Pakiet informacyjny o produkcie 2n 02146 001

Pakiet informacyjny 2N 02146 001 to innowacyjny produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów. Został on zaprojektowany, aby zapewnić wytrzymałość przy długotrwałym użytkowaniu. Ten elastyczny pakiet może być stosowany w wielu różnych sytuacjach, od najbardziej wymagających warunków pogodowych po bardziej łagodne środowiska. Pakiet informacyjny 2N 02146 001 jest wyjątkowo wygodny w użyciu i oferuje szeroki zakres zastosowań, zapewniając wszechstronne wsparcie dla wielu różnych projektów. Jest to idealny produkt do wykorzystania w przypadku zastosowań zarówno domowych, jak i przemysłowych.

Ostatnia aktualizacja: Pakiet informacyjny o produkcie 2n 02146 001

Nowa ustawa o prawach konsumenta kojarzona jest jedynie ze sprzedażą internetową oraz sklepami internetowymi. Ustawa konsumencka dotyczy jednak także sprzedaży oraz innych umów zawieranych w sposób tradycyjny, np. w sklepach stacjonarnych. W tym wypadku co prawda obowiązków informacyjnych jest mniej niż w przypadku sklepów internetowych, ale brak ich spełnienia stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5. 000 zł oraz wiąże się z ryzykiem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Niezależnie od ustawy o prawach konsumenta także rozporządzenie RODO nakłada na sprzedawców stacjonarnych wymóg spełnienia obowiązków informacyjnych w stosunku do swoich klientów – tutaj także za niedochowanie tych obowiązków grożą sankcje finansowe.

Poniżej dowiesz się jakie obowiązki informacyjne nakłada w tym wypadku nowa ustawa konsumencka oraz rozporządzenie RODO i dlaczego tablica informacyjna dla sklepu stacjonarnego to dobre rozwiązanie.

Obowiązki sprzedawcy w sklepie stacjonarnym z ustawy o prawach konsumenta

Przykładowa tablica informacyjna, która powinna być umieszczona w sklepie stacjonarnym

Artykuł 8 ustawy o prawach konsumenta stanowi, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową (czyli jeszcze przed jej zawarciem) przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;
 3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść;
 4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;
 6. treści usług posprzedażnych i gwarancji;
 7. czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
 8. funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;
 9. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Z powyższego wynika, że informacje te powinny być podane konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy. Część z tych informacji będzie wynikała z okoliczności zawierania umowy, np. cena produktu oraz jego właściwości będą podane na produkcie, jego opakowaniu lub w załączonej do niego instrukcji. Pozostałe informacje, jak np. procedura reklamacji będzie musiała być podana w inny sposób – tutaj dobrym rozwiązaniem jest zamieszczenie w widocznym miejscu w sklepie tablicy informacyjnej zawierającej pozostałe wymagane informacje.

Do drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu przepisu art. 8 nie stosuje się.

Zgoda na dodatkowe płatności musi być wyraźna – unikaj stosowania domyślnych opcji

Poza obowiązkami informacyjnymi należy pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii dotyczącej uzyskania zgody na dodatkowe płatności (np. opakowanie prezentowe, przedłużenie gwarancji itd. ).

Zgodnie z przepisami najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową (przed zawarciem umowy) przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki informacyjne umowne przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

Taką zgodę warto uzyskać np. w formie pisemnej na przygotowanym wcześniej formularzy. Pamiętaj jednak, że zgoda musi być wyraźna, to jest aktywnie i swobodnie wyrażona przez konsumenta.

Co grozi sprzedawcy za niespełnienie obowiązków z ustawy o prawach konsumenta

Nie spełnienie obowiązków informacyjnych wiąże się z dwoma podstawowymi ryzykami:

 • ryzykiem popełnienia wykroczenia zagrożonego karą grzywny
 • ryzykiem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, za które Prezes UOKiK może nałożyć karę finansową do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy (mowa tutaj o przychodach, a nie o samym dochodzie).
 • Dodatkowo brak uzyskania wyraźnej zgody na dodatkową płatność oznacza, że konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

  RODO w sklepie stacjonarnym, czyli o czym musi informacja sprzedawca stacjonarny

  RODO obowiązuję także w sklepie stacjonarnym i także w tym wypadku należy spełnić wymagane rozporządzeniem obowiązki informacyjne względem klientów. Przetwarzanie danych w przypadku sklepu stacjornanego będzie miało miejsce rzadziej niż w przypadku sklepu internetowego, ale i tak przetwarzanie danych będzie konieczne np. do obsługi reklamacji, wystawienia faktury, czy prowadzenia programu lojalnościowego. Z przetwarzaniem danych będziemy mieli do czynienia także w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego w sklepie stacjonarnym. 

  Zakres obowiązków będzie w tym wypadku analogiczny jak w przypadku sklepu internetowego – każdorazowo należy jednak dostosować faktyczny zakres do konkretnego sprzedawcy stacjonarnego.

  Artykuł 13 rozporządzenia RODO nakłada poniższe obowiązki informacyjne na sprzedawcę – jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

 • swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
 • gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 • gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • Co grozi sprzedawcy za niespełnienie obowiązków wynikających z RODO

  Nie spełnienie obowiązków informacyjnych wynikajacych z RODO wiąże się przede wszystkim z prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w ostateczności ryzykiem nałożenia znacznej kary finansowej – w przypadku najmniejszych naruszeń kara pieniężna może wyności do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

  Podsumowanie – tablica informacyjna sklepu stacjonarnego to must have każdego sprzedawcy

  Wbrew powszechnemu przekonaniu ustawa o prawach konsumenta oraz rozporządzenie RODO nie dotyczy tylko sprzedaży internetowej. Szereg obowiązki informacyjne został nałożony także na przedsiębiorców zawierających umowy w sposób tradycyjny, np. w sklepie stacjonarnym. Z uwagi na potencjalne sankcje warto dostosować swój sklep stacjonarny do nowe ustawy konsumenckiej.

  Poniżej znajdziesz przykładowe zdjęcia przygotowywanej przez naszych prawników tablicy informacyjnej dla sklepów stacjonarnych naszych klientów – całość przesyłana jest do sprzedawcy profesjonalnie zapakowana w antyramę, która jest gotowa do zawieszenia w sklepie stacjornanym. 

  Jeżeli potrzebujesz pomocy przy dostosowaniu swojego sklepu stacjonarnego do nowej ustawy o prawach konsumenta i RODO, to napisz do nas na adres kontakt@prokonsumencki. pl lub zadzwoń 61 847 55 18 Na pewno pomożemy! Tablicę możesz kupić także bezpośrednio na naszej stronie tutaj: Dopasowana tablica informacyjna dla sklepu stacjonarnego (RODO i ustawa o prawach konsumenta)

  Jeżeli potrzebujesz pomocy przy dostosowaniu swojego sklepu stacjonarnego do nowej ustawy o prawach konsumenta, to napisz do nas na adres kontakt@prokonsumencki. pl Na pewno pomożemy!

  4. 90 avg. rating (97% score) - 10 votes

  Ten artykuł od 2009-02 wymaga zweryfikowania podanych informacji.

  Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
  Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
  Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.
  Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

  Produkt – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa (profesjonalna), miejsce, organizacja bądź idea.

  Podział produktów[edytuj | edytuj kod]

  Ze względu na sposób wykorzystania i przeznaczenia, produkty dzielimy na:

  • konsumpcyjne:
   • powszednie:
    • podstawowe,
    • impulsywne,
    • nagłej potrzeby;
   • wybieralne:
    • homogeniczne (jednolite),
    • heterogeniczne;
   • luksusowe,
   • sporadyczne (epizodyczne),
   • niepostrzegalne;
  • przemysłowe:
   • dobra inwestycyjne,
   • produkty wyposażenia dodatkowego,
   • surowce,
   • materiały,
   • półprodukty,
   • produkty zaopatrzeniowe,
   • usługi profesjonalne.

  Ze względu na stopień materialności (bo usługa to też produkt, zgodnie z przytoczoną wyżej definicją), produkty dzielimy na:

  • czyste produkty materialne,
  • produkty materialne z towarzyszącymi usługami,
  • hybrydy (pół na pół),
  • usługi z towarzyszącymi produktami materialnymi,
  • czyste usługi.

  Usługi uznawane są za produkty jedynie w odniesieniu do usług profesjonalnych oraz komplementarnych (np. konto bankowe).

  Struktura produktu[edytuj | edytuj kod]

  W każdym produkcie można wyróżnić pewne poziomy, składające się na cały produkt. W literaturze można spotkać się z dwiema głównymi koncepcjami budowy produktu:

  • pierwsza, zaproponowana przez T. Levitta w latach 80. XX w., mówi o trzech poziomach[1]:
   • rdzeń (jądro) to, czyli fizyczny wymiar produktu, jego cechy funkcjonalne oraz zastosowane rozwiązania techniczne,
   • produkt rzeczywisty to wszystko co ma wpływ na postrzeganie towaru (usługi) przez konsumenta. Składają się na to takie czynniki jak: marka, znak handlowy, model, materiał, cena, jakość, opakowanie, styl, a także wygląd,
   • produkt poszerzony to korzyści dodatkowe, takie jak: dostawa, gwarancja, reklamacje, części zapasowe, dostępność punktów usługowych, instrukcja, łatwość instalacji i konserwacji, warunki płatności itp. ;
  • druga, opisana przez Ph. Kotlera obejmuje pięć poziomów:
   • podstawowy pożytek – jest to podstawowa potrzeba zaspakajana przez dany produkt (a więc rozrywka w przypadku telewizora),
   • produkt podstawowy – ta część produktu, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeby (np. telewizor),
   • produkt oczekiwany – oczekiwania klienta wobec produktu (panoramiczny obraz),
   • produkt rozszerzony – wszystko co przewyższa oczekiwania klienta (dźwięk stereo, podłączenie konsoli do gier),
   • produkt potencjalny – wszystkie modernizacje jakim może zostać poddany produkt w przyszłości (możliwość przeglądania stron WWW na telewizorze, przegląd zdjęć).

  Funkcje produktu[edytuj | edytuj kod]

  Podstawową funkcją każdego produktu jest zaspokojenie potrzeby nabywcy. Najczęściej jest to więc użyteczność produktu. Oprócz tej podstawowej każdy produkt pełnić powinien dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza z nich wiąże się z łatwością użytkowania produktów, druga zaś z ich kształtem i kolorystyką.

  Łatwość użytkowania produktu jest szczególnie widoczna w wypadku nowoczesnych produktów przemysłu elektronicznego (np. nowoczesne telewizory, aparaty fotograficzne, komputery czy magnetowidy).

  Kształt i kolorystyka produktów mają w warunkach gospodarki rynkowej duże znaczenie. Klientom oferuje się wiele różnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę (np. samochody, odzież). Na wybór wpływać może kształt, kolor i inne elementy kształtujące pierwsze wrażenie. Ogromne znaczenie ma także opakowanie.

  Cykl życia produktu[edytuj | edytuj kod]

  Produkt tak jak każde dobro ma swoje cykle od wprowadzenia go na rynek poprzez działanie na rynku lub jego wycofanie. Cykl życia produktu składa się z 4 faz:

  • wprowadzenia produktu na rynek, sprzedaż niska,
  • wzrostu,
  • dojrzałości, czyli nasycenie produktem,
  • spadku (schyłku).

  Strategie produktu[edytuj | edytuj kod]

  Elementami strategii produktu są:

  • kształtowanie funkcji produktu,
  • kształtowanie struktury asortymentowej firmy,
  • planowanie cyklu życia produktu,
  • kreowanie nowych potrzeb i produktów ich zaspokajających.

  Na strategię produktu składają się również elementy takie jak:

  • jakość,
  • reklama,
  • wzór,
  • cechy,
  • marka i znak firmowy,
  • opakowanie,
  • rozmiary,
  • serwis,
  • gwarancja.

  Przykładowe strategie produktu:

  • strategia utrzymywania konkurencyjności oferty,
  • strategia pełnego asortymentu produktu,
  • strategia ograniczonego asortymentu produktu,
  • strategia rozszerzania linii produktów,
  • strategia uzupełniania linii produktów,
  • strategia oczyszczania linii produktów

  Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Włodzimierz Gogołek, Wiesław Cetera: Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT. Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2014, s. 166–169. ISBN 978-83-63183-58-5.

  Bądź pewny, że Twoje pieniądze są bezpieczne na koncie, nawet gdy stracisz swoją kartę płatniczą

  • Niska składka ubezpieczeniowa – tylko 3 zł za miesiąc

  • Ochrona przed skutkami nieuprawnionych transakcji – do równowartości 150 euro

  • Ubezpieczenie towarów, za które zapłaciłeś kartą, na wypadek ich zniszczenia, utraty lub uszkodzenia

  • Odszkodowanie w przypadku utraty dokumentów i karty lub telefonu komórkowego

  • Ochrona gotówki, którą wypłaciłeś z bankomatu, terminala POS lub kasy banku

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Pewne Pieniądze

  Ubezpiecz się przed utratą karty debetowej, dokumentów lub telefonu

  • Masz konto osobiste i chcesz ubezpieczyć się na wypadek kradzieży karty płatniczej, dokumentów oraz telefonu.

   • Ochrona w razie nieuprawnionych transakcji debetową kartą płatniczą: równowartość 150 euro wyrażoną w złotych (50 euro w przypadku transakcji zbliżeniowych).
   • Ochrona w razie utraty pieniędzy wypłaconych z bankomatu: do 2000 zł.
   • Ochrona w razie utraty lub uszkodzenia towarów kupionych kartą w ciągu 180 dniu od daty zakupu: do 2000 zł.
   • Ochrona w razie kradzieży karty płatniczej lub dokumentów: 300 zł.
   • Ubezpieczenie od kradzieży telefonu komórkowego: do 2000 zł.

   Sumy ubezpieczenia ustalane są na pierwsze 12 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej, a następnie odnawiają się na kolejne 12-miesięczne okresy ochrony.

  Ubezpiecz się, jak chcesz

  • Telefon

  • Oddział

  Skontaktuj się z doradcą

  Zadzwoń pod numer 61 885 15 94 i zapytaj doradcę o ofertę ubezpieczenia „Pewne Pieniądze”.

  Podaj dane do umowy

  Podaj doradcy swoje dane. To pozwoli sporządzić umowę ubezpieczeniową.

  Kup ubezpieczenie

  Składka na ubezpieczenie będzie pobierana z konta automatycznie (poleceniem zapłaty). Polisę otrzymasz pocztą. Ochrona zacznie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

  Przyjdź do oddziału

  Odwiedź wybraną przez siebie placówkę Santander Bank Polska i zapytaj doradcę o szczegóły ubezpieczenia „Pewne Pieniądze”.

  Podaj dane do umowy

  Podaj doradcy swoje dane, które posłużą do sporządzenia umowy ubezpieczeniowej.

  Dokumenty

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pewne Pieniądze

  21 Maj 2022 r.

  Pobierz

  Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Pewne Pieniądze

  21 Maj 2022 r. pl/regulation_file_server/time20220520165025/download? id=150153&lang=pl_PL" target="_blank" rel="noopener">Pobierz

  Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

  21 Maj 2022 r. pl/regulation_file_server/time20220520161445/download? id=150166&lang=pl_PL" target="_blank" rel="noopener">Pobierz

  Wsparcie przy wyborze ubezpieczenia

  Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

  Polecamy Ci także

  Sprawdź inne produkty z naszej oferty

  Karta Dopasowana

  Wybierz najbardziej dopasowaną kartę do konta – Ty decydujesz z jakich funkcji korzystasz 

  Więcej

  Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Pewne Pieniądze świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. (Santander Allianz TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pewne Pieniądze, które określają m. in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S. (bank) oraz na santander. allianz. pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.
  Stan na 21. 05. 2022 r.

  Pakiet informacyjny o produkcie 2n 02146 001

  Bezpośredni link do pobrania Pakiet informacyjny o produkcie 2n 02146 001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Pakiet informacyjny o produkcie 2n 02146 001