Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson 96 Tdl

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson 96 Tdl zapewnia użytkownikom szczegółowe informacje dotyczące ich sprzętu. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i eksploatacji sprzętu. Zawiera również szczegółowe informacje na temat stron internetowych, dzięki którym można uzyskać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, aby uzyskać optymalną wydajność sprzętu. Podręcznik użytkownika Emerson 96 Tdl zawiera również instrukcje dotyczące utrzymania i naprawy sprzętu, a także informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania. Podręcznik zapewnia użytkownikom wszystko, co potrzebne, aby w pełni wykorzystać potencjał ich sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson 96 Tdl

1 Podręcznik użytkownika Seria Satellite P750/P755 computers. toshiba-europe. com

2 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wstęp Informacje ogólne Pierwsze kroki Lista kontrolna wyposażenia Pierwsze kroki Opcje odzyskiwania systemu Opcje odzyskiwania systemu Przewodnik po systemie Widok z przodu po zamknięciu panelu wyświetlacza Widok z lewej strony Widok z prawej strony Widok z tyłu Widok z dołu Widok z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza Przyciski funkcyjne Wskaźniki Stacje dysków optycznych Pilot zdalnego sterowania Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Instalowanie/wymiana baterii Zasilacz NVIDIA 3D VISION Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne Sprzęt Dodatkowe funkcje TOSHIBA Value Added Package Programy narzędziowe i aplikacje Urządzenia opcjonalne Gniazdo karty pamięci Akcesoria opcjonalne Podręcznik użytkownika ii

3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Podstawowe funkcje produktu Korzystanie z płytki dotykowej Korzystanie z czujnika linii papilarnych Kamera internetowa Korzystanie z programu TOSHIBA Face Recognition Korzystanie ze stacji dysków optycznych Nagrywanie dysku w stacji dysków optycznych Korzystanie z programu WinDVD BD for TOSHIBA Tuner TV System dźwiękowy Program Realtek HD Audio Manager Łączność bezprzewodowa Sieć LAN Obchodzenie się z komputerem Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego Korzystanie z programu TOSHIBA Sleep Utility Rozpraszanie ciepła Klawiatura Klawisze funkcyjne: F1... F Klawisze programowalne (kombinacje z klawiszem Fn) Klawisze dostępu Klawisze specjalne systemu Windows Generowanie znaków ASCII Zasilanie komputera zasilaniewarunki Monitorowanie stanu zasilania Bateria TOSHIBA Password Utility Tryby zasilania Włączanie/wyłączanie zasilania przy użyciu pokrywy komputera Automatyczne przełączanie do stanu wstrzymania/hibernacji Program HW Setup Uruchamianie programu HW Setup HW Setupokno programu Rozwiązywanie problemów technicznych Proces rozwiązywania problemów Lista kontrolna sprzętu i systemu Pomoc techniczna firmy Toshiba Podręcznik użytkownika iii

4 Dodatek A Dodatek B Dodatek C Dodatek D Dodatek E Dodatek F Specyfikacje Wymiary A-1 Warunki otoczenia A-1 Przypisanie końcówek portu zewnętrznego monitora RGB A-2 Sterownik ekranu i tryb wideo Sterownik wyświetlacza B-1 Tryb wideo B-1 Informacje dotyczące urządzeń bezprzewodowych Współdziałanie bezprzewodowej sieci LAN C-1 Współdziałanie bezprzewodowe w technice Bluetooth C-1 PRZESTROGA dotycząca urządzeń bezprzewodowych C-2 Urządzenia bezprzewodowe a zdrowie C-2 Przepisy dotyczące łączności radiowej C-3 Autoryzacja urządzenia C-9 Zatwierdzenia radiowe urządzeń bezprzewodowych C-9 Przewody i wtyczki zasilające Instytucje wystawiające certyfikaty D-1 Program TOSHIBA PC Health Monitor Uruchamianie programu TOSHIBA PC Health Monitor E-2 Uwagi prawne Glosariusz Indeks Podręcznik użytkownika iv

5 Prawa autorskie Zastrzeżenie Znaki towarowe 2011 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, tego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TOSHIBA. Korzystanie z informacji zamieszczonych w podręczniku nie jest objęte zobowiązaniami patentowymi. Pierwsze wydanie: marzec 2011 r. Prawa autorskie do utworów muzycznych, filmów, programów komputerowych, baz danych oraz innych własności intelektualnych chronionych prawami autorskimi należą do autora lub właściciela praw autorskich. Materiał chroniony prawami autorskimi może być reprodukowany wyłącznie na użytek własny lub domowy. Wszelkie zastosowanie podręcznika inne niż wymienione powyżej (włącznie z konwersją na format cyfrowy, wprowadzaniem zmian, przesyłaniem skopiowanych materiałów i rozpowszechnianiem w sieci) bez zgody właściciela praw autorskich stanowi naruszenie praw właściciela lub autora i jest traktowane jako szkody cywilne lub przestępstwo. Podczas kopiowania tego podręcznika należy przestrzegać praw autorskich. Ten podręcznik został zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem należytej staranności. Zamieszczone instrukcje i opisy komputera były aktualne w czasie opracowywania tego podręcznika. Komputer i podręcznik mogą ulec modyfikacjom bez powiadomienia. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć i niezgodności dostarczonego komputera z informacjami zamieszczonymi w tym podręczniku. Intel, Intel SpeedStep, Intel Core i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Intel Corporation. AMD, logo AMD Arrow, PowerPlay, Vari-Bright oraz ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices Inc. Windows, Microsoft i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak Company. Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo i i. link są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. ConfigFree jest znakiem towarowym firmy TOSHIBA Corporation. TouchPad jest znakiem towarowym firmy Synaptics Inc WiFi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy WiFi Alliance. Secure Digital i SD są znakami towarowymi firmy SD Card Association. Podręcznik użytkownika v

6 MultiMediaCard i MMC są znakami towarowymi firmy MultiMediaCard Association. xd-picture Card jest znakiem towarowym firmy FUJIFILM Corporation. ExpressCard jest znakiem towarowym firmy PCMCIA. WinDVD i Corel Digital Studio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporations. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi Dolby Laboratories. Labelflash jest znakiem towarowym firmy YAMAHA CORPORATION. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. Znak i logo Bluetooth należą do firmy Bluetooth SIG Inc., a firma TOSHIBA korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Realtek jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Realtek Semiconductor Corporation. Atheros jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Atheros Communication Inc. Broadcom jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Broadcom Corporation. W tym podręczniku mogą być również wykorzystane inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe nie wymienione powyżej. Informacje Komisji FCC Informacje komisji FCC Informacje dotyczące deklaracji zgodności To urządzenie było testowane i zostało uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity zostały określone w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach na terenach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych oraz może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto nie można zagwarantować, że działanie określonej instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli to urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić wyłączając i ponownie włączając urządzenie, można te zakłócenia wyeliminować, korzystając z jednej z następujących metod: Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w obwodzie innym niż obwód, do którego jest podłączony odbiornik. Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym. Podręcznik użytkownika vi

7 Do urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne spełniające limity dla urządzeń klasy B, określone w przepisach FCC. Podłączenie urządzeń zewnętrznych niezgodnych z powyższymi limitami, lub urządzeń niezalecanych przez firmę TOSHIBA może spowodować zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym. Do podłączania wyposażenia do portu zewnętrznego monitora RGB, portów uniwersalnej magistrali szeregowej (USB 2. 0/3. 0) i złącza mikrofonu należy używać ekranowanych przewodów. Dokonywanie zmian urządzenia, na które firma TOSHIBA lub uprawnione przez nią strony nie wyraziły wyraźnej zgody, może skutkować utratą prawa do jego eksploatacji. Warunki Komisji FCC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów Komisji FCC. Korzystanie z tego urządzenia jest uzależnione od dwóch warunków: 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 2. Urządzenie musi zachować odporność na zakłócenia zewnętrzne, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie. Deklaracja zgodności ze standardami europejskimi Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy. Pełną, oficjalną treść Deklaracji zgodności ze standardami UE zamieszczono w witrynie firmy TOSHIBA w sieci Web w Internecie. Zgodność ze standardem CE Ten produkt został oznaczony znakiem CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami europejskimi, w szczególności dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/EC (komputer przenośny i akcesoria elektroniczne włącznie z dostarczonym zasilaczem), dyrektywą dotyczącą wyposażenia radiowego i wyposażenia terminali telekomunikacyjnych 1999/5/EC (stosowane akcesoria telekomunikacyjne) oraz dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 2006/95/EC (dostarczony zasilacz). Ponadto produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy dotyczącej ekologii konstrukcji 2009/125/EC (ErP) i związanymi z nią przepisami wykonawczymi. Podręcznik użytkownika vii

8 Ten produkt oraz oryginalne urządzenia opcjonalne zostały zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z normami EMC (zgodność elektromagnetyczna) oraz standardami bezpieczeństwa. Firma TOSHIBA nie gwarantuje jednak zachowania zgodności z powyższymi normami, jeżeli zostaną podłączone lub zastosowane urządzenia dodatkowe lub przewody nie wyprodukowane przez firmę TOSHIBA. W przypadku podłączenia takich urządzeń dodatkowych/przewodów należy zagwarantować, że system (komputer i urządzenia dodatkowe/przewody) nadal spełnia wymagane standardy. Przestrzeganie poniższych reguł pozwoli uniknąć problemów związanych ze zgodnością elektromagnetyczną: Należy podłączać/stosować wyłącznie urządzenia opcjonalne oznaczone symbolem CE. Należy stosować wyłącznie ekranowane przewody najlepszej jakości. Środowisko pracy Ten produkt został zaprojektowany w sposób zapewniający zgodność ze standardami EMC (zgodność elektromagnetyczna) obowiązującymi dla tzw. środowiska mieszkalnego, handlu oraz przemysłu lekkiego. Firma TOSHIBA nie zaleca korzystania z tego urządzenia w środowisku innym niż wymienione powyżej Środowisko domowe, handlu oraz przemysłu lekkiego. Miejsca, w których nie należy korzystać z tego urządzenia: Przemysł (gdzie stosowane jest np. zasilanie trójfazowe, o napięciu wyższym niż 380V). Ochrona zdrowia Samochód Samolot Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z tego produktu w środowiskach nie zalecanych. Konsekwencje korzystania z tego urządzenia w środowisku innym niż zalecane mogą być następujące: Zakłócanie funkcjonowania innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Nieprawidłowe funkcjonowanie lub utrata danych na skutek zakłóceń generowanych przez inne urządzenia znajdujące się w pobliżu. Toshiba zaleca zatem sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej tego produktu w niezatwierdzonych środowiskach roboczych przed jego wykorzystaniem. W przypadku samochodu lub samolotu należy przed użyciem produktu uzyskać zgodę producenta lub linii lotniczej. Ponadto uwzględniając ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa, użytkowanie tego produktu w środowiskach, w których występuje niebezpieczeństwo wybuchu, nie jest dozwolone. Podręcznik użytkownika viii

9 Deklaracja zgodności z przepisami REACH Nowe przepisy dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) obowiązują w Unii Europejskiej (UE) od 1 czerwca 2007 roku. Firma TOSHIBA będzie zapewniać zgodność ze wszystkimi wymaganiami REACH i udostępniać naszym klientom informacje dotyczące substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych produktach zgodnie z przepisami REACH. Należy skorzystać z następującej witryny w sieci Web aby uzyskać informacje dotyczące substancji wykorzystywanych w naszych produktach, uwzględnionych na liście zgodnej z artykułem 59(1) przepisów (WE) nr 1907/2006 ( REACH) w stężeniu ponad 0, 1% (wagowo). Następujące informacje dotyczą tylko Turcji: Zgodność z przepisami EEE: Firma TOSHIBA spełnia wszystkie wymagania obowiązujących w Turcji przepisów Ograniczenia użytkowania określonych substancji niebezpiecznych w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym. Dopuszczalna liczba uszkodzonych pikseli wyświetlacza jest określana zgodnie ze standardami ISO Jeżeli liczba uszkodzonych pikseli jest mniejsza niż wartość określona przez ten standard, nie będą uznawane za defekt lub usterkę. Bateria jest produktem ulegającym zużyciu, a jej trwałość jest zależna od sposobu użytkowania komputera. Jeżeli nie można naładować baterii, oznacza to, że jest ona wadliwa. Zmiany wydajności baterii nie są wadą lub usterką. Informacje komisji VCCI dotyczące urządzeń klasy B Podręcznik użytkownika ix

10 Uwaga dotycząca standardu wideo NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI AVC, VC-1 ORAZ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO WZGLĘDEM OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO WYKORZYSTANIA PRODUKTU DO (I) KODOWANIE OBRAZU ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI (DALEJ OKREŚLANE JAKO WIDEO) ORAZ/LUB (II) DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO AVC, VC-1 ORAZ MPEG-4, KTÓRY ZOSTAŁ ZAKODOWANY PRZEZ ODBIORNIKA WYKONUJĄCEGO OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE CZYNNOŚCI ORAZ/LUB ZOSTAŁ UZYSKANY OD DOSTAWCY TREŚCI WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ MPEG LA UPOWAŻNIAJĄCĄ DO DOSTARCZANIA TEGO OBRAZU. NIE SĄ UDZIELANE I NIE BĘDĄ UDZIELANE ŻADNE LICENCJE ZWIĄZANE Z INNYMI ZASTOSOWANIAMI. WIĘCEJ INFORMACJI, TAKICH JAK OPISY ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH, MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA L. L. C. ZOBACZ WITRYNĘ Informacje dotyczące przepisów kanadyjskich(tylko Kanada) Urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń Klasy B emisji zaklócen radiowych dla urzadzen cyfrowych, zgodnie z wymaganiami normy Radio Interference Regulation urzedu Canadian Department of Communications. Należy pamiętać, ze przepisy urzędu Canadian Department of Communications (DOC) okreslaja przeprowadzenie nieautoryzowanych przez firmę TOSHIBA Corporation modyfikacji jako potencjalna utratę prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania przepisów Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la class B respecte toutes les exgences du Reglement sur le matériel brouilleur du Canada. Podręcznik użytkownika x

11 Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE: Likwidacja zużytych produktów Przekreślona ikona kosza oznacza, że nie wolno gromadzić i likwidować zużytych produktów razem z odpadami komunalnymi. Zintegrowane baterie można likwidować razem ze zużytym produktem. Zostaną wyodrębnione w centrum recyklingu. Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych produktów i baterii/ akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej likwidacji produktów i baterii/akumulatorów oraz ograniczenia potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących programów zbierania i recyklingu zużytych produktów, dostępnych w danym kraju, odwiedź naszą witrynę w sieci Web ( lub skontaktuj się z lokalnym biurem lub punktem sprzedaży, w którym dany produkt został zakupiony. Likwidacja zużytych baterii Przekreślona ikona kosza oznacza, że nie wolno gromadzić i likwidować zużytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi. Jeżeli bateria zawiera ołów (Pb), rtęć (Hg) i/lub kadm (Cd) w ilości większej niż określona przez dyrektywę dotyczącą baterii (2006/66/EC), symbole chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) są umieszczane poniżej ikony przekreślonego kosza. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych baterii, można przyczynić się do prawidłowej likwidacji produktów i baterii oraz ograniczenia potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. Te symbole mogą nie być umieszczone na produkcie, zależnie od kraju i regionu, w którym został on zakupiony. Podręcznik użytkownika xi

12 Utylizacja komputera i baterii GOST Komputer należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Komputer jest wyposażony w baterię. W przypadku częstego używania bateria po pewnym czasie utraci zdolność ładowania i konieczna jest jej wymiana. Przepisy w niektórych krajach zabraniają utylizacji zużytych baterii przez wyrzucenie ich razem z odpadami komunalnymi. Należy chronić nasze wspólne środowisko naturalne. Szczegółowe informacje na temat miejsca recyklingu lub właściwego sposobu utylizacji baterii uzyskasz u lokalnych władz. Ze względu na szkodliwość dla środowiska naturalnego utylizacja tego materiału może być uregulowana przepisami. Informacje na temat ponownego wykorzystania, utylizacji lub recyklingu uzyskasz u lokalnych władz. Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania ze stacji dysków optycznych. Należy sprawdzić zalecenia na końcu tej sekcji. W stacji optycznej wykorzystano system laserowy. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z tego produktu, należy dokładnie przeczytać i zachować ten podręcznik. Jeżeli konieczna jest konserwacja urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Obsługa, regulacja lub użytkowanie produktu w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w podręczniku może być przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie. Aby uniknąć bezpośredniego narażenia na wiązkę laserową, nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Podręcznik użytkownika xii

13 TOSHIBA Samsung Storage Technology DVD Super Multi TS-L633F/TS-L633W DATE OF MANUFACTURED PRODUCT IS CERTIFIED BY THE MANUFACTURER TO COMPLY WITH DHHS RULE 21 CFR CHAPTER 1, SUBCHAPTER J, APPLICABLE AT THE DATE OF MANUFACTURE. MANUFACTURED: Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation 14F Digital Empire II, 486 Sin-dong, Youngtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-Do, Korea, LASER CAUTION Sony Optiarc Inc. DVD Super Multi AD-7710H/AD-7713H Podręcznik użytkownika xiii

14 Panasonic System Networks BD-Combo UJ141 BD-Writer UJ240 Panasonic System Networks Co., Ltd. HITACHI-LG Data Storage, Inc. BD-Combo CT31F BD-Writer BT11F Hitachi-LG Data Storage, Inc, KAIGAN 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN Podręcznik użytkownika xiv

15 Zalecenia PRZESTROGA: Ten produkt jest wyposażony w system laserowy i należy do PRODUKTÓW LASEROWYCH KLASY 1. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z produktu, należy uważnie przeczytać i zachować ten podręcznik. W przypadku problemów związanych z tym modelem należy skontaktować się z najbliższym AUTORYZOWANYM punktem serwisowym. Podręcznik użytkownika xv

16 Wstęp Gratulujemy zakupu tego komputera. Ten nowoczesny notebook wyposażono w wiele opcji umożliwiających rozszerzanie systemu (również o urządzenia multimedialne). Został on zaprojektowany w sposób gwarantujący niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat. W tym podręczniku omówiono procedury konfiguracji i przygotowania do użytkowania komputera Zamieszczono w nim również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, podstawowych operacji, prawidłowej eksploatacji sprzętu, korzystania z urządzeń opcjonalnych oraz rozwiązywania problemów. Początkujący użytkownicy komputerów stacjonarnych lub przenośnych powinni w pierwszej kolejności przeczytać rozdziały 1 (Pierwsze kroki) i 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), aby zapoznać się z funkcjami, składnikami i akcesoriami komputera. Następnie należy przeczytać rozdział 1 (Pierwsze kroki), w którym zamieszczono instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania komputera. Doświadczeni użytkownicy komputerów powinni przeczytać tę przedmowę w celu zaznajomienia się z układem podręcznika oraz pokrótce zapoznać się z jego treścią. Należy przeczytać sekcję Dodatkowe funkcje w rozdziale 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), w której omówiono mniej znane lub unikatowe funkcje komputera, i sekcję w rozdziale 7 (Program HW Setup), aby dowiedzieć się, jak należy instalować i konfigurować te funkcje. Należy przeczytać rozdział 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne) w przypadku podłączania opcjonalnych produktów lub urządzeń zewnętrznych. Stosowane konwencje Przy opisywaniu, określaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur zastosowano w podręczniku następujące konwencje. Skróty Po terminie pojawiającym się w tekście po raz pierwszy i zawsze wówczas, gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelności tekstu, w nawiasie podawany jest skrót. Na przykład Read Only Memory (ROM). Skróty uwzględniono również w glosariuszu. Podręcznik użytkownika xvi

17 Ikony/symbole Klawisze Ikony/symbole służą do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz innych elementów komputera. Są również stosowane na panelu wskaźników w celu określenia elementów, których dotyczą przedstawiane informacje. Symbole klawiszy stosowane w tekście podręcznika służą do opisu wykonywanych operacji. Zostały one przedstawione w sposób, w jaki są widoczne na klawiaturze, oraz wyróżnione specjalną czcionką. Na przykład ENTER oznacza klawisz ENTER. Korzystanie z klawiszy Niektóre operacje wymagają jednoczesnego użycia dwóch lub więcej klawiszy. Operacje takie zostały oznaczone symbolami klawiszy oddzielonymi znakiem plus (+). Na przykład CTRL + C oznacza, że należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL i klawisz C. W przypadku trzech klawiszy należy przytrzymać dwa pierwsze i nacisnąć trzeci ABC Jeżeli procedura wymaga operacji np. kliknięcia ikony lub wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst są przedstawione czcionką widoczną po lewej stronie. Wyświetlacz S ABC Tytuły okienek, ikon, tekst wyświetlany przez komputer przedstawiono czcionką widoczną po lewej. Komunikaty Celem komunikatów używanych w podręczniku jest zwrócenie uwagi użytkownika na ważne informacje. Każdy rodzaj komunikatu jest oznaczony w sposób przedstawiony poniżej. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą doprowadzić do śmierci lub poważnego kalectwa, jeżeli nie będą przestrzegane poniższe zalecenia. Ostrzeżenie! Ostrzeżenie informuje użytkownika, że korzystanie ze sprzętu w niewłaściwy sposób lub postępowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami może spowodować utratę danych lub uszkodzenie wyposażenia. Przeczytaj. Uwaga zawiera wskazówkę lub poradę ułatwiającą optymalne korzystanie z wyposażenia. Podręcznik użytkownika xvii

18 Terminologia Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w następujący sposób: Start Określenie Start dotyczy przycisku systemu Windows 7. HDD (dysk twardy) Niektóre modele są wyposażone w półprzewodnikowy dysk twardy (SDD zamiast magnetycznego dysku twardego. W tym podręczniku określenie HDD dysk twardy dotyczy również dysku półprzewodnikowego (SSD), jeżeli nie zaznaczono inaczej. Podręcznik użytkownika xviii

19 Informacje ogólne Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa, minimum zmęczenia podczas pracy oraz całkowitą zgodność z wymaganiami określonymi dla komputerów przenośnych. Aby jednak ograniczyć do minimum ryzyko zranienia użytkownika lub uszkodzenia komputera, należy uwzględnić określone zalecenia. Należy koniecznie przeczytać następujące ogólne zalecenia, zwracając równocześnie uwagę na zamieszczone w podręczniku ostrzeżenia. Zapewnij właściwą wentylację Jeżeli zasilanie jest włączone i zasilacz jest podłączony do gniazda sieci elektrycznej (nawet po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania), należy zawsze upewnić się, że komputer i zasilacz mają zapewnioną właściwą wentylację i są chronione przed przegrzaniem. W takiej sytuacji należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie należy przykrywać komputera lub zasilacza żadnymi przedmiotami. Nie należy umieszczać komputera lub zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak koce elektryczne i grzejniki. Nie wolno przykrywać lub blokować szczelin wentylacyjnych, takich jak szczeliny znajdujące się na podstawie komputera. Komputer powinien zawsze być używany na twardym podłożu. Używanie komputera na dywanie lub innym miękkim podłożu może powodować blokowanie szczelin wentylacyjnych. Należy zawsze zachować odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół komputera. Przegrzanie komputera lub zasilacza może być przyczyną awarii systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza albo pożaru i poważnego zranienia. Tworzenie wygodnego środowiska pracy z komputerem Umieść komputer na płaskiej powierzchni, wystarczająco dużej, aby zmieścił się komputer i wszelkie inne urządzenia, których potrzebujesz, np. drukarka. Podręcznik użytkownika xix

20 Nadwerężenia Oparzenia Zostaw wystarczająco dużo miejsca wokół komputera i sprzętu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. W przeciwnym wypadku może nastąpić przegrzanie tych elementów. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce pracy przed następującymi czynnikami: Kurz, wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne. Wyposażenie generujące silne pole elektromagnetyczne, takie jak głośniki stereofoniczne (inne niż głośniki podłączone do komputera) lub telefony głośnomówiące. Gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności oraz źródła zmian temperatury, takie jak wyloty urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych. Ekstremalne gorąco, zimno lub wilgotność. Ciecze i żrące chemikalia. Należy uważnie przeczytać Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera. Zamieszczono w nim informacje dotyczące zapobiegania zmęczeniu i drętwieniu rąk na skutek długotrwałego korzystania z klawiatury. W Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera zamieszczono również informacje dotyczące organizacji środowiska pracy, pozycji ciała przy pracy i oświetlenia, które mogą ułatwić zapobieganie nadwerężeniu mięśni i stawów. Należy unikać długotrwałego kontaktu fizycznego z komputerem. Jeżeli komputer pozostaje włączony przez dłuższy czas, powierzchnia obudowy może ulec nagrzaniu. Chociaż temperatura sprawdzana dotykowo może nie wydawać się wysoka, to jednak długotrwały kontakt fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) może spowodować powstanie na skórze lekkiego oparzenia. W przypadku korzystania z komputera przez dłuższy czas zalecane jest również unikanie kontaktu z metalową płytką portów interfejsu, która także może się silnie nagrzewać. Obudowa zasilacza może nagrzewać się podczas pracy, jednak jest to zjawisko naturalne i nie świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu. W razie konieczności transportu zasilacza należy go wyłączyć i poczekać aż ostygnie. Nie należy umieszczać zasilacza na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę, ponieważ mogą ulec zniszczeniu. Podręcznik użytkownika xx

21 Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem Należy chronić komputer przed nadmiernym naciskiem lub udarami mechanicznymi, które mogą być przyczyną uszkodzenia wyposażenia lub nieprawidłowego funkcjonowania komputera. Telefony komórkowe Korzystanie z telefonów komórkowych może powodować zakłócenia w systemie audio. Nie wpływa to na funkcjonowanie komputera, jednak zaleca się zachowanie odległości min. 30 cm między komputerem i używanym telefonem komórkowym. Uziemienie zabezpieczające Wyposażenie podłączone do instalacji uziemienia w budynku za pośrednictwem sieci elektrycznej lub innego wyposażenia podłączone do uziemienia i przewodów w budynku może być przyczyną zagrożenia pożarowego. Połączenie z instalacją kablową powinno więc być wykonane w sposób zapewniający izolację elektryczną poniżej określonego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny; zob. EN). Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Wszystkie ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z komputera zamieszczono w Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Należy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z komputera. Podręcznik użytkownika xxi

22 Rozdział 1 Pierwsze kroki W tym rozdziale zamieszczono listę kontrolną wyposażenia oraz podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z komputerem. Niektóre z funkcji opisanych w podręczniku mogą działać nieprawidłowo, jeżeli używany jest inny system operacyjny niż zainstalowany fabrycznie przez firmę TOSHIBA. Lista kontrolna wyposażenia Należy ostrożnie rozpakować komputer i zachować pudełko kartonowe i elementy opakowania w celu ponownego wykorzystania. Sprzęt Sprawdź, czy dostarczono wszystkie następujące elementy: Przenośny komputer osobisty z serii Satellite P750/P755 Zasilacz i przewód zasilający (wtyczka z 2 lub 3 bolcami) Bateria (preinstalowana w niektórych komputerach) Pilot zdalnego sterowania (niektóre modele) Moduł NVIDIA 3D VISION (dostępny w przypadku niektórych modeli) Dokumentacja Podręcznik Szybkie wprowadzenie do komputerów z serii Satellite P750/P755 Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Informacje dotyczące gwarancji Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Podręcznik użytkownika 1-1

23 Oprogramowanie Następujący system operacyjny Windows i programy narzędziowe są preinstalowane. Windows 7 TOSHIBA Value Added Package TOSHIBA HW Setup TOSHIBA Recovery Media Creator TOSHIBA VIDEO PLAYER Corel Digital Studio for TOSHIBA WinDVD BD for TOSHIBA Dodatek TOSHIBA Resolution+ dla programu Windows Media Player TOSHIBA Assist TOSHIBA ConfigFree TOSHIBA HDD Protection TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA Face Recognition TOSHIBA eco Utility TOSHIBA PC Health Monitor TOSHIBA Sleep Utility TOSHIBA Fingerprint Utility Podręcznik online Niektóre modele mogą nie zawierać pewnych programów wymienionych powyżej. Podręcznik użytkownika 1-2

24 Pierwsze kroki Wszyscy użytkownicy powinni przeczytać sekcję Uruchamianie komputera po raz pierwszy. Należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone w Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Te informacje ułatwią wygodne i produktywne korzystanie z komputera przenośnego. Postępując zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym podręczniku, można ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości związanych z bólem dłoni, ramion, barków lub karku. W tej sekcji zamieszczono podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z komputera. Omówiono następujące zagadnienia: Podłączanie zasilacza Otwieranie panelu wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu Tworzenie nośników do odzyskiwania oprogramowania Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dysku twardego Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z utworzonych nośników Należy używać programu antywirusowego i dbać o jego regularne aktualizacje. Nośnika danych nie należy nigdy formatować bez sprawdzenia jego zawartości (formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na nośniku). Zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych wewnętrznego dysku twardego lub innego głównego urządzenia magazynującego na zewnętrznym nośniku danych. Przeciętne nośniki danych nie są trwałe lub stabilne przez dłuższy okres i w pewnych okolicznościach może dojść do utraty danych. Przed instalacją urządzeń lub aplikacji dane przechowywane w pamięci należy zapisać na twardym dysku lub innym nośniku danych. Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną utraty danych. Podłączanie zasilacza Zasilacz należy podłączyć, aby naładować baterię lub korzystać z sieci elektrycznej. Jest to również najszybszy sposób pierwszego uruchomienia urządzenia, ponieważ baterię należy wcześniej naładować. Podręcznik użytkownika 1-3

25 Zasilacz można podłączyć do dowolnego źródła napięcia od 100 do 240V 50 lub 60Hz. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ładowania baterii przy użyciu zasilacza, zobacz rozdział 6 (Zasilanie komputera). Aby uniknąć pożaru i uszkodzenia komputera, należy zawsze korzystać z zasilacza dostarczonego razem z komputerem lub zasilaczy zalecanych przez firmę Toshiba. Korzystanie z nieodpowiedniego zasilacza może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia komputera i poważnego zranienia. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z użycia nieodpowiedniego zasilacza. Nigdy nie należy podłączać zasilacza do źródła zasilania, którego napięcie lub częstotliwość nie są zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym i poważnego zranienia. Używane lub nabywane przewody zasilające powinny być zawsze zgodne z przepisami i specyfikacjami dotyczącymi napięcia i częstotliwości, obowiązującymi w danym kraju. Dostarczany przewód zasilający jest zgodny z zaleceniami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, obowiązującymi w regionie, w którym produkt został zakupiony, i nie powinien być używany poza tym regionem. W innych regionie należy zakupić przewody zasilające zgodne zaleceniami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, obowiązującymi w danym regionie. Nie należy używać przejściówki z wtyczki z 3 bolcami na wtyczkę z 2 bolcami. Podczas podłączania zasilacza do komputera odpowiednie czynności należy wykonywać w kolejności podanej w Podręczniku użytkownika. Podłączenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej powinno być ostatnią wykonywaną czynnością. W przeciwnym przypadku wtyk wyjściowy prądu stałego zasilacza może zgromadzić ładunek elektryczny powodujący porażenie lub zranienie w przypadku dotknięcia. Zgodnie z ogólną zasadą należy unikać dotykania elementów metalowych. Nie umieszczaj komputera lub zasilacza na powierzchniach drewnianych, meblach lub innych powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone w wyniku ciepła wydzielanego przez podstawę komputera i zasilacz podczas użytkowania. Zawsze umieszczaj komputer lub zasilacz na płaskiej, solidnej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę. Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania z baterii zamieszczono w dostarczonym Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera. Podręcznik użytkownika 1-4

26 1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza. Rysunek 1-1 Podłączanie przewodu zasilającego do zasilacza (wtyczka z 2 bolcami) Rysunek 1-2 Podłączanie przewodu zasilającego do zasilacza (wtyczka z 3 bolcami) Zależnie od modelu komputer może być dostarczony z wtyczką z 2 lub 3 bolcami. Podłącz wtyczkę DC przewodu zasilacza sieciowego do złącza DC IN 19V na prawym panelu obudowy komputera Złącze wejściowe DC IN 19V 2. Wtyczka wyjściowa (prąd stały) Rysunek 1-3 Podłączanie wtyczki wyjściowej prądu stałego (DC) do komputera 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej (wskaźniki Bateria i DC IN na przednim panelu obudowy komputera powinny być włączone). Podręcznik użytkownika 1-5

27 Otwieranie panelu wyświetlacza Panel wyświetlacza można ustawiać pod różnym kątem, aby uzyskać optymalną jakość obrazu. Przytrzymując ręką powierzchnię do oparcia dłoni, aby zapobiec podniesieniu komputera, powoli podnieś panel wyświetlacza i ustaw pod kątem zapewniającym optymalną jakość obrazu Panel wyświetlacza Rysunek 1-4 Otwieranie panelu wyświetlacza Otwierając i zamykając panel wyświetlacza należy zachować ostrożność. Energiczne otwieranie lub zamykanie panelu może być przyczyną uszkodzenia komputera. Nie wolno ustawiać panelu wyświetlacza pod zbyt dużym kątem, ponieważ może to być przyczyną nadmiernego nacisku na zawiasy panelu i uszkodzenia. Nie wolno wywierać nacisku na panel wyświetlacza. Nie wolno podnosić komputera, trzymając za panel wyświetlacza. Nie wolno zamykać panelu wyświetlacza, jeżeli pióra lub inne obiekty znajdują się między panelem a klawiaturą. Podczas otwierania lub zamykania panelu wyświetlacza należy ułożyć dłoń na powierzchni przeznaczonej do oparcia dłoni, aby przytrzymać komputer, a drugą dłonią powoli otworzyć lub zamknąć panel (nie wolno wywierać nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania panelu). Podręcznik użytkownika 1-6

28 Włączanie zasilania W tej sekcji opisano sposób włączania zasilania (wskaźnik Zasilanie sygnalizuje stan włączenia zasilania). Zobacz sekcję Monitorowanie stanu zasilania w rozdziale 6 (Zasilanie komputera), aby uzyskać więcej informacji. Po włączeniu zasilania po raz pierwszy nie należy go wyłączać do czasu zainstalowania systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Uruchamianie komputera po raz pierwszy. Nie można regulować głośności podczas konfiguracji systemu Windows. 1. Otwórz panel wyświetlacza. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez jedną do dwóch sekund Przycisk zasilania Rysunek 1-5 Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Ekran powitalny systemu Windows 7 jest pierwszym ekranem wyświetlanym po włączeniu zasilania. Aby prawidłowo zainstalować system operacyjny, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na poszczególnych ekranach. Jeżeli zostaną wyświetlone, należy uważnie przeczytać Warunki Umowy Licencyjnej Oprogramowania (Software License Terms). Podręcznik użytkownika 1-7

29 Wyłączanie zasilania Zasilanie można wyłączyć w jednym z trzech stanów: zamknięcia systemu, hibernacji lub wstrzymania. Stan zamknięcia systemu Podczas wyłączania zasilania w stanie zamknięcia systemu nie są zapisywane żadne dane, a komputer wyświetla główny ekran systemowy po ponownym uruchomieniu. Jeżeli zostały wprowadzone dane, należy zapisać je na dysku twardym lub innym nośniku. Należy upewnić się, że stacja przestała pracować, a następnie wyjąć ze stacji dysk lub dyskietkę. Należy upewnić się, że wskaźnik Dysk twardy/stacja dysków optycznych jest wyłączony. Wyłączenie zasilania podczas uzyskiwania dostępu do dysku może być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia dysku. Nie wolno wyłączać zasilania wówczas, gdy jest uruchomiona jedna z aplikacji. Może to być przyczyną utraty danych. Podczas odczytu/zapisu danych nie należy wyłączać zasilania, odłączać zewnętrznego urządzenia magazynującego lub wyjmować nośnika danych. 3. Kliknij przycisk Start. 4. Kliknij przycisk Zamknij system (). 5. Wyłącz zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera. Nie należy włączać ponownie komputera lub urządzeń zewnętrznych bezpośrednio po ich wyłączeniu (należy chwilę poczekać), ponieważ może to być przyczyną uszkodzenia. Stan wstrzymania Jeżeli konieczne jest przerwanie pracy, można wyłączyć zasilanie bez konieczności zamykania programów, przełączając komputer do stanu wstrzymania. W tym stanie dane są przechowywane w głównej pamięci komputera, dlatego po ponownym włączeniu zasilania można kontynuować pracę od punktu, w którym została przerwana. Podręcznik użytkownika 1-8

30 Jeżeli konieczne jest wyłączenie komputera w samolocie pasażerskim lub lokalizacjach, w których użytkowanie urządzeń elektronicznych jest regulowane lub kontrolowane, należy zawsze całkowicie wyłączyć komputer. Dotyczy to również wyłączania funkcji komunikacji bezprzewodowej i anulowania ustawień powodujących automatyczne ponowne uaktywnienie komputera, takich jak funkcja nagrywania z wykorzystaniem czasomierza. Jeżeli komputer nie zostanie całkowicie wyłączony w ten sposób, automatyczne ponowne uaktywnienie systemu operacyjnego w celu wykonania wstępnie zaprogramowanych zadań lub zapisania danych może spodować zakłócenia funkcjonowania wyposażenia lotniczego lub innych systemów i poważne zranienie. Przed przełączeniem komputera do stanu wstrzymania należy upewnić się, że dane zostały zapisane. Po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania nie należy instalować lub wyjmować modułów pamięci. Może to być przyczyną uszkodzenia komputera lub modułu pamięci. W stanie wstrzymania nie należy również wyjmować baterii z komputera (jeżeli nie jest on podłączony do zasilacza). Dane znajdujące się w pamięci komputera mogą zostać utracone. Po podłączeniu zasilacza komputer jest przełączany do stanu wstrzymania zgodnie z ustawieniami w oknie Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Opcje zasilania). Aby zakończyć stan wstrzymania komputera, należy nacisnąć i przytrzymać przez chwilę przycisk zasilania lub dowolny klawisz. Klawiszy na klawiaturze można jednak używać pod warunkiem, że funkcja uruchamiania przy użyciu klawiatury (Wake-up on Keyboard) jest włączona w programie HW Setup. Jeżeli komputer zostanie przełączony do stanu wstrzymania wówczas, gdy jest aktywna aplikacja sieciowa, aplikacja ta może nie zostać przywrócona po zakończeniu stanu wstrzymania. Aby zapobiec automatycznemu przełączaniu komputera do stanu wstrzymania, należy wyłączyć obsługę stanu wstrzymania przy użyciu okna Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Opcje zarządzania). Aby korzystać z funkcji Hybrid Sleep, należy skonfigurować odpowiednie ustawienia w oknie Opcje zasilania. Podręcznik użytkownika 1-9

31 Zalety stanu wstrzymania Stan wstrzymania oferuje następujące korzyści: Środowisko pracy zapamiętane przed ostatnim wyłączeniem komputera jest odtwarzane szybciej niż w przypadku stanu hibernacji. Oszczędzana jest energia, ponieważ system jest zamykany, jeżeli w czasie określonym dla funkcji wstrzymania systemu do komputera nie dochodzą żadne sygnały ani nie pracują żadne jego podzespoły. Dostępna jest funkcja wyłączania zasilania przy użyciu pokrywy komputera. Włączanie stanu wstrzymania Stan wstrzymania można również uaktywnić naciskając klawisze FN + F3. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5 (Klawiatura). Dostępne są trzy metody przełączania do stanu wstrzymania: Kliknij przycisk Start, wskaż ikonę strzałki (), anastępnie wybierz polecenie Wstrzymanie z menu. Zamknij panel wyświetlacza Należy zauważyć, że ta funkcja musi być włączona w oknie Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Opcje zasilania). Naciśnięcie przycisku zasilania. Należy zauważyć, że ta funkcja musi być włączona w oknie Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Opcje zasilania). Po ponownym włączeniu zasilania komputera można będzie kontynuować pracę od miejsca, w którym została przerwana. Po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania bursztynowy wskaźnik Zasilanie miga. Jeżeli komputer jest zasilany przy użyciu baterii, można przedłużyć czas jego działania, przełączając komputer do stanu hibernacji, ponieważ w stanie wstrzymania zużycie energii jest większe. Ograniczenia stanu wstrzymania Stan wstrzymania nie funkcjonuje prawidłowo w następujących okolicznościach: Zasilanie włączono bezpośrednio po zamknięciu systemu. Obwody pamięci są narażone na napięcie elektrostatyczne lub na zakłócenia i szumy wywołane przez urządzenia elektryczne. Podręcznik użytkownika 1-10

32 Stan hibernacji Po przełączeniu komputera do stanu hibernacji zawartość pamięci jest zapisywana na dysku twardym, dlatego po włączeniu zasilania przywracany jest poprzedni stan komputera. W stanie hibernacji nie są zapisywane dane dotyczące stanu urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera. Zapisz dane. Podczas przełączania do stanu hibernacji komputer zapisuje zawartość pamięci na dysku twardym. Jednak ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest zapisać dane ręcznie. Dane te zostaną utracone, jeżeli przed zakończeniem operacji zapisywania użytkownik wyjmie baterię lub odłączy zasilacz. Poczekaj na wyłączenie wskaźnika Dysk twardy. Po przełączeniu komputera do stanu hibernacji nie należy instalować lub wyjmować modułu pamięci. Spowoduje to utratę danych. Zalety stanu hibernacji Zalety stanu hibernacji są następujące: Przed automatycznym wyłączeniem komputera z powodu rozładowania baterii dane zapisywane są na dysku twardym. Bezpośrednio po uruchomieniu komputera przywracane jest środowisko robocze zapisane przed ostatnim wyłączeniem. Oszczędzana jest energia, ponieważ system jest zamykany, jeżeli w czasie określonym przy użyciu funkcji hibernacji systemu (System Hibernate) do komputera nie dochodzą żadne sygnały ani nie działają żadne jego podzespoły. Przełączanie do stanu hibernacji Stan hibernacji można również uaktywnić naciskając klawisze F N + F4. Aby przełączyć komputer do stanu hibernacji, wykonaj następujące kroki: 1. Wskaż ikonę strzałki (), a następnie wybierz polecenie Hibernacja z menu. Automatyczne przełączanie do stanu hibernacji Komputer można skonfigurować do automatycznego przełączania do stanu hibernacji po naciśnięciu przycisku zasilania lub zamknięciu pokrywy komputera. Aby zdefiniować te ustawienia, można wykonać następujące kroki: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij polecenie System i zabezpieczenia i kliknij polecenie Opcje zasilania. Podręcznik użytkownika 1-11

33 3. Kliknij opcję Wybierz działanie przycisku zasilania lub Wybierz skutek zamknięcia pokrywy. Wybierz żądane ustawienia stanu hibernacji dla opcji Po naciśnięciu przycisku zasilania i Po zamknięciu pokrywy. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Zapisywanie danych w stanie hibernacji Po wyłączeniu zasilania i przełączeniu komputera do stanu hibernacji dane aktualnie przechowywane w pamięci są zapisywane na dysku twardym. W tym czasie wskaźnik Dysk twardy jest włączony. Po wyłączeniu komputera i zapisaniu zawartości pamięci na dysku twardym należy wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych. Nie należy włączać ponownie komputera ani urządzeń zewnętrznych bezpośrednio po ich wyłączeniu. Należy poczekać chwilę na całkowite rozładowanie kondensatorów. Ponowne uruchamianie komputera Konieczne może być ponowne uruchomienie systemu komputera, na przykład w następujących okolicznościach: Zmiana niektórych ustawień komputera. Wystąpienie błędu i brak reakcji komputera na polecenia wydawane przy użyciu klawiatury. Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, należy skorzystać z jednej z następujących trzech metod: Kliknij przycisk Start, wskaż ikonę strzałki (), anastępnie wybierz polecenie Uruchom ponownie z menu. Naciśnij równocześnie klawisze CTRL, ALT i DEL (jeden raz), aby wyświetlić okno menu, a następnie wybierz przycisk Uruchom ponownie w oknie Wyłączanie komputera. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez cztery sekundy. Po wyłączeniu komputera należy poczekać od dziesięciu do piętnastu sekund, a następnie ponownie włączyć zasilanie przyciskiem zasilania. Podręcznik użytkownika 1-12

Ogólne informacje o produkcie

  Elementy sterujące, złącza i wskaźniki komputera
  • Widok z przodu
  • Widok z lewej strony
  • Widok z prawej strony
  • Widok od spodu
  • Wskaźniki stanu
  Ważne informacje o produkcie
  • Etykieta typu i modelu komputera
  • Informacje o certyfikatach FCC ID i IC
  • Etykiety systemów operacyjnych Windows
  • Funkcje komputera
  • Specyfikacje komputera
  • Środowisko operacyjne
  • Programy firmy Lenovo
   • Dostęp do programów firmy Lenovo
   • Wprowadzenie do programów firmy Lenovo

   • Korzystanie z komputera

    • Rejestrowanie komputera
    • Często zadawane pytania (FAQ)
    • Uzyskiwanie pomocy dotyczącej systemu operacyjnego Windