Podręcznik użytkownika i instalacji Caleffi 642042

Podręcznik użytkownika i instalacji Caleffi 642042 jest kompletnym zestawem informacji i instrukcji dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia Caleffi 642042. Ten podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje, w tym konfigurację, instalację, obsługę i konserwację, które użytkownik musi wiedzieć, aby skutecznie wykorzystać możliwości urządzenia. Podręcznik ten jest przeznaczony dla instalatorów i użytkowników, którzy zamierzają zainstalować, używać i konserwować urządzenie Caleffi 642042.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instalacji Caleffi 642042

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

19/02/2014
(0)
Pobierz
(2. 91MB)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Pobierz
(1. 28MB)

Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci

25/12/2013
(B)
Widok
(-)

Podręcznik Instalacji

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

13/02/2019
(A)

Podręcznik szybkiej obsługi

26/12/2013
(0)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

02/09/2014
(B)
Pobierz
(0. 39MB)

Załącznik

Informacje o licencji Open Source
(Angielski)

20/03/2015
(05)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

13/06/2017
(10)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 801/2013
(Angielski)

20/05/2015
(B)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Powiązane łącza

1 Podręcznik użytkownika Windows & Macintosh V1. 02

2 S p i s t r e ś c i Informacje o Podręczniku uŝytkownika... 2 Uwagi do podręcznika... 2 Zasady bezpieczeństwa... 3 Konserwacja i czyszczenie Korzystanie z dołączonego oprogramowania... 40 Wymagania systemowe... 41 Oprogramowanie tabletu wprowadzenie... 42 Obsługiwane systemy operacyjne... 43 Instalacja oprogramowania tabletu Wprowadzenie... 4 Zawartość zestawu... 5 Tablet... 6 Pióro cyfrowe Instalacja i konfiguracja... 10 Instalacja Windows Mac OS... 13 Konfiguracja... 17 Windows... 17 Mac OS Korzystanie z tabletu... 33 Trzymanie pióra... 34 Obszar roboczy... 35 Zmiana pozycji... 36 Klikanie... 37 Przeciąganie... 38 Kontrola nacisku... 39 Dezinstalacja oprogramowania tabletu Specyfikacja... 47 Tablet... 48 Pióro cyfrowe Rozwiązywanie problemów... 50 Testowanie urządzenia... 51 Najczęściej zadawane pytania... 53 Serwis i wsparcie techniczne... 55 Pobieranie sterownika... 56 Załącznik... 57 Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa... 58 FCC... 58 CE... 58 Zamawianie części i akcesoriów... 59 Prawa autorskie... 60 Ograniczenie odpowiedzialności

3 Informacje o Podręczniku użytkownika Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla uŝytkowników tabletu graficznego Kanvus Light 54. Zawiera on informacje dotyczące części tabletu graficznego Kanvus i ich zastosowania. Podręcznik uŝytkownika dzieli się na następujące części: 1. Opis części Informacje dotyczące części tabletu graficznego Kanvus. 2. Wprowadzenie Informacje dotyczące rozpoczynania pracy z tabletem Kanvus. 3. Korzystanie z tabletu graficznego Kanvus Informacje dotyczące korzystania z tabletu graficznego Kanvus. 4. Korzystanie z dołączonego oprogramowania Informacje dotyczące korzystania z programów narzędziowych tabletu graficznego Kanvus. 5. Specyfikacja Specyfikacja tabletu graficznego Kanvus. 6. Rozwiązywanie problemów Informacje dotyczące tabletu graficznego Kanvus, zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Uwagi do podręcznika Podręcznik zawiera uwagi i wskazówki, dzięki którym uŝytkownik moŝe wykonać określone zadania w bezpieczny i skuteczny sposób. 1. OstrzeŜenie WaŜne instrukcje, których naleŝy przestrzegać ze względów bezpieczeństwa. WaŜne WaŜne instrukcje, których naleŝy przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniu danych, części lub ciała. Wskazówki Wskazówki dotyczące wykonywania określonych zadań. Uwaga nformacje dotyczące sytuacji wyjątkowych. 2

4 Zasady bezpieczeństwa Przestrzeganie poniŝszych zasad bezpieczeństwa pozwala wydłuŝyć Ŝywotność tabletu. NIE WOLNO zdejmować obudowy tabletu i pióra cyfrowego. Spowoduje to utratę gwarancji. NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie cieczy, deszczu lub wilgoci. NIE WOLNO umieszczać ani upuszczać jakichkolwiek przedmiotów na powierzchnię tabletu. NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. Nie obracaj tabletu w trakcie uŝytkowania. NIE WOLNO wyrzucać tabletu razem z odpadami komunalnymi. Produkt został zaprojektowany tak, aby moŝna go było ponownie wykorzystać lub poddać jego części recyklingowi. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, Ŝe produktu nie naleŝy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. NaleŜy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego. Konserwacja i czyszczenie 1. NIE WOLNO wystawiać produktu na działanie zanieczyszczeń lub kurzu, poniewaŝ grozi to uszkodzeniem powierzchni tabletu. Regularne czyszczenie powierzchni tabletu miękką szmatką pozwala wydłuŝyć jego Ŝywotność. NIE WOLNO uŝywać na powierzchni tabletu Ŝadnych cieczy lotnych, poniewaŝ grozi to uszkodzeniem plastikowej obudowy. Tablet i pióro naleŝy przechowywać w czystym i suchym miejscu. Ponadto naleŝy unikać skrajnych temperatur. 3

