względem poprawnego ich dokręcenia. Oczyszczać napęd z wszelkich zabrudzeń. Przeglądy kompletnego urządzenia, czyli całej bramy, muszą być dokonywane wg. zaleceń jej wykonawcy. Powyższa instrukcja jest naszą własnością i nie może być udostępniana firmom konkurencyjnym. Drukowanie, kopiowanie, także fragmentów, bez uprzedniej naszej zgody jest zabronione. Za ewentualne błędy w druku, pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. Wraz z pojawieniem się tego wydania, wszystkie poprzednie wersje tracą ważność. - - tousek / P_SWING-X_ /

3. Dane ogólne napęd skrzydłowy SWING X Właściwości elektromechaniczny napęd bram skrzydłowych 30Va. c. max. ciężar jednego skrzydła 500kg samohamowna przekładnia wysokiej jakości ślimacznica wykonana z brązu odryglowanie awaryjne zamykane na patentową wkładkę na klucz sensor obrotów silnika regulowane wewnętrzne ograniczniki posuwu (mechan. ) regulowany miękki stop (zwalnianie na końcu) Automatyczny Rewers System ARS również do bram już istniejących atrakcyjny design Cechy ogólne Za pomocą napędu TOUSEK SWING X, można w prosty i szybki sposób zautomatyzować nowe lub już funkcjonujące bramy - lub -skrzydłowe. Już na etapie konstruowania, szczególny nacisk położono na jego niezawodność i długowieczność. Wszystkie komponenty wykonane zostały z wysokiej jakości materiałów jak aluminium, stal nierdzewna lub stal ocynkowana. Kompletna przekładnia, umieszczona w stabilnej obudowie z odlewu aluminiowego oraz jednostka napędowa, wykonane są całkowicie z metalu, zapewniając bezusterkową, długowieczną pracę. Napęd jest zarówno od strony słupka, jak również od strony skrzydła, zawieszony przegubowo. Zapewniono w ten sposób absolutnie wolny od luzów montaż, jak również równomierny i płynny ruch skrzydła. Ekstremalnie masywna śruba napędowa w połączeniu z potężnymi wymiarami tulejki prowadzącej z mosiądzu łożyskowego, są gwarancją długowieczności i niezawodności całego systemu. Oczywiście śruba napędowa jest łożyskowana z obydwóch stron. Przeciwdziała to niepożądanym wibracjom. Sensor obrotów umożliwia zastosowanie systemu ARS - Automatyczny Rewers System. Brama najeżdżając na przeszkodę, powoduje natychmiastowe zatrzymanie napędu i odwrócenie kierunku ruchu. Jest to najwyższy stopień bezpieczeństwa obecnie znany. Napęd stabilnie blokuje bramę w obydwóch położeniach. Odryglowanie awaryjne - potrzebne przy braku prądu - zamykane jest na patentową wkładkę na klucz. Wkładka ta jest wymienialna i może zostać zintegrowana w system centralnego klucza. Wkładka wraz z 3 kluczami należy do wyposażenia napędu. Napędy zapewniają zablokowanie bramy i nie wymagają w większości przypadków elektrozamka. W zależności od konstrukcji bramy, pomimo samoblokującego napędu, dla całkowitego zablokowania bramy, może zachodzić potrzeba zastosowania dodatkowego elementu blokującego jak np. elektrozamek. Napęd dysponuje wewnętrznymi, mechanicznymi odbojnikami. Dane techniczne Napęd SWING- X3/ X3/LH X4/ X4/LH X5/LH X3/ X3/LH X4/ X4/LH X5/LH zasilanie 30Va. c., 50Hz kondensator 0µF max. szer. skrzydła 3m 4m 4, 5m 5m posuw 30mm 450mm 30mm 450mm max. waga skrzydła 500kg prędkość posuwu 4mm/s mm/s intensywność pracy wg. S3 40% siła posuwu/ciągu 4000N 5000N 6500N temperatura otoczenia -0 do +40 C nr art inne blokada w pozycji otwarte i zamknięte regulacja siły poprzez centralkę odryglowanie awaryjne zamykane na patentową wkładkę na klucz regulowane odbojniki sensor obrotów opcja: uchwyty montażowe (tylni i przedni) do przykręcania, ze stali nierdzewnej lub ocynkowane Wskazówka: max. szerokości skrzydeł podane są dla wiatroprzepuszczalnych i wypoziomowanych bram! tousek / P_SWING-X_ /

4. Montaż napęd skrzydłowy SWING X Ogólne wskazówki montażowe napęd SWING X jest wyposażony w wewnętrzne odbojniki, które dla skrzydeł poniżej 00kg oraz szerokości poniżej 3m, służą dla ustawienia pozycji krańcowych OTWARTE i ZAMKNIĘTE. Bramy o wadze skrzydła powyżej 00kg lub szerokości skrzydła powyżej 3m nie mogą zostać ograniczone poprzez wewnętrzne ograniczniki, lecz muszą być wyposażone w tradycyjne odbojniki zewnętrzne naziemne (4)! Szczególnie dla pozycji Zamknięte, zaleca się zawsze stosowanie odbojnika naziemnego (4) lub specjalnego ogranicznika posuwu tousek. przy cienkościennych lub drewnianych bramach nie wolno przymocować przedniego uchwytu montażowego () bezpośrednio do skrzydła, lecz należy konstrukcję skrzydła w tym miejscu wzmocnić (np. dodatkowy płaskownik). *) Uwaga: aby uniknąć zabrudzeń i zapewnić bezawaryjną pracę, należy montując napęd, zachować odstęp od jezdni minimum 400mm. punkty montażowe dla przedniego () i tylnego uchwytu () należy dobrać, bezwzględnie przestrzegając poniższych wymiarów. Napęd koniecznie wypoziomować, dodatkowo przestrzegając pionowego odstępu (V) pomiędzy uchwytami! V=65mm min. 400mm słupek bramy lewe skrzydło powierzchnia jezdni lewe skrzydło WEWNĄTRZ prawe skrzydło 4 4 a. Określenie punktów montażowych i przyspawanie uchwytów. montaż Punkty montażowe Wskazówka punkty montażowe dla przedniego () i tylnego uchwytu () należy ustalić zgodnie z wymiarami podanymi w tabelach wymiary A i B i D zawsze należy mierzyć od punktu obrotu skrzydła napęd należy koniecznie zamontować w poziomie i zachować odstęp V=65mm pomiędzy uchwytami nie przestrzeganie wymiarów A, B, C, D powoduje natychmiastową utratę gwarancji oraz grozi uszkodzeniem siłownika! tousek / P_SWING-X_ /

5 Wymiary montażowe dla różnych przykładów bram Wskazówka podane wymiary dotyczą wyłącznie przedstawionych typów bram: punkt obrotu centralnie, dla max. grubości blatu skrzydła=60mm oraz punkt obrotu nie centralnie, wewnątrz. dla innych typów bram należy zwrócić się do nas w sprawie wymiarów! Do WEWNĄTRZ otwierające się skrzydło (punkt obrotu skrzydła w środku grubości blatu skrzydła) B max. 60mm Do WEWNĄTRZ otwierające się skrzydło (punkt obrotu skrzydła poza środkiem grubości blatu skrzydła) B A D A D C WEWNĄTRZ C WEWNĄTRZ Wymiary montażowe SWING X3 otwieranie do WEWNĄTRZ SWING X3/ (posuw standard) rodzaj montażu standard standard SWING X3/LH (posuw długi) dla grubszych słupków dla większych kątów otwarcia A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) max. kąt otwarcia max. szerokość skrzydła 3m 3m 3m 3m Wymiary montażowe SWING X4, X5 otwieranie do WEWNĄTRZ SWING X4/ (posuw standard) SWING X4/LH + SWING X5/LH (posuw długi) rodzaj montażu standard dla większych kątów otwarcia standard dla grubszych słupków dla większych kątów otwarcia A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) max. szerokość skrzydła 4m 3, 5m X4/LH: 4, 5m X5/LH: 5m 4m 4m Montaż przy grubszych słupkach B Ważne A C D WEWNĄTRZ przy grubszych słupkach, aby uzyskać wymiary A, B, może się okazać, że należy wykonać wnękę jak na rysunku. wnęka musi być odpowiednio duża w obszarze silnika elektrycznego, aby zapobiec przetarciu się przewodu elektrycznego! tousek / P_SWING-X_ /

