Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dwe46166n

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt DWE46166N zawiera wszystkie ważne informacje na temat właściwości fizycznych, chemicznych, toksykologicznych i innych ważnych informacji dotyczących substancji, które mogą być potrzebne do jej bezpiecznego stosowania. Karta zawiera również informacje na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska, w tym informacje na temat skutków ubocznych i środków ostrożności należy podjąć podczas pracy z substancją. Konieczne jest, aby pracownicy przestrzegali wszystkich zaleceń zawartych w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt DWE46166N, aby zapewnić bezpieczne stosowanie tej substancji.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dwe46166n

Strona 6 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. ( Dz. U. Nr 201, poz. 1674) Nazwa handlowa produktu: Shellsol Entfetter 105 Data ostatniej zmiany: 30. 11. 2007 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH Warunki bezpiecznego stosowania: S 23 S 24 S 62 Przepisy krajowe: Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy Unikać zanieczyszczenia skóry W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę preparatu 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> ( Dz. Nr 215, poz. 1588) 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych ( Dz. Nr 174, poz. 1222) 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. Nr 161, poz. 1142) 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu <strong>substancji</strong> niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. 1674) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania <strong>substancji</strong> niebezpiecznych (Dz. Urz. WE P 196 z 16. 08. 1967 r., s. 1) w brzmieniu określonym dyrektywami: - 93/72/EWG (Dz. WE L 258 z 16. 10. 1993 r., s. 29), - 93/101/EWG (Dz. WE L 13 z 15. 01. 1994 r., s. 1), - 94/69/WE (Dz. WE L 381 z 31. 12. 1), - 96/54/WE (Dz. WE L 248 z 3. 09. 1996 r., s. 1), - 97/69/WE (Dz. WE L 343 z 13. 1997 r., s. 19), - 98/73/WE (Dz. WE L 305 z 16. 1998 r., s. 1), - 98/98/WE (Dz. WE L 355 z 30. 1), - 2000/32/WE (Dz. WE L 136 z 8. 06. 2000 r., s. 1), - 2001/59/WE (Dz. WE L 225 z 21. 2001 r., s. 1), - 2004/73/WE (Dz. WE L 152 z 30. 04. 2004 r., s. 1). 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> <strong>substancji</strong> <strong>niebezpiecznej</strong> i preparatu niebezpiecznego (Dz. Nr 2, poz. 8) 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie <strong>substancji</strong>, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. Nr 280, poz. 2771) 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. Nr 199, poz. 1948) 8. USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 189, poz. 1852) 9. w sprawie oznakowania opakowań <strong>substancji</strong> niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. Nr 173, poz. 1679) 10. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych (Dz. Nr 171, poz. 1666)

Strona 7 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. 1674) Data ostatniej zmiany: 30. 2007 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz. Nr 105, poz. 994) 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty <strong>charakterystyki</strong> (Dz. Nr 19, poz. 170) 13. USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) 14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Nr 217, poz. 1833) 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty <strong>charakterystyki</strong> niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. Nr 142, poz. 1194) 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> <strong>substancji</strong> <strong>niebezpiecznej</strong> i preparatu niebezpiecznego. (Dz. Nr 140, poz. 1171) 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Nr 112, poz. 1206) 18. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nr 63, poz. 638) 19. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nr 62, poz. 628) 20. USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Nr 11, poz. 84) 21. USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Nr 15, poz. 179) Klasyfikacja według VbF: AIII ( Rozporządzenie dotyczące cieczy palnych) Klasa zagrożenia wody: WGK 1: słabe zagrożenie dla środowiska wodnego 16. INNE INFORMACJE 1. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 2. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika. 3. Niniejsza Karta Charakterystyki została uzupełniona i sprawdzona. Bazę wyjściową stanowiła Karta Charakterystyki dostarczona przez firmę Han fund Nelles Chemische Produkte z 26. 2003 r. Przy sprawdzaniu i uzupełnianiu karty wykorzystano bazy danych HSDB, EINECS, ENLICS i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych. 4. Informacja uzupełniająca: Zawartość benzenu w tym produkcie jest mniejsza niż 0, 10%. W związku z tym znajduje w powyższej Karcie zastosowanie Nota P ( „… nie klasyfikuje się jako rakotwórczej …”). Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być dostępne dla każdego, kto może zetknąć się z produktem.