5 1. Wprowadzenie - Zawartość zestawu - Tablet - Pióro cyfrowe 4

6 Zawartość zestawu NaleŜy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się poniŝsze elementy. Tablet cyfrowy Kanvus Light 54 Płyta instalacyjna/instalacyjny dysk CD z pakietem oprogramowania (wersja testowa) Pióro cyfrowe i Bateria 1, 5 V AAA Podstawka pod pióro 5 Szybki przewodnik

7 Tablet NaleŜy zapoznać się z poniŝszą ilustracją. Złącze USB Dioda LED Obszar roboczy Opis: 1 Złącze USB: naleŝy podłączyć do portu USB w komputerze. 2 Obszar roboczy: szczegółowy opis znajduje się w części Obszar roboczy. 3 Dioda LED: Zielona dioda LED na tablecie informuje o działaniu sprzętu. Zwykle pozostaje ona wyłączona, ale w niektórych przypadkach bywa włączana i wyłączana. Na stan diody LED naleŝy zwracać uwagę w opisanych poniŝej sytuacjach: 6

8 (a)pióro posiada wbudowaną funkcję włączającą tryb oszczędzania energii, gdy nie jest ono uŝywane przez dłuŝszy czas. Jeśli pióro zostało przełączone w tryb oszczędzania energii, naleŝy stuknąć jego końcówką w dowolnym miejscu na powierzchni tabletu w celu jego reaktywacji. (b)po aktywacji tabletu piórowego dioda LED zostanie na chwilę włączona, a następnie ponownie wyłączona. (c) Jeśli tablet wykrywa w pobliŝu pióro cyfrowe, dioda LED zaczyna powoli migać. Sytuacja ta ma miejsce wtedy, gdy końcówka pióra pozostaje bezczynna lub zostaje umieszczona w obrębie obszaru roboczego tabletu. (d) Naciśnięcie bocznego przycisku pióra lub kliknięcie przycisku myszy powoduje włączenie diody LED. (e) Przesuwanie pióra lub myszy po obszarze roboczym powoduje odpowiednie przesuwanie się kursora po ekranie. Gdy sterownik tabletu zostanie prawidłowo zainstalowany, w zasobniku systemowym (umieszczonym zwykle w prawym dolnym rogu pulpitu) pojawi się mała ikona tabletu.. 7

9 Pióro cyfrowe NaleŜy zapoznać się z poniŝszymi ilustracjami. Przycisk 2 Przycisk 1 Końcówka pióra Opis: 1 Przycisk 2: UŜycie tego przycisku jest analogiczne do kliknięcia prawym przyciskiem myszy (domyślnie). 2 Przycisk 1: UŜycie tego przycisku jest analogiczne do ruchu kółka myszy słuŝy do przesuwania w kierunku óra/dół/lewo/prawo (domyślnie). 3 Końcówka pióra: Jest to czułe na nacisk narzędzie do odręcznego rysowania, słuŝące do edycji obrazów i pisania piórem w sposób zbliŝony do pisania ręcznego. Stuknięcie tabletu końcówką pióra jest analogiczne do kliknięcia lewym przyciskiem myszy (domyślnie). 8

10 Więcej informacji na temat ustawień znajduje się w sekcji Konfiguracja. Wymiana końcówki pisaka 1. Umieść końcówkę pisaka w środku wyciągacza. Wyciągnij końcówkę pisaka. Wsuń nową końcówkę pisaka. Delikatnie wciśnij nową końcówkę pisaka, aŝ do zablokowania. Wymiana baterii 1. Delikatnie ściągnij górną część korpusu pisaka. Sprawdź bieguny baterii i przegródki na baterię. WłóŜ baterię. Dokładniej zamknij górną część korpusu pisaka. Gdy pióro nie jest uŝywane przez ok. 3 minuty, zostaje ono przełączone w tryb oszczędzania energii. Aby je reaktywować w celu ponownego uŝytku, naleŝy przycisnąć końcówkę pióra w dowolnym miejscu na powierzchni tabletu. 9

11 2. Instalacja i konfiguracja - Instalacja - Konfiguracja 10

12 Instalacja Windows Instalowanie sterownika w systemie Windows Aby zainstalować sterownik w systemie operacyjnym Microsoft Windows 2000, XP, Vista lub 7, naleŝy postępować zgodnie z poniŝszą instrukcją: 1. Umieść dołączoną do urządzenia płytę instalacyjną w napędzie CD/DVD. Główne okno instalacji zostanie wyświetlone automatycznie. Jeśli okno się nie pojawi, uruchom instalację ręcznie: otwórz okno [Mój Komputer] > [napęd CD/DVD] i kliknij ikonę [Autorun]. Podczas instalacji sterownika postępuj zgodnie z wyświetlaną instrukcją, naciskając klawisz Enter po kaŝdym kroku. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer (zalecane). 11

13 Instalacja sprzętu Po zainstalowaniu sterownika i ponownym uruchomieniu komputera podłącz tablet do komputera poprzez wolny port USB. Sterownik musi zostać zainstalowany przed podłączeniem urządzenia. 12

14 Mac OS Instalowanie sterownika w systemie Mac OS Aby zainstalować sterownik, postępuj zgodnie z poniŝszą instrukcją: 1. Umieść płytę instalacyjną tabletu w napędzie CD/DVD. W oknie TABLET kliknij ikonę DriverSetup. 13

15 3. Po wyświetleniu okna dialogowego Setup Items {Elementy instalacji} wybierz opcję Driver Setup (OS X 10. x) {Instalacja sterownika (OS X 10. x)}. Jeśli posiadasz system Mac OS w wersji starszej niŝ Mac OS x, wyświetl zawartość płyty. (/Driver/MacOS 9) 3. Kliknij Continue (Dalej) 4. Po wyświetleniu komunikatu OS X PenTablet Driver {OS X Sterownik PenTablet} kliknij przycisk Install {Instaluj}. 14

16 5. Wprowadź nazwę uŝytkownika i hasło (wymagane na komputerach Mac). Kliknij Close (Zamknij) 15

17 Instalacja sprzętu Po zainstalowaniu sterownika i ponownym uruchomieniu komputera podłącz tablet do komputera poprzez wolny port USB. Sterownik musi zostać zainstalowany przed podłączeniem urządzenia 16

18 Konfiguracja Windows Aby skonfigurować tablet, otwórz okno [Start] > [Ustawienia] > [Panel sterowania] i stuknij dwukrotnie ikonę [Tablet Setting {Ustawienia tabletu}] Dostępnych jest 4 kart: Info {Informacje}, Button {Przyciski}, Scope {Zakres}, Pressure {Nacisk}. 17

19 1. Info {Informacje} Na karcie Info {Informacje} wyświetlany jest numer wersji sterownika oraz informacja o funkcji Tablet PC. (1) Show Icon in System Tray {Wyświetl ikonę w zasobniku systemowym}: Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie ikony tabletu () w zasobniku systemowym. (2) Support Tablet PC Feature {Obsługa funkcji Tablet PC}: Zaznaczenie tego pola spowoduje włączenie funkcji Tablet PC umoŝliwiającej regulację czułości nacisku. Po zainstalowaniu sterownika tabletu w systemie Windows funkcja Tablet PC umoŝliwia regulację nacisku w programach MS Journal, OneNote (2003, 2007) itp. Nawet jeśli funkcja Tablet PC zostanie wyłączona, większość pakietów oprogramowania graficznego (Photoshop, Illustrator, Corel Painter) nadal będzie umoŝliwiać regulację nacisku pióra. Regulacja ta nie będzie jednak dostępna w programach MS Journal, OneNote (2003, 2007) itp. 18

20 2. Buton {Przyciski} (1) Button Name {Nazwa przycisku} Kliknięcie menu rozwijanego Button Name {Nazwa przycisku} umoŝliwia konfigurację funkcji końcówki pióra (Pen Tip), przycisku bocznego 1 (Barrel Button 1) i przycisku bocznego 2 (Barrel Button 2). Do przypisywania poleceń słuŝy lista Mouse Command {Polecenie myszy}. Do wyboru są następujące opcje: No Action {Brak działania}, Left Click {Kliknięcie lewym przyciskiem}, Left Double Click {Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem}, Middle Click {Kliknięcie środkowym przyciskiem}, Middle Double Click {Dwukrotne kliknięcie środkowym przyciskiem}, Right Click {Kliknięcie prawym przyciskiem} i Right Double Click {Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem}. Polecenia myszy odpowiadają modelom myszy z trzema przyciskami. 19

21 (2) Double Click Time {Czas dwukrotnego kliknięcia} Ustawienie suwaka bliŝej opcji Slow {Wolno} powoduje wydłuŝenie czasu dwukrotnego stuknięcia końcówką pióra, a ustawienie bliŝej opcji Fast {Szybko} skraca ten czas. To samo ustawienie moŝna skonfigurować w polu Szybkość dwukrotnego kliknięcia widocznym w oknie [Start] > [Panel sterowania] > [Mysz] > [Przyciski]. (3) Default {Domyślne} Stuknięcie przycisku Default {Domyślne} spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. 20

22 3. Scope {Zakres} (1) Full Area {Pełny obszar} Stuknięcie przycisku Full Area {Pełny obszar} spowoduje włączenie pełnego obszaru roboczego. (2) Screen Ratio {Stosunek obrazu} Przycisk słuŝy do ustawiania stosunku obrazu tabletu. Stosunek obrazu odpowiada wielkości ekranu obszaru roboczego. 21

23 (3) Reserve Edges {Rezerwacja krawędzi} Stuknięcie przycisku Reserve Edges {Rezerwacja krawędzi} umoŝliwia pozostawienie pewnego obszaru dla aktywnych punktów tabletu. (4) Pen Area Dimensions {Wymiary obszaru pracy} W tej części okna wyświetlana jest aktualna wysokość i szerokość obszaru pracy. Wprowadzenie nowych wartości w tych polach umoŝliwia zmianę wymiarów obszaru pracy. 22

24 (5) Pen Area Offset {Przesunięcie obszaru pracy} W tej części okna wyświetlana jest odległość w poziomie i w pionie pomiędzy lewym górnym rogiem obszaru pracy a lewym górnym rogiem pełnego obszaru pracy. Wprowadzenie nowych wartości (poprzez wpisanie liczb lub kliknięcie strzałek w górę/dół) umoŝliwia dostosowanie odległości przesunięcia. 23

