Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Hitachi Cp Aw312wnm

Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Hitachi CP-AW312WNM zawiera wszystkie niezbędne informacje do instalacji, konfiguracji i konserwacji projektora cyfrowego Hitachi. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje o projektorze, przygotowaniu do instalacji, instalacji, konfiguracji, testowaniu, użytkowaniu, konserwacji i obsłudze technicznej. Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Hitachi CP-AW312WNM zapewnia użytkownikom kompleksowe informacje na temat projektora Hitachi, dzięki czemu mogą oni w pełni wykorzystać wszystkie funkcje tego modelu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Hitachi Cp Aw312wnm

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   ego z pacjentów są bardzo ważne. Błędne wskazania czy awarie sprzętu mogą mieć poważne konsekwencje takie jak przeprowadzenie 
   niepotrzennych operacji czy metod leczenia.

   Jak duża jest liczba przepisów i zasad?

   - Ustawa o wyrobach medycznych
   - Instrukcje obsługi
   - Regulacje handlowe
   - Normy oraz przepisy EN 62353

   Częstotliwość przeglądów:

   Częstotliwość przeglądów zazwyczaj określana jest przez producenta w 
   odpowiednich dokumentach tak samo jak inne parametry urządzenia. Badania 
   okresowe powinny odbywać się maksymalnie co 36 miesięcy. Dla pewnych grup 
   urządzeń przeglądy powinny być wykonywane między 6 - 36 miesiącem. Dla 
   przykładu - inkubatory powinny być przeglądane co 12 miesięcy. Producent lub
   operator może w każdym czasie taki test przeprowadzić.
   W Polsce częstotliwość przeglądów technicznych reguluje ustawa o wyrobach medycznych, która przewiduję wykonywanie przeglądów technicznych nie żadziej niż raz w roku.

   Rodzaje badań:

   W praktyce medycznej wiele urządzeń używanych jest codziennie. Z jednej 
   strony istnieją urządzenia bezpośrednio ingerujące w ciało człowieka, jak i 
   takie które pośrednio uczestniczą w badaniu. Najważniejszym testem jest 
   badanie bezpieczeństwa elektrycznego oraz badanie funkcjonalne urządzenia. 
   Podczas badania bezpieczeństwa elektrycznego badane są m. in takie wartości 
   jak prądy upływu, rezystancja izolacji itd, natomiast badanie funkcjonalne 
   pozwala wyeliminować niebezpieczeństwo poprzez wykrycie usterki i może 
   zapobiec ryzyku wystąpienia awarii aparatury medycznej. Rodzaje urządzeń, 
   które bezwzględnie
   należy poddać badaniom funkcjonalnym są:
   - defibrylatory
   - aparaty RTG
   - pompy infuzyjne
   - inkubatory
   - aparaty USG
   - kardiomonitory
   - pompy strzykawkowe
   - zewnętrzne stymulatory
   - aparaty EKG
   - aparaty do terapii
   - urządzenia laserowe i dializy

   Aby wyrób medyczny został dopuszczony do dalszej eksploatacji winien 
   posiadać sprawne elementy takie jak:

   - obudowa
   - urządzenia sterujące
   - urządzenia wyświetlające
   - listy kontrolne
   - etykiety i oznakowania
   - akcesoria i części wymienne (do badań)
   - instrukcje obsługi
   - bezpieczniki
   - przewód zasilający
   - wymaganą wersję oprogramowania
   - kompletnosć oraz idealny stan przewodu ochronnego i wyrównawczego

   Do poprawnie wykonanych badań bezpieczeństwa oprócz pomiarów
   wielkości elektrycznych należy zaliczyć:
   - kontrolę alarmów ostrzegawczych (ocena nadzoru, bezpieczeństwa, wyświetleń 
   i systemu detekcji)
   - dopuszczalne odczyty nie powinny wychodzić poza normy

   Najważniejszą czynnością podczas wykonywania przeglądów jest sprawdzenie
   poprawności dawkowania. Parametry wyjściowe muszą zgadzać się z zaleceniami 
   producenta i nie mogą przekroczyć dopuszczalnych limitów.

   Bardzo ważne jest, aby osoba wykonująca badania bezpieczeństwa oraz badania 
   funkcjonalne posiadała aktualne uprawnienia np. uprawnienia Stowarzyszenia 
   Elektryków Polskich do 1 kV. Osoba ta zobowiązana jest do zapisu i 
   archiwizacji wyników z przeprowadzonej kontroli. Wyniki powinny zawierać 
   imię i nazwisko osoby wykonującej pomiary, normę dla której pomiary zostały 
   wykonane oraz metodę pomiaru.

   Użytkownik ma obowiązek posiadać paszport techniczny urządzenia w którym 
   inżynier serwisu będzie mógł dokonać wpisu o przeprowadzonej kontroli oraz o 
   wynikach (zazwyczaj dołączane po wykonaniu pomiarów) Paszport techniczny nie 
   może posiadać błędów w nazwie urządzenia, numerze seryjnym itp. Taki 
   paszport musi być przechowany do następnego przeglądu technicznego.

   W przypadku naprawy urządzenia, wykonywany jest wpis do paszportu technicznego. 
   Wszelkie wady, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeńtwa pacjentów, 
   użytkowników lub osób trzecich należy bezzwłocznie usunąć.

   Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego jest naklejka umieszczona na 
   urządzenie z datą następnego przeglądu.