6 Przypadek specjalny: otwieranie NA ZEWNĄTRZ B NA ZEWNĄTRZ max. 60mm A D C Wymiary montażowe otwieranie na ZEWNĄTRZ SWING X3/ (posuw standard) SWING X4/ (posuw standard) SWING X4/LH + SWING X5/LH (posuw długi) rodzaj montażu standard standard standard A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) max. szerokość skrzydła 3m 4m X4/LH: 4, 5m X5/LH: 5m Przymocowanie uchytów montażowych Przymocowanie tylnego uchwytu po określeniu punktu obrotu napędu (zachowując wymiary A i B), przyspawać tylny uchwyt () do słupka bramy (lub przymocować do muru) i usztywnić za pomocą klina, wspornika (3). Przymocowanie przedniego uchwytu przymocować przedni uchwyt () do skrzydła, przestrzegając wymiaru C. Uwaga: rozróżnić stronę górną uchwytu od dolnej! (patrz rys. na str. 4). Uwaga: skrzydło musi być całkowicie domknięte oraz odstęp V = 65mm dokładnie zachowany, tak aby napęd był idealnie wypoziomowany. dodatkowy płaskownik) również przedni uchwyt () należy usztywnić za pomocą klina (3) tousek / P_SWING-X_ /

7 b. Montaż napędu montaż po przyspawaniu uchwytów montażowych oraz ich usztywnień (3), zamontować napęd w następujący sposób: przed montażem należy nasmarować obydwa ruchome elementy montażowe w ich punktach obrotu (patrz zdjęcie obok)! napęd od strony silnika wsunąć na tylni uchwyt montażowy (), mosiężną śrubę włożyć od góry, podkładkę od dołu i mocno przykręcić nakrętkę. mocno dokręconą nakrętkę nieznacznie poluzować (ok. /4 jednego obrotu), aby umożliwić funkcjonowanie punktu obrotu! skrzydło bramy ręcznie poruszyć tak, żeby bolec części ruchomej (L) (= część, która poruszana jest poprzez śrubę napędową siłownika) można było wprowadzić od góry w otwór w przyspawanym do skrzydła przednim uchwycie (). Od spodu założyć podkładkę i mocno dokręcić nakrętkę. /4 jednego obrotu), aby umożliwić funkcjonowanie punktu obrotu! 3 Smarowanie punktów obrotu 3 punkty obrotu napędu (otwory w obydwóch uchwytach montażowych i wkładane do nich bolce/śruby) należy dobrze nasmarować PRZED montażem! c. Regulacja wewnętrznych odbojników montaż model SWING X wyposażony jest w wewnętrzne odbojniki, które dla skrzydeł poniżej 00 kg oraz szerokości poniżej 3m służą do blokowania skrzydła w pozycji OTWARTE i ZAMKNIĘTE. następujące punkty opisują regulację odbojników dla skrzydeł otwierających się do wewnątrz (przy skrzydłach otwierających się na zewnątrz, odbojniki posiadają dokładnie odwrotną funkcję - (6) dla zamknięcia, a (5) dla otwarcia): bramę odryglować (patrz Odryglowanie awaryjne). odryglowaną bramę przesunąć ręcznie do pozycji ZAMKNIĘTE. wewnętrzny odbojnik Zamknięte (5), po poluzowaniu śruby imbusowej, dosunąć do części ruchomej (L) (tak, aby się dotykały! ). Następnie z powrotem mocno dokręcić śrubę imbusową. przesunąć skrzydło ręcznie do pozycji OTWARTE. wewnętrzny odbojnik Otwarte (6), po poluzowaniu śruby imbusowej, dosunąć do części ruchomej (L) (tak, aby się dotykały! ). napęd zaryglować z powrotem Ostateczne ustawienie sterując bramą elektrycznie, (podając impuls start), sprawdzić poprawność pozycji krańcowych i ewentualnie poprawić ustawienie wewnętrznych odbojników. Przed regulacją napędu, wyłączyć prąd! Ważne (skrzydła > 00kg lub >3m) Bramy o ciężarze powyżej 00kg/skrzydło lub szerokości powyżej 3m/skrzydło, nie mogą-jak opisano obok-być hamowane za pomocą wbudowanych odbojników, lecz bezwzględnie muszą być ograniczone za pomocą tradycyjnych odbojników naziemnych! (lub ograniczników posuwu tousek montowanych pod napędem) 6 L L 5 tousek / P_SWING-X_ /