25 5. Pressure {Nacisku} (1) Test nacisku Kliknięcie suwaka w dolnej części okna umoŝliwia dostosowanie czułości nacisku. MoŜna równieŝ wybrać jeden z 4 kolorów pióra: Black {Czarny}, Red {Czerwony}, Green {Zielony} i Blue {Niebieski}. Grubość linii w obszarze testu nacisku odzwierciedla czułość końcówki pióra podczas jej przesuwania po tablecie. W polu umieszczonym nad przyciskiem Clear {Wyczyść}. wyświetlana jest wartość numeryczna poziomu nacisku. (2) Clear {Wyczyść} Stuknięcie przycisku Clear {Wyczyść} spowoduje wyczyszczenie obszaru testu nacisku. (3) Click Sensitivity {Czułość klikania} Aby dostosować czułość końcówki pióra (jeśli nie zmieniono ustawień domyślnych), naleŝy stuknąć suwak końcówką pióra lub kliknąć go lewym przyciskiem myszy i przesunąć. Opcja Light {Lekko} oznacza szybkie reagowanie końcówki pióra na delikatny nacisk, podczas gdy opcja Heavy {Mocno} oznacza, Ŝe pióro wymaga większego nacisku. 24

26 Mac OS NaleŜy przejść do strony Tablet Setting {Ustawienia tabletu}. 1 Otwórz okno [Idź] > [Programy]. 2 Kliknij ikonę Pen Tablet Setting {Ustawienia tabletu piórowego}. 25

27 1. 3 Kliknij ikonę Tablet Setting {Ustawienia tabletu}. 26

28 Dostępnych jest 4 kart: Info {Informacje}, Button {Przyciski}, Scope {Zakres}, Pressure {Nacisk} 1. Info{Informacje} Na karcie Info {Informacje} wyświetlany jest numer wersji sterownika oraz informacja o funkcji Tablet Mac.. 27

29 2. Button {Przyciski} (1) Button Name {Nazwa przycisku} Aby skonfigurować polecenia przypisane do końcówki pióra i dwóch przycisków bocznych, naleŝy wybrać nazwę przycisku z menu rozwijanego i ustawić jedno z poleceń odpowiadających tradycyjnej myszy z trzema przyciskami. Do wyboru są następujące opcje: No Action {Brak działania}, Left Click {Kliknięcie lewym przyciskiem}, Left Double Click {Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem}, Right Click {Kliknięcie prawym przyciskiem} i Right Double Click {Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem}. (2) Default {Domyślne} Stuknięcie przycisku Default {Domyślne}spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. 28

30 3. (3) Reserve Edges {Rezerwacja krawędzi} Stuknięcie przycisku Reserve Edges {Rezerwacja krawędzi} umoŝliwia pozostawienie pewnego obszaru dla aktywnych punktów tabletu. 29

31 (4) Pen Area Dimensions {Wymiary obszaru pracy} W tej części okna wyświetlana jest aktualna wysokość i szerokość obszaru pracy. (5) Pen Area Offset {Przesunięcie obszaru pracy} W tej części okna wyświetlana jest odległość w poziomie i w pionie pomiędzy lewym górnym rogiem obszaru pracy a lewym górnym rogiem pełnego obszaru pracy. 30

32 4. Pressure {Nacisk} (1) Test nacisku Na karcie tej moŝna dostosować czułość nacisku tabletu piórowego i wybrać jeden z czterech kolorów linii. W polu umieszczonym nad przyciskiem Clear {Wyczyść} wyświetlana jest wartość numeryczna poziomu nacisku. 31

33 (3) Click Sensitivity {Czułość klikania} Stuknięcie końcówką pióra odpowiada domyślnie kliknięciu lewym przyciskiem myszy. Aby dostosować czułość końcówki pióra, naleŝy przesunąć suwak na pasku ustawienia czułości. Opcja Light {Lekko} oznacza szybkie reagowanie końcówki pióra na delikatny nacisk, a opcja Heavy {Mocno} wprost przeciwnie. 32

34 3. Korzystanie z tabletu - Trzymanie pióra Obszar roboczy Zmiana pozycji Klikanie Przeciąganie Kontrola nacisku 33

35 Trzymanie pióra Pióro cyfrowe naleŝy trzymać jak zwykły ołówek. Przyciski pióra powinny znajdować się w zasięgu palca wskazującego lub kciuka, aby ich naciskanie było łatwe. Gdy pióro nie jest uŝywane, naleŝy je umieścić na podstawce lub połoŝyć na biurku. Aby zachować czułość końcówki pióra, nie naleŝy go przechowywać w pojemnikach, w których pióro opiera się na końcówce. 34

36 Obszar roboczy Obszar roboczy to obszar tabletu, który jest czuły na ruch pióra cyfrowego. Obszar roboczy tabletu odpowiada ekranowi komputera. Wskaźnik. Obszar ekranu. Wskaźnik na obszarze ekranu oznacza pozycję pióra i podąŝa wraz z jego ruchem. 35

37 Zmiana pozycji Za pomocą pióra cyfrowego moŝna zmieniać pozycję kursora na ekranie komputera. Tablet jest czuły na ruch/połoŝenie pióra, gdy odległość pomiędzy końcówką pióra a powierzchnią tabletu nie przekracza 10 mm. Pozycja kursora na ekranie odpowiada pozycji końcówki pióra na tablecie. Końcówkę pióra moŝna unieść i umieścić ją w innym miejscu na tablecie. Kursor przeskoczy w nowe miejsce. 36

