Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Caddx Nxg 1831 Eur

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Caddx Nxg 1831 Eur to przydatny dokument, który pomaga użytkownikom szybko i łatwo skonfigurować ich system alarmowy. Zawiera on instrukcje dotyczące dołączania i konfigurowania czujników ruchu, czujników otwarcia drzwi / okien i innych czujników, które mogą być wykorzystane w systemie alarmowym. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Caddx Nxg 1831 Eur zawiera również informacje na temat konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zdalnego sterowania, konfiguracji sieci Wi-Fi i innych opcji. Dokument ten jest szczególnie przydatny dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w konfigurowaniu systemów alarmowych, ponieważ zawiera łatwe do zrozumienia instrukcje dotyczące poszczególnych kroków.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Caddx Nxg 1831 Eur

Konfiguracja

 1. Połącz drukarkę z siecią.

  Aby nawiązać połączenie, zobacz „Przewodnik konfiguracji - G3010 series -”.

  Po nawiązaniu połączenia sterownik drukarki zostanie zainstalowany automatycznie. Ponadto automatycznie zostanie pobrane oprogramowanie „Canon Inkjet Print Utility” służące do wprowadzania szczegółowych ustawień drukowania.

  Uwaga

  • Komputer lub tablet musi mieć połączenie z tym samym routerem bezprzewodowym co drukarka.
  • Włącz udostępnianie drukarki w ustawieniach sieciowych komputera lub tabletu, a następnie wybierz sieć prywatną.
  • Sterownik drukarki nie zostanie zainstalowany automatycznie, jeśli wiele urządzeń jest połączonych z tą samą siecią.
  • W zależności od drukarki sterownik drukarki zostanie pobrany i zainstalowany przez Internet. W takim przypadku komputer lub tablet musi mieć połączenie z Internetem.
  • Z narzędzia Canon Inkjet Print Utility można korzystać tylko w przypadku wybranych modeli.
  • Aby pobrać narzędzie Canon Inkjet Print Utility komputer lub tablet musi mieć połączenie z Internetem.
  • Gdy obsługiwany komputer lub tablet jest wyposażony w port USB, można go podłączyć do drukarki za pomocą kabla USB. Połącz drukarkę z komputerem lub tabletem za pomocą kabla USB.
  • Jeżeli Twoja drukarka nie jest wyświetlana na ekranie ustawień systemu operacyjnego, to znaczy, że sterownik drukarki nie jest zainstalowany. Zobacz Dodawanie drukarek i dodaj drukarkę.
 2. Zarejestruj drukarkę w programie Canon Inkjet Print Utility.

  Uruchom program Canon Inkjet Print Utility, a następnie wybierz używaną drukarkę na ekranie Wybierz model (Select Model).

Dostępne oprogramowanie

W systemie Windows 10 in S mode dostępne jest poniższe oprogramowanie firmy Canon.

 • Canon Inkjet Print Utility
 • W dniu 24 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej usługi.

  W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

  Wnioskodawca świadczy usługi instalacji (podłączenia) i konfiguracji oraz serwisu sprzętu teleinformatycznego (modemy, routery, sprzęt fiskalny, telefony, faksy, komputery, drukarki itp. ), na terytorium kraju oraz poza nim. Firma Zainteresowanego nie jest dostawcą sprzętu, który podłącza i konfiguruje. Dostawcą sprzętu, na którym świadczone są usługi Wnioskodawcy jest podmiot od niego niezależny, a także niezależny od jego zleceniodawcy. Zainteresowany świadczy usługę na zlecenie polskiej firmy, będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale wykonywana jest ona fizycznie poza granicami kraju w oddziałach innych firm, które zlecają wykonanie usług u jego zleceniodawcy. W transakcjach tych, Wnioskodawca występuje w roli podwykonawcy. Rozliczenia Zainteresowanego odbywają się wyłącznie pomiędzy nim a firmą jego zleceniodawcy z Polski. Usługi nie są wykonywane w miejscu stałego prowadzenia działalności gospodarczej zleceniodawcy. W ramach tych usług, Wnioskodawca wykonuje ustawienie sprzętu na odpowiednich stanowiskach pracy, podłączając go do istniejącej już infrastruktury teleinformatycznej poprzez wpięcie kabli do gniazd znajdujących się w ścianach lub posadzkach obiektu, w którym wykonywana jest usługa. Z charakteru usługi wynika, iż może ona być wykonana wielokrotnie w różnych miejscach na tym samym sprzęcie teleinformatycznym (w każdej chwili np. telefon lub komputer, można odłączyć od sieci i zainstalować go w innym miejscu). Usługa wykonywana przez Zainteresowanego nie polega na wykonaniu instalacji sieci teleinformatycznej (kucie w ścianach, stropach, drążenie koryt dla kabli, układanie okablowania itp. ), w obiekcie w którym świadczona jest usługa podłączenia i konfiguracji.

  W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

  Czy usługa podłączenia i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego poza terytorium kraju na zlecenie polskiego podatnika podatku od towarów i usług jest opodatkowana w Polsce?

  Zdaniem Wnioskodawcy, usługa polegająca na podłączeniu i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego, świadczona dla polskiego podatnika jest opodatkowana na terytorium Polski na zasadach ogólnych dla świadczenia usług na rzecz podatników, określonych w art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli w miejscu gdzie podatnik będący usługobiorcą? zleceniodawca? posiada siedzibę działalności gospodarczej.

  Zainteresowany uważa, że nie znajdą tu zastosowania wyłączenia z ust. 2, 3 i 4 art. 28b, gdyż usługa nie jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jego zleceniodawcy ani też na jego cele osobiste lub osób wymienionych w ust. 4 tego przepisu.

  W opinii Wnioskodawcy, nie znajduje tu także zastosowania art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, który nakazuje opodatkować usługi związane z nieruchomościami w miejscu położenia nieruchomości, gdyż wykonywana przez niego usługa nie należy do grupy usług budowlanych, usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach, użytkowania i używania nieruchomości lub też usług przygotowania i koordynowania prac budowlanych (usługi architektów, nadzoru budowlanego). Jego zdaniem, usługa podłączenia lub też montażu sprzętu teleinformatycznego wykonywana przez jego firmę nie może być uznana za usługę związaną z nieruchomościami. Usługa ta nie polega na stałym i trwałym związaniu tegoż sprzętu z obiektem, w którym jest ona wykonywana. Demontaż tego sprzętu nie powoduje ingerencji w budynek, w którym się on znajduje.

  Zainteresowany uważa, że nie znajduje tu także zastosowania art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczący miejsca opodatkowania towarów instalowanych lub montowanych. Przepis ten dotyczy dostawcy towarów, które są instalowane lub montowane na jego rzecz a nie firm, które go instalują lub montują. W opisywanym zdarzeniu, firma Wnioskodawcy nie występuje jako dostawca sprzętu ani też jako firma działająca na rzecz dostawcy tego sprzętu.

  Podsumowując, Zainteresowany twierdzi, że usługi wykonywane przez niego poza granicami kraju na zlecenie polskiego podatnika podatku od towarów i usług, winny być opodatkowane na terytorium Polski zgodnie z art. html">ustawy o podatku od towarów i usług.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (? ).

  Z kolei na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

  Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi instalacji (podłączenia) i konfiguracji oraz serwisu sprzętu teleinformatycznego (modemy, routery, sprzęt fiskalny, telefony, faksy, komputery, drukarki itp.

  Zainteresowany ma wątpliwości, czy usługa podłączenia i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego wykonywana poza terytorium kraju na rzecz polskiego podatnika jest opodatkowana w Polsce.

  W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

  Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy.

  Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

  1. ilekroć jest mowa o podatniku? rozumie się przez to:
   1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 6,
   2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
  2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

  W myśl art. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza? na mocy ust. 2 powołanego artykułu? obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

  Z opisu sprawy wynika, iż zleceniodawca (usługobiorca) Zainteresowanego spełnia definicję podatnika, o której mowa w art. 28a ustawy.

  Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 1 ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

  W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej? art.

  W świetle art. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

  Z kolei? w myśl art. 4 ustawy? w przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c.

  W tym miejscu należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż powołane powyżej przepisy art. 2-4 ustawy nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem jak on sam podkreślił, usługa nie jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jego zleceniodawcy ani też na jego cele osobiste lub osób, wymienionych w ust. 4 ww. przepisu, a zleceniodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce.

  Zwrócić jednak należy uwagę, iż ustawodawca oprócz ww. przewidział także szereg innych wyjątków od zasady ogólnej wyrażonej w art. 1 ustawy, wskazując m. in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami.

  I tak, zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

  Z cyt. przepisu art. 28e ustawy wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia. Przepis ten? jak wynika z jego brzmienia? stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył bowiem nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nieruchomościami, ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

  Z opisu sprawy wynika, iż usługa wykonywana przez Zainteresowanego nie polega na wykonaniu instalacji sieci teleinformatycznej (kucie w ścianach, stropach, drążenie koryt dla kabli, układanie okablowania itp. ) w obiekcie, w którym świadczona jest usługa podłączenia i konfiguracji. Wnioskodawca wskazał, że w ramach świadczonych przez siebie usług wykonuje ustawienie sprzętu na odpowiednich stanowiskach pracy, podłączając go do istniejącej już infrastruktury teleinformatycznej poprzez wpięcie kabli do gniazd znajdujących się w ścianach lub posadzkach obiektu, w którym wykonywana jest usługa.

  W świetle powyższego, nie można więc uznać, że usługa wykonywana przez Zainteresowanego związana jest z nieruchomością.

  Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie, miejscem świadczenia usługi podłączenia i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego wykonywanej przez Wnioskodawcę poza terytorium kraju na zlecenie polskiego podatnika podatku od towarów i usług, jest terytorium kraju, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 1 ustawy. W konsekwencji, usługa ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

  Odnosząc się z kolei do powołanego przez Wnioskodawcę przepisu art. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym miejscem dostawy towarów w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz? miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane (? ), wskazać należy, iż przepis ten nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż Zainteresowany nie występuje jako dostawca towarów (sprzętu), nie działa także na rzecz tego dostawcy.

  Reasumując, usługa podłączenia i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego poza terytorium kraju na zlecenie polskiego podatnika podatku od towarów i usług, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w Polsce.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2013 r., na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. z 2012 r., poz. 1342), zmianie uległo brzmienie art.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi? t. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

  Konfiguracja

  Ważne

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 in S mode, zapoznaj się z częścią Konfiguracja — Windows 10 in S mode —.

  Kliknij przycisk Pobierz, aby rozpocząć instalację.

  W celu zakończenia konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Pobierz
 • Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Caddx Nxg 1831 Eur

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Caddx Nxg 1831 Eur

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Caddx Nxg 1831 Eur