8 d. Podłączenia elektryczne i ustawienie siły montaż Ostrzeżenie przed przeprowadzeniem podłączeń elektrycznych, całe urządzenie (wraz z centralką) koniecznie odłączyć od zasilania aby uniknąć porażenia prądem, należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa urządzenie może zostać podłączone wyłącznie poprzez wykwalifikowany personel urządzenie nie może być używane w terenie zagrożonym eksplozją! zastosować wyłącznik główny rozdzielający wszystkie fazy zasilania z odstępem kontaktów min. Urządzenie należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa! WAŻNE: przewody sterujące (przycisk dzwonkowy, zewn. odbiornik, fotokomórki itd. ) należy oddzielić od przewodów 30V (zasilanie, silnik, lampa). przy regulacji siły bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa! przeprowadzając podłączenia elektryczne, urządzenie musi zostać bezwzględnie odłączone od zasilania przewód silnika (M) i przewód sensora (S) podłączyć do centralki wg. jej instrukcji koniecznie przestrzegać kolorów przewodów (silnik) i numeracji przewodów (sensor)! podłączyć wszelkie elementy bezpieczeństwa, nadajniki impulsów i inne akcesoria zgodnie z ich instrukcjami obsługi (odpowiednie schematy podłączeń). regulacja siły napędu odbywa się poprzez centralkę sterującą (patrz intsrukcja centralki sterującej). żółto/ziel. czarny niebieski brązowy 3 3 M S żółto/ziel. przewód w kablu (S) pominąć Ważne Kabel silnika i kabel sensora należy bezwzględnie poprowadzić w dwóch, oddzielnych peszlach/korytkach do centralki. Kabel sensora nie może przekraczać długości max. 50m! - Przy kablu sensora dłuższym niż 0m należy koniecznie zastosować przewody ekranowane. Ekran musi być połączony z przewodem nr 3 (zacisk 68). prowadząc kabel sensora od napędu do centralki wolno podłączyć tylko 3 przewody sterujące - w żadnym wypadku nie podłączać uziemienia! (żółto/ziel. przewód pominąć) e. Demontaż Demontaż napędu odbywa się w kolejności odwrotnej do montażu. Przed demontażem urządzenie należy odłączyć od zasilania! 3. Odryglowanie awaryjne w przypadku braku prądu napęd skrzydł. SWING X dla odryglowania napędu (np. w przypadku braku prądu) należy: wyłączyć zasilanie całego urządzenia! otworzyć zamek odryglowania awaryjnego i obrócić dźwignię odryglowania do oporu (o ok. 90). napęd został odryglowany - brama daje się poruszać ręcznie (powoli! - nie szybciej niż w ruchu elektrycznym). w celu ponownego zaryglowania - obrócić dźwignię do położenia wyjściowego i zamknąć zamek. włączyć zasilanie. Nadać impuls startu, pozycje krańcowe zostaną przez napęd samoczynnie od nowa rozpoznane i zapamiętane (OTWARTE i ZAMKNIĘTE) tousek / P_SWING-X_ /