38 Klikanie Pojedyncze kliknięcie: Aby wykonać kliknięcie, naleŝy jednokrotnie stuknąć powierzchnię tabletu końcówką pióra w obrębie obszaru roboczego. Pojedyncze kliknięcie słuŝy do zaznaczania elementów. Dwukrotne kliknięcie: Aby wykonać dwukrotne kliknięcie, naleŝy dwukrotnie stuknąć obszar roboczy końcówką pióra. Dwukrotne kliknięcie słuŝy do otwierania zaznaczonych elementów. Istnieje równieŝ moŝliwość przypisania bocznym przyciskom pióra funkcji kliknięcia lub dwukrotnego kliknięcia. 37

39 Przeciąganie Aby przeciągnąć dany obiekt, wystarczy ten obiekt wskazać i kliknąć (w ten sposób go zaznaczając), a następnie przesunąć końcówkę pióra w Ŝądane miejsce. 38

40 Kontrola nacisku Do tabletu dołączone są aplikacje graficzne obsługujące wykrywanie czułości nacisku zmiana siły nacisku powoduje zmianę grubości rysowanej linii (tak jak w przypadku zwykłego pióra lub ołówka). Aby włączyć wykrywanie czułości nacisku, najpierw z palety narzędzi aplikacji naleŝy wybrać narzędzie czułe na nacisk. Mocniejsze naciśnięcie końcówki zwiększa grubość linii lub intensywność koloru. LŜejsze naciśnięcie końcówki zmniejsza grubość linii lub intensywność koloru. 39

41 4. Korzystanie z dołączonego oprogramowania - Wymagania systemowe Oprogramowanie tabletu wprowadzenie Obsługiwane systemy operacyjne Instalacja oprogramowania tabletu Dezinstalacja oprogramowania tabletu 40

42 Wymagania systemowe System operacyjny Windows 2000, XP, Vista lub 7 Procesor Pentium III lub nowszy Dysk twardy 256 MB lub większy Pamięć RAM 256 MB (Win2000, XP) / 1 GB (Win Vista, 7) WyposaŜenie Złącze USB, napęd CD/DVD 41

43 Oprogramowanie tabletu wprowadzenie K-WorkInk UmoŜliwia pisanie ręczne, sporządzanie notatek i dodawanie adnotacji do dokumentów Microsoft Word oraz zapisywanie pisma ręcznego i notatek. K-Notice UmoŜliwia zapisanie obrazów znajdujących się na ekranie, a następnie wstawienie tekstu i innych obrazów w celu przygotowania prezentacji lub wiadomości. K-Command UmoŜliwia umieszczanie symboli poleceń bezpośrednio na cyfrowym tablecie piórowym, dzięki czemu moŝna uruchamiać polecenia lub otwierać pliki. K-Mail UmoŜliwia stworzenie podpisu do wiadomości przeznaczonych np. dla rodziny i znajomych. K-Signer UmoŜliwia wstawienie do dokumentu podpisu lub odręcznych rysunków. 42

44 Obsługiwane systemy operacyjne Operating System Windows Windows Windows Windows Windows 2000 XP XP 64 Vista 7 K-Notice V V V V V K-Mail V V V V V K-WorkInk V V V X X K-Command V V V X X K-Signer V V V V V K-WordInk: Sugestia! UŜytkownicy systemu Windows Vista / 7 mogą korzystać z funkcji Adnotacji w programach MS OFFICE 2003 lub K-Command: Sugestia! UŜytkownicy systemu Windows Vista / 7 mogą korzystać z wbudowanych funkcji dotyczących pisma ręcznego i urządzeń wejściowych. 43

45 Instalacja oprogramowania tabletu Przed uruchomieniem oprogramowania tabletu naleŝy najpierw zainstalować sterownik, a następnie pakiet PenSuite (więcej informacji o instalacji sterownika znajduje się w dołączonym Podręczniku instalacji sterownika). Uruchom komputer i zaloguj się w systemie Windows. Instalacja pakietu Tablet Software Wybierz opcję Tablet Software Setup {Instalacja oprogramowania Tablet Software} i naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć instalację pakietu Tablet Software. Zostanie wyświetlone okno komunikatu umoŝliwiające wybór oprogramowania. Wybierz program do zainstalowania i potwierdź miejsce instalacji. Następnie naciśnij przycisk OK, aby kontynuować instalację. 44

46 4. Po zakończeniu instalacji oprogramowania naciśnij przycisk OK. W przypadku instalacji w systemie Windows Vista / 7, po wykonaniu kroku nr 4 poczekaj na wyświetlenie okna komunikatu (patrz ilustracja po prawej) i wybierz opcję Ten program został zainstalowany poprawnie. Gdy system zakończy odczyt płyty w napędzie CD/DVD, wyjmij płytę i zakończ instalację. 45

47 Dezinstalacja oprogramowania tabletu Aby odinstalować oprogramowanie tabletu, przesuń kursor do lewego dolnego rogu ekranu i otwórz okno [Start] > [Wszystkie programy] > [Tablet Software {Oprogramowanie tabletu}] > [Uninstall{Odinstaluj}] 46