Sporządzenie karty charakterystyki to jeden z pierwszych kroków do zapewnienia poprawnej dokumentacji towarzyszącej produktowi. Poza dystrybucją kart do odbiorców, musimy dbać o poprawność karty charakterystyki w czasie jej funkcjonowania. By uzyskać zgodność, należy pamiętać o aktualizowaniu dokumentacji.

Okresy przejściowe

Najczęstszym powodem aktualizacji kart charakterystyki (przynajmniej w ostatnim czasie) były okresy przejściowe, określone w odpowiednich przepisach. Najsilniejszym impulsem do zmian w dokumentacji był termin 1 czerwca 2015 r. i związane z nim nieuchronne i niepodzielne (jak wydawało się przed tą datą) panowanie przepisów rozporządzenia CLP. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2015/830/UE, które wydłużyło okres stosowania kart zawierających elementy wynikające z dyrektywy preparatowej do 1 czerwca 2017 r. Szerzej o tym zagadnieniu wspominaliśmy w poprzednim numerze (2/2017) „Kwartalnika”.

Więcej niż jeden powód

Zmiany w systemie klasyfikacji mieszanin były bardzo istotnym czynnikiem, który wymuszał dokonanie aktualizacji kart, a także oznakowania produktów chemicznych. Nie oznacza to jednak, że obecnie, gdy nasz produkt został już oznakowany zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, nie musimy już czuwać nad naszą dokumentacją. Wręcz przeciwnie.

Brak wyznaczonych punktów w czasie, które czerwonymi światłami i dźwiękiem syren przypominałyby o konieczności aktualizacji, może okazać się zdradliwy. Powodów do aktualizacji może być bowiem znacznie więcej.

Bezzwłoczna aktualizacja

Czytając artykuł 31 rozporządzenia REACH, dowiadujemy się, że kartę należy bezzwłocznie zaktualizować w określonych przypadkach:

  • gdy pojawią się nowe informacje, mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Z tym przypadkiem mieliśmy do czynienia podczas wspomnianych wcześniej okresów przejściowych. Zmianie systemu klasyfikacji towarzyszyła zmiana oznakowania i sposobu informowania o zagrożeniach, była to więc podstawa do aktualizacji dokumentacji;
  • w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia;
  • w przypadku zastosowania ograniczenia.

Najczęstszym powodem aktualizacji pozostaje jednak pierwszy przypadek, bowiem informacje, które mają wpływ na środki kontroli ryzyka oraz rodzaje zagrożeń, mogą przybierać wiele legislacyjnych postaci.

ATP, NDS i inne …

Karta charakterystyki jest amalgamatem wymagań z szeregu różnych przepisów – od BHP przez gospodarkę odpadami po transport towarów niebezpiecznych. Ze względu na dynamikę zmian, która charakteryzuje ten dział legislacji, obraz karty i wynikających z niej informacji może wielokrotnie ulegać zmianie.

Wykorzystując gromadzone na temat substancji dane oraz analizując coraz to nowe dossier rejestracyjne substancji, raz na jakiś czas Komisja Europejska, na mocy kolejnych rozporządzeń, serwuje nam odświeżoną listę substancji ze zmienionymi klasyfikacjami urzędowymi. Czasami na liście tej pojawiają się nowe substancje, dla których podana klasyfikacja staje się obligatoryjna. Wszystkie te (oraz więcej) zmiany gromadzone są w postaci tzw. ATP (Adaptation to Technical Progress) – poprawek dostosowujących do postępu technologicznego.