9 4. Schemat podłączeń napęd skrzydłowy SWING X Napęd Tousek SWING X Centralka sterująca 3 Fotokomórka zewnętrzna (S: nadajnik, E: odbiornik) 4 Fotokomórka wewnętrzna (S: nadajnik, E: odbiornik) 5 Wyłącznik awaryjny 6 Włącznik kluczykowy 7 Lampa ostrzegawcza (migająca) 8 Odbiornik radiowy, w wersji ST zintegrowany w centralce 9 Antena (połącz. z odbiornikiem kablem koncentrycznym) 0 Wyłącznik główny i bezpiecznik A. Należy zastosować wyłącznik główny przerywający obwód z odstępem pomiędzy kontaktami min. 3 mm 4x0, 75 mm 4x, 5 mm Uwaga! Prowadzenie kabli Poprowadzenie przewodów elektrycznych musi nastąpić w izolacji ochronnej (np. peszel), która dopuszczona jest do stosowania w ziemi. Osłony te należy wprowadzić do głowicy silnika. Przewody 30V oraz przewody sterujące niskiego napięcia należy prowadzić w osobnych peszlach! Wolno używać jedynie przewodów o podwójnej izolacji, które dopuszczone są do stosowania w ziemi np. E-YY-J. Jeżeli szczególne przepisy wymagają stosowania innego typu przewodów, należy się do nich dostosować! A 8 *) 7 9 3x mm 3x, 5 mm 6 0 4x mm 5 x0, 75 mm 3E x0, 75 mm 4S Listwy kontaktowe bezpieczeństwa Elektro-zamek 3 Rygiel kolankowy 4 Odbojnik naziemny Puszka instalacyjna 4 3 x mm 3S Ważne przewód silnika i przewód sensora należy poprowadzić do centralki w dwóch oddzielonych od siebie kablach. 50m! podłączając kabel sensora do centralki wolno podłączyć tylko 3 przewody sterujące - w żadnym wypadku nie podłączać uziemienia! (żółto/ziel. przewód pominąć) x0, 75 mm 4x, 5 mm 4x mm 4x0, 75 mm 4E Ostrzeżenie Uwaga: przy tym rysunku rozchodzi się tylko i wyłącznie o symboliczne przedstawienie poszczególnych elementów. Dla konktretnego typu bramy, może się okazać, że nie wszystkie konieczne elementy bezpieczeństwa zostały uwzględnione. W celu uzyskania optymalnego zabezpieczenia urządzenia należy bezwzględnie zwrócić uwagę, aby zastosowane zostały wszystkie - niezbędne dla danego typu bramy, wg. obowiązujacych przepisów - elementy bezpieczeństwa i sterowniki (np. fotokomórki, pętle indukcyjne, listwy kontaktowe, lampy ostrzegawcze, wyłączniki główne, wyłącz. awaryjne itp. ). Wszelkie punkty możliwego zgniecenia, przycięcia, wciągnięcia poprzez bramę, należy kategorycznie zabezpieczyć. W związku z powyższym, odsyłamy Państwa do aktualnie obowiązującej dyrektywy maszynowej oraz przepisów bezpieczeństwa UE jak również obowiązujących w danym państwie. Tousek Sp. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania obowiązujących norm w czasie instalacji lub w czasie obsługi urządzenia. Liczbę żył w przewodach sterujących 0, 75mm (niskiego napięcia) podano bez uziemienia. Dla ułatwienia podłączeń, zalecamy stosowanie miękkich, elastycznych przewodów, nie drutu. tousek / P_SWING-X_ /

10 5. Szkic wymiarowy napęd skrzydłowy SWING X wymiary w mm () przedni uchwyt montażowy (montaż na skrzydle bramy - usztywnić dodatkowym wspornikiem! ) () tylny uchwyt montażowy (montaż na słupku - usztywnić dodatkowym wspornikiem! ) (5) wewnętrzny odbojnik (dla pozycji ZAMKNIĘTE przy bramach otwierających się do wewnątrz) (6) wewnętrzny odbojnik (dla pozycji OTWARTE przy bramach otwierających się do wewnątrz) (L) część ruchoma / element jezdny opcja: przedni uchwyt montaż. (do przykręcania) max. wysuw: 30 (SWING-X3/, -X4/) 450 (SWING-X3/LH, -X4/LH, -X5/LH) L (SWING-X3/, -X4/) 070 (SWING-X3/LH, -X4/LH, -X5/LH) Ø6 nr art. ocynk nierdz Ø, 5 opcja: tylni uchwyt montaż. (do przykręcania) nr art. ocynk nierdz Ø, 5 40, 5 47, 5 47, 5, Ø, V= Prawo do zmian technicznych zastrzeżone! tousek / P_SWING-X_ /