48 5. Specyfikacja - Tablet - Pióro cyfrowe 47

49 Tablet Obszar aktywny 5, 5 x 4 (14 x 10 cm) Wymiary (dł. x sz. x wys. ) 214 X 195 X 4 mm Waga 200 g Interfejs USB 1. 1 (maksymalna szybkość) Rozdzielczość 2540 LPI Szybkość próbkowania 100 RPS Czułość nacisku 1024-poziomowa Wysokość odczytu 10 mm (nad obudową) Pobór mocy 0. 35 W Długość kabla USB 1. 5 m System operacyjny Windows Windows 2000 / XP / Vista / 7 System operacyjny Macintosh Mac OS X lub nowszy 48

50 Pióro cyfrowe Wymiary Waga Zasilanie Pobór mocy 137, 7 x 12 / 16, 4 mm 9 g (bez baterii) Jedna bateria alkaliczna 1, 5 V AAA 180 uw Przyciski 3 tasti (Końcówka pióra, Przycisk boczny x 2) Tryb oszczędzania energii Czas czuwania Wytrzymałość baterii Tak 5~30 min godz. 49

51 6. Rozwiązywanie problemów - Testowanie urządzenia Najczęściej zadawane pytania Serwis i wsparcie techniczne Pobieranie sterownika 50

52 Testowanie urządzenia W celu wykrycia problemu naleŝy przeprowadzić poniŝsze testy. Sprawdzanie połączeń: Po podłączeniu urządzenia do komputera w zasobniku systemowym powinna pojawić się ikona tabletu. W przypadku braku tej ikony naleŝy wykonać następujące czynności: (1) Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB. (2) Spróbuj go podłączyć do innego portu USB. (3) Jeśli urządzenie jest podłączone do huba USB, sprawdź, czy hub jest prawidłowo podłączony do portu USB. (4) Sprawdź, czy kontroler USB jest włączony. Diagnozowanie urządzenia: Jeśli pióro lub tablet wciąŝ nie działają prawidłowo, naleŝy wykonać następujące czynności w celu zdiagnozowania problemu: (1) Wyjmij wtyczkę USB tabletu z komputera. (2) Usuń sterownik tabletu z systemu. (3) Podłącz ponownie złącze USB tabletu do komputera. (a) Sprawdź, czy dioda LED tabletu miga. Jeśli dioda LED jest wyłączona, oznacza to awarię tabletu. (b) Sprawdź bezprzewodowe pióro cyfrowe korzystając z obszaru roboczego tabletu. Jeśli działa jako mysz, oznacza to brak problemów sprzętowych. Jeśli pióro nie działa, spróbuj wymienić baterię. (c) Jeśli po wymianie baterii pióro nadal nie działa, oznacza to problem sprzętowy. 51

53 (4) Pobierz najnowszą wersję sterownika bezpośrednio z naszej strony WWW. Na stronie tej znajduje się równieŝ najnowszy zbiór najczęściej zadawanych pytań. (5) Po zainstalowaniu nowej wersji sterownika system zaŝąda ponownego uruchomienia komputera. (6) Po ponownym uruchomieniu komputera ikona tabletu () pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu. (a) Brak ikony tabletu () w prawym dolnym rogu ekranu oznacza, Ŝe uruchomienie sterownika nie powiodło się. Przyczyną mogą być problemy z kompatybilnością urządzeń. (b) Otwórz okno [Mój komputer] > [Właściwości] > [Sprzęt] > [MenedŜer urządzeń]. Jeśli znajduje się w nim wykrzyknik, oznacza to, Ŝe zainstalowany sterownik tabletu nie jest kompatybilny z daną wersją systemu Windows. W przypadku wystąpienia takiego problemu, skontaktuj się z nami niezwłocznie w celu uzyskania pomocy. (7)Klikając ikonę tabletu () w prawym dolnym rogu ekranu moŝesz sprawdzić czułość nacisku i działanie funkcji regulacji nacisku pióra (więcej informacji znajduje się w części Konfiguracja). Jeśli funkcja regulacji nacisku pióra nie działa, moŝe to oznaczać awarię pióra. 52

54 Najczęściej zadawane pytania Pytanie: Dlaczego dioda LED tabletu nie przestaje migać? Odpowiedź: Oznacza to błąd połączenia z portem USB komputera lub niestabilne zasilanie. Podłącz ponownie urządzenie do portu USB. Jeśli problem nie został rozwiązany, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB. Pytanie: Jak moŝna zaktualizować oprogramowanie? Odpowiedź: Nowy sterownik moŝna pobrać z naszej strony WWW. Odinstaluj poprzednią wersję sterownika: Otwórz okno [Start] > [Wszystkie programy] > [Kanvus Tablet] > [Uninstall {Odinstaluj}] 2. Pobierz najnowszą wersję sterownika (dział Download) i zapisz ją na swoim dysku. Rozpakuj plik do wybranego folderu na dysku (uŝyj narzędzia systemu Windows do rozpakowywania plików lub programu, takiego jak WinZip). Kliknij dwukrotnie plik Setup. exe w folderze, do którego plik został rozpakowany. 53

55 Pytanie: Dlaczego podczas instalacji nie mogę wybrać K-WordInk lub K-Command? Odpowiedź: PoniewaŜ K-WordInk i K-Command są przeznaczone tylko dla wersji Windows 2000 lub XP. UŜytkownicy Windows Vista / 7, Windows Vista / 7 mogą korzystać z wbudowanej funkcji Adnotacji w programach Office 2003/2007, która działa podobnie do K-WordInk, a takŝe z wbudowanej funkcji Szybkie ruchy piórem, która działa podobnie do K-Command. W celu zapewnienia najlepszej kompatybilności zalecamy uŝytkownikom systemu Windows Vista / 7 stosowanie wbudowanych aplikacji. 54