Wejście w życie kolejnego ATP zawsze jest ważnym wydarzeniem w świecie legislacji, ponieważ zdarza się, że powoduje istotne zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu wielu mieszanin chemicznych. W przypadku ostatniego ATP do rozporządzenia CLP zmianie uległa choćby klasyfikacja linalolu [CAS 78-70-6] (substancji szeroko stosowanej w kompozycjach zapachowych) oraz nikotyny [CAS 54-11-5] (co może skutkować istotnymi zmianami na rynku e-liquidów). Każdej takiej zmianie będzie towarzyszyć konieczność zaktualizowania karty charakterystyki.

Podobnie sytuacja ma się z wartościami NDS (najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy). Tutaj jednak zmiany mają miejsce rzadziej i dotyczą węższego spektrum substancji chemicznych. Pamiętajmy jednak, że są to zmiany, które również będą wymagały w stosownych przypadkach aktualizacji karty.

Również sekcja 14 karty nie pozostaje niezmienna. Umowa ADR aktualizowana jest w cyklach dwuletnich, co może mieć także bezpośrednie przełożenie na konieczność zmian w kartach charakterystyk. Co 24 miesiące, w latach nieparzystych, pojawia się nowa wersja Umowy, a wraz z nią m. in. nowe wartości LQ, nowe definicje, nowe nazwy przewozowe i szereg innych.

Nie tylko KE zmienia karty

Z powodów zewnętrznych, które mogą determinować obowiązek aktualizacji, można wspomnieć jeszcze o przepisach, dotyczących gospodarki odpadami czy zmianach w przepisach branżowych, dotyczących specyficznych grup produktów (kosmetyków, detergentów, farb czy lakierów).

Dodatkowo jeśli dla któregoś z naszych surowców jego dostawca zmienił klasyfikację lub pojawił się dla niego numer rejestracji, ta zmiana także będzie musiała zostać uwzględniona w karcie. Podobnie może być, gdy zmienimy dostawcę surowca.

Jednak nie tylko decyzje ustawodawców mogą zmusić nas do aktualizacji dokumentacji. Pamiętajmy również, że każdej zmianie receptury produktu, która będzie rzutowała na informacje w sekcji 2, 3 lub 8 karty, powinny towarzyszyć stosowne zmiany.

Powodem czysto formalnym do aktualizacji dokumentu może być zmiana osobowości prawnej naszego przedsiębiorstwa czy zmiana adresu fizycznego lub numeru telefonu. Wszystkie te przypadki muszą zostać uwzględnione w karcie charakterystyki.

A potem…?

Kiedy mamy już zaktualizowany dokument, musimy pamiętać, że karta nie była aktualizowana do szuflady.

Przede wszystkim zaktualizowaną kartę należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawca dostarczył tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Należy więc prowadzić odpowiedni rejestr odbiorców, tak aby w przypadku koniecznej aktualizacji móc spełnić powyższy obowiązek.

Oprócz odbiorców (za pomocą przesłanych kart) o dokonanej aktualizacji należy również poinformować Inspektora ds. Substancji Chemicznych (przy użyciu systemu ELDIOM).

Ręka na pulsie

Podane powyżej przykłady nie wyczerpują listy powodów do aktualizacji karty. Aby pozostać w zgodzie z przepisami, trzeba więc nieustannie trzymać rękę na pulsie, śledzić zmiany w legislacji i kontrolować dokumentację w łańcuchu dostaw. To czasami zadanie trudne, ale konieczne.

Zespół THETA

Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1. 4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2. Elementy oznakowania

2. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje

3. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy

4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze

5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli

8. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność

10. Stabilność chemiczna

10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10. Warunki, których należy unikać

10. 5. Materiały niezgodne

10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność

12. Trwałość i zdolność do rozkładu

12. Zdolność do bioakumulacji

12. Mobilność w glebie

12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14. Grupa pakowania

14. Zagrożenia dla środowiska

14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Artykuł powiązany/artykuły powiązane

  • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

Polecane usługi

  • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dwe46166n

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dwe46166n

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dwe46166n