11 Deklaracja włączenia UE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 006/4/WE, załącznik II B dotycząca wbudowania w maszynę nieukończoną. Niniejszym oświadczamy, że niżej wymieniony produkt na podstawie jego projektu i budowy jak również wersji wprowadzonej do obrotu spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Maszynowej (006/4/WE). Deklaracja ta traci ważność jeżeli produkt zmodyfikowano bez naszej zgody. Produkt: Napęd do bram skrzydłowych SWING X3/, X3/LH, X4/, X4/LH, X5/LH został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami: Dyrektywa maszynowa 006/4/WE Dyrektywa niskiego napięcia 006/95/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 004/08/WE Zastosowane normy i specyfikacje: EN ISO 3849-, PL- c EN EN /95 EN EN Następujące wymagania załącznika I Dyrektywy UE 006/4/WE zostały spełnione:..,.. 3,.. 5,..,..,.. 6,. 3.,. 3. 4,. 7,. 5.,. 5. 8,. 7 Deklaracja zgodności UE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 006/4/WE, załącznik II, częśc A Jeżeli opisane tutaj napędy do bram połączone zostaną z bramą powstanie maszyna zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Właściwe Dyrektywy Unii Europejskiej: Dyrektywa w spr. wyrobów budowlanych 89/06/WE Dyrektywa maszynowa 006/4/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 004/08/WE Dyrektywa niskiego napięcia 006/95/WE Niniejszym oświadczamy, że niżej opisany produkt na podstawie jego projektu i budowy jak również wersji wprowadzonej do obrotu, odpowiada wyżej wymienionym dyrektywom UE. Modyfikacja produktu bez naszej zgody powoduje utratę ważności niniejszej deklaracji. Produkt: nazwa / opis bramy nazwa napędu Nieukończona maszyna może zostać oddana do użytku dopiero wtedy jak zostanie ustalone, że maszyna finalna, w którą ma zostać wbudowana maszyna nieukończona, odpowiada wymogom Dyrektywy Maszynowej 006/4/WE. Specjalna dokumentacja techniczna została sporządzona według wytycznych załącznika VII część B Dyrektywy UE 006/4/WE. Zoobowiązujemy się dokumentację tą udostępnić na uzasadnione żądanie organów kontroli rynkowej w odpowiednim czasie w formie elektronicznej. Do przygotowania dokumentacji technicznej upoważniona jest: wykonawca (firma montująca) adres, kod pocztowy, miejscowość data / podpis TOUSEK Ges. H., A30 Wiedeń, Zetschegasse, Austria Nieukończona maszyna może zostać oddana do użytku dopiero wtedy jak zostanie ustalone, że maszyna finalna, w którą ma zostać wbudowana maszyna nieukończona, odpowiada wymogom Dyrektywy Maszynowej 006/4/WE. Numer silnika (tabliczka znamionowa): Dodatkowe komponenty: Eduard Tousek, Prezes Zarządu Wiedeń, tousek / P_SWING-X_ /

12 PRODUKTY tousek automatyka bram przesuwnych systemy szyn samonośnych automatyka bram skrzydłowych automatyka bram garażowych automatyka bram składanych szlabany systemy parkingowe automatyka okienna automatyka świetlików automatyka drzwi centralki sterujące zdalne sterowanie włączniki kluczykowe kontrola dostępu elementy bezpieczeństwa akcesoria dodatkowe Tousek Ges. Austria A-30 Wien Zetschegasse Tel. +43// Fax +43// info@tousek. at Tousek GmbH Niemcy D Freilassing Traunsteiner Straße Tel. +49/86 54/ Fax +49/86 54/ info@tousek. de Tousek GmbH Szwajcaria CH-675 Ballwil Bahnhofstraße 4 Tel. +4/0/ Fax +4/0/ info@tousek. ch Tousek Sp. Polska PL Mikołów (k/katowic) Gliwicka 67 Tel. +48/3/ Fax +48/3/ info@tousek. pl Państwa partner serwisowy: Tousek s. r. Czechy CZ Praha 3 Jagellonská 9 Tel. +40// Fax +40// info@tousek. cz tousek P_SWING-X_ Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, wersji, składu. Za ewentualne błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności.

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Craftsman 247 27056 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Craftsman 247 27056 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Craftsman 247 27056 Series