56 Serwis i wsparcie techniczne Jeśli tablet nie działa prawidłowo, naleŝy najpierw zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów oraz Najczęściej zadawane pytania. Odwiedzając naszą stronę WWW moŝna pobrać najnowszą wersję sterownika/oprogramowania i przeczytać aktualny zbiór najczęściej zadawanych pytań. Jeśli problem nie został rozwiązany, naleŝy skontaktować się z naszymi pracownikami odpowiedzialnymi za serwis i wsparcie techniczne. support@kanvus-global. com KWorld Computer Co., Ltd. Tel /F, No. 113, Jian 2 nd Road Jhonghe City, Taipei County 235, Taiwan (R. O. C. ) 55

57 Pobieranie sterownika Najnowszą wersję sterownika i dokumentów elektronicznych moŝna pobrać z następujących stron WWW: 56

58 Z a ł ą c z n i k - Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa Zamawianie części i akcesoriów Prawa autorskie Ograniczenie odpowiedzialności 57

59 Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa FCC Urządzenie spełnia wymagania podane w części 15 wymagań FCC. Powinno się go uŝywać w następujących okolicznościach: (1) Urządzenie nie moŝe wytwarzać szkodliwych zakłóceń i (2) musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepoŝądane funkcjonowanie. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B stosownie do części 15 wymagań FCC. Ograniczenia te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych i biurowych. Niniejsze urządzenie moŝe wytwarzać, wykorzystywać i promieniować energię elektromagnetyczną i w przypadku zainstalowania i uŝywania go niezgodnie z instrukcją uŝytkowania, moŝe spowodować powaŝne zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie moŝna jednak zagwarantować, Ŝe takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku danej instalacji. Aby stwierdzić, czy zakłócenia są wytwarzane przez dane urządzenia, moŝna je odłączyć od komputera. Ustanie zakłóceń oznacza, Ŝe prawdopodobnie były one wytwarzane przez te urządzenia. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia szkodliwe dla odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, zaleca się próbę wyeliminowania tych zakłóceń poprzez zastosowanie co najmniej jednego z poniŝszych środków: 1. Obrót anteny telewizyjnej lub radiowej aŝ do zaniku zakłóceń. 2 Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem telewizyjnym lub radiowym. Podłączenie urządzenia i komputera do gniazda w innym obwodzie niŝ obwód, do którego podłączono odbiornik telewizyjny lub radiowy. W razie potrzeby zwrócenie się o pomoc do lokalnego przedstawicielstwa producenta lub doświadczonego serwisanta sprzętu radiowo-telewizyjnego. CE Tablet Kanvus został przetestowany i uznany za zgodny z wymaganiami następujących europejskich norm zharmonizowanych: 1. EN55024 (kompatybilność elektromagnetyczna) 2. EN55022 (zakłócenia elektromagnetyczne). 58

60 Zamawianie części i akcesoriów W celu zamówienia części i akcesoriów naleŝy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem producenta lub dystrybutorem. 59

61 Prawa autorskie Bez uzyskania prawnie wiąŝącej, pisemnej zgody firmy Kworld Computer Co. Ltd. zabrania się powielania, przesyłania, przepisywania, przechowywania w systemie wyszukiwania danych oraz tłumaczenia na jakikolwiek język jakichkolwiek części niniejszego podręcznika i zawartych w nim produktów i programów, w kaŝdej formie i wszystkimi moŝliwymi środkami. Firma Kanvus UDOSTĘPNIA NINIEJSZY PODRĘCZNIK W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ GWARANCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH RYNKOWOŚCI I PRZYDATNOŚCI W KONKRETNYCH ZASTOSOWANIACH. W śadnym WYPADKU ANI FIRMA KANVUS, ANI JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY bezpośrednie, pośrednie, UBOCZNE LUB WTÓRNE (W TYM SZKODY DOTYCZĄCE UTRATY ZYSKÓW, UTRATY KORZYŚCI BIZNESOWYCH, UTRATY DANYCH, PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP. ), NAWET JEŚLI FIRMA KANVUS ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOśLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD Z POWODU WADY LUB BŁĘDU W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE. Nazwy produktów i firm występujące w niniejszym podręczniku mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli lub być objęte prawami autorskimi. Zostały uŝyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych lub jako objaśnienie z korzyścią dla ich właścicieli i bez zamiaru naruszenia jakichkolwiek praw. SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH, MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA I NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO ZOBOWIĄZANIE ZE STRONY FIRMY KANVUS. FIRMA KANVUS NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI MOGĄCE WYSTĄPIĆ W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU, W TYM DOTYCZĄCE OPISANYCH W NIM PRODUKTÓW I PROGRAMÓW. Copyright 2009 Kworld Computer Co. Wszelkie prawa zastrzeŝone 60

62 Ograniczenie odpowiedzialności Istnieje moŝliwość wystąpienia okoliczności, w których w wyniku zaniedbania lub niedotrzymania zobowiązania ze strony firmy Kanvus uŝytkownik ma prawo dochodzić od niej odszkodowania. W takich przypadkach, bez względu na podstawę roszczenia odszkodowań od firmy Kanvus, odpowiada ona wyłącznie za szkody dotyczące uszkodzenia ciała (w tym śmierci), mienia nieruchomego i osobistych dóbr materialnych, oraz innych rzeczywistych i bezpośrednich szkód spowodowanych zaniedbaniem lub niewypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z niniejszej gwarancji, do wysokości ceny umownej danego produktu. Firma Kanvusponosi odpowiedzialność lub wypłaci wynagrodzenie za straty, odszkodowania i roszczenia wyłącznie w oparciu o umowę, delikt lub naruszenie umowy, które niniejsza gwarancja obejmuje. Ograniczenie to dotyczy równieŝdostawców i dystrybutorów firmy Kanvus. Jest to maksymalny zakres odpowiedzialności ponoszonej łącznie przez firmę Kanvus, jej dostawców i dystrybutorów. W śadnym WYPADKU FIRMA KANVUS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ OD UśYTKOWNIKA, (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH UśYTKOWNIKA, ORAZ (3) SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB JAKIEKOLWIEK WTÓRNE SZKODY GOSPODARCZE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA KANVUS, JEJ DOSTAWCY LUB DYSTRYBUTORZY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOśLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 61

Aby zainstalować Podręcznik użytkownika, wykonaj poniższe czynności.

Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.

Zamknij wszystkie inne uruchomione programy.

Instalator uruchomi się automatycznie jako program autoodtwarzania, jeśli włożysz płytę CD-ROM. Funkcja autouruchamiania może nie działać automatycznie przy niektórych ustawieniach systemu operacyjnego. W takim przypadku kliknij dwukrotnie "SETUP. EXE", znajdujący się w katalogu głównym na płycie CD-ROM lub kliknij[Run SETUP. EXE] w oknie dialogowym [AutoPlay].

Wybierz język interfejsu i kliknij na [OK].

Kliknij [Zainstaluj podręczniki]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001045/0001045195/view/web/int/numb04. gif" alt="4" width="25" height="16"/>Przeczytaj uważnie całą umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz jej warunki, kliknij pole [Akceptuję warunki umowy. ], a następnie kliknij przycisk [Dalej >]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001045/0001045195/view/web/int/numb05. gif" alt="5" width="25" height="16"/>Potwierdź docelowe miejsce instalacji Podręcznika użytkownika, a następnie kliknij na [Dalej].

Aby zmienić docelowy folder, kliknij na [Zmień... ]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001045/0001045195/view/web/int/numb06. gif" alt="6" width="25" height="16"/>Potwierdź folder programowy, w którym chcesz zainstalować Podręcznik użytkownika, a następnie kliknij na [Dalej]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001045/0001045195/view/web/int/numb07. gif" alt="7" width="25" height="16"/>Kliknij na [Instaluj].

Rozpoczęcie instalacji.

Podczas instalacji wyświetlone zostaje pytanie o utworzenie ikony skrótu na pulpicie. Kliknij na [Tak] lub [Nie] według życzenia. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001045/0001045195/view/web/int/numb08. gif" alt="8" width="25" height="16"/>Po zakończeniu instalacji kliknij na [Zakończ]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001045/0001045195/view/web/int/numb09. gif" alt="9" width="25" height="16"/>Otwórz zainstalowany Podręcznik użytkownika.

Aby otworzyć podręczniki przy użyciu ikony dostępnej na pulpicie, należy ją kliknąć dwukrotnie. Aby otworzyć instrukcje z menu [Start] wybierz [Wszystkie programy], następnie [Nazwa produktu] i kliknij na [Nazwa produktu: Podręcznik użytkownika]. Aby otworzy Podręcznik użytkownika z komunikatu o błędzie statusu, patrz Otwieranie Podręcznika użytkownika, jeśli pojawi się komunikat o błędzie na Status Monitor.

 • Zalecane przeglądarki:

  • Internet Explorer 6 lub nowszy

  • Firefox 3. 5 lub nowszy

  • Safari 4. 0 lub nowszy

 • Nierekomendowane przeglądarki mogą wyświetlać wyłącznie uproszczoną wersję instrukcji.

 • W zależności od środowiska operacyjnego używanego komputera dostępny będzie jeden z następujących podręczników w formacie HTML:

  • Wersja standardowa

  • Wersja uproszczona

  • Gdy używana jest starsza wersja przeglądarki lub przeglądarka, która nie jest zalecana, i uproszczona wersja dokumentacji nie jest wyświetlana automatycznie, należy otworzyć plik index. htm, znajdujący się na płycie CD-ROM w następującym katalogu: MANUAL_HTML\DATA\LANG\(język)\op_guide\int

  • Jeżeli chcesz czytać podręczniki HTML na komputerze Macintosh, włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM a następnie kliknij [Odczyt podręczników w formacie HTML].

  • Instalacji może dokonać tylko użytkownik z uprawnieniami administratora. Należy zalogować się jako członek grupy.

  • Wymagania systemowe dla instalacji podręczników są następujące:

   • System operacyjny: Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008

   • Minimalna rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli

   • Aby usunąć zainstalowaną instrukcję, patrz Usuwanie Podręcznika użytkownika

Podręcznik użytkownika i instalacji Caleffi 642042

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instalacji Caleffi 642042

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instalacji Caleffi 642042