   Przeglądy techniczne z punktu widzenia bezpieczeństwa są bardzo ważne. 
   Niewłaściwe użycie lub zużycie urządzeń elektrycznych w gabinetach 
   lekarskich moze doprowadzić do poważnych wypadków (pożary, poparzenia itp).
   Według ustawy odpowiedzialność za nie wykonanie przeglądów spoczywa na 
   właścicielu danej jednostki.

   Artykuł sponsorowany

   Regularny serwis sprzętu medycznego jest niezbędny dla jego prawidłowego działania. W przypadku aparatury ratującej lub podtrzymującej życie np. respiratorów i defibrylatorów sprawność aparatury medycznej jest sprawą życia i śmierci pacjenta. Przeprowadzanie serwisów oraz przechowywanie dokumentacji z tym związanej jest również obowiązkiem każdej placówki medycznej, nałożonym przez prawo. Jak serwisować sprzęt medyczny?

   Serwis sprzętu medycznego a przepisy prawa

   Konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów oraz zapewnienia prawidłowego stanu umożliwiającego korzystanie ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, nakłada na placówki medyczne ustawa o wyrobach medycznych z 2010 roku.

   Każda placówka medyczna ma obowiązek przestrzegać instrukcji użytkowania sprzętu medycznego. To w niej znajdują się informacje o serwisowaniu – o tym jak często należy przeprowadzać przeglądy i serwis oraz czy konieczne jest przeprowadzanie regularnych, czy doraźnych działań. W instrukcji znajdują się również informacje o tym, czy serwisu można dokonać we własnym zakresie, czy niezbędne jest przeprowadzenie serwisu przez uprawnione podmioty. Jeżeli do instrukcji nie zostanie dołączona lista z wykazem serwisantów, można przyjąć, że przeglądu i napraw może dokonać każda firma, która zajmuje się serwisem sprzętu medycznego.

   Paszport techniczny – niezbędna dokumentacja sprzętu medycznego

   Przeglądy, regulacje, kalibracje, wzorcowania oraz sprawdzenia i kontrole bezpieczeństwa wyrobu muszą zostać odnotowane w dokumentacji, tzw. paszporcie technicznym. Nie ma jednego określonego szablonu, jednak ważne jest, aby znalazły się tam informacje o nazwie podmiotu wykonującego serwisowanie, dacie wykonania usługi, dokładny opis oraz ewentualne uwagi dotyczące sprzętu. Należy pamiętać, że korzystanie ze sprzętu medycznego, który nie posiada aktualnego przeglądu serwisowego, jest niezgodne z prawem, a użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

   Dokumenty związane ze sprzętem medycznym należy przechowywać nie krócej niż przez 5 lat od momentu zaprzestania używania urządzenia.

   Na czym polega przegląd i serwis sprzętu medycznego?

   Regularnym serwisom podlegają aparatury i instrumenty medyczne, sprzęt stomatologiczny, aparatura rehabilitacyjna i fizykoterapeutyczna, laboratoryjna, optyczna, sterylizacyjna i do destylacji – dlatego w każdym przypadku prace serwisowe przebiegają inaczej. Można jednak wyróżnić kilka punktów wspólnych. W ramach przeglądów serwisowych wykonuje się oględziny urządzenia, zbiera informacje o zauważonych przez użytkownika usterkach, a także wykonuje drobne naprawy oraz wymiany części zamiennych. Jeśli jest to konieczne, przywraca się sprawność aparatury sprzed awarii. Niezbędna może być również legalizacja oraz kalibracja urządzenia. Prace serwisowe dotyczą również aktualizacji oprogramowania.

   Podmioty uprawnione do serwisowania sprzętu medycznego

   O ile do urządzenia nie jest dołączony wykaz serwisantów, którzy są uprawnieni do wykonywania przeglądów oraz posiadają niezbędne części zamienne, o tyle możliwe jest przeprowadzenie prac serwisowych przez dowolny, uprawniony do tego podmiot. Profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu i aparatury medycznej oferuje firma P&P CITO. Warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów – jak już wspomnieliśmy, prawidłowe działanie sprzętu medycznego może mieć wpływ na zdrowie i życie pacjentów, które w opiece zdrowia powinno być traktowane priorytetowo.

   Dziękujemy za ocenę artykułu

   Błąd - akcja została wstrzymana

   Przeczytaj także

   • Cechy i zastosowanie korytek odpływowych

    Jedną z cech wyróżniających naszą strefę klimatyczną są pojawiające się okresowo intensywne opady. Prowadzą one do gromadzenia się nadmiaru wody deszczowej, co może skutkować poważnymi problemami w...

    Jak wyremontować mieszkanie?

    Remont mieszkania niewątpliwie czeka każdego w którymś momencie jego życia. Nawet najbardziej solidnie wykończone mieszkanie trzeba w końcu przynajmniej odświeżyć. Jak wyremontować mieszkanie,... pl/artykul/sekrety-popularnosci-piwa-kraftowego-242771" data-tracking-click="/images/tr4ck1ng. png? articleId=242771&displayType=articleContext&type=clickarticle">Sekrety popularności piwa kraftowego

    Od kilkunastu lat piwo przeżywa prawdziwy renesans stając się nie tylkonapojem dla mas. Z każdym rokiem wyraźnie rośnie liczba koneserów tego trunku,dla których jasny kolor i gęsta pianka to za...

 • Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Hitachi Cp Aw312wnm

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Hitachi Cp Aw312wnm

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Hitachi Cp Aw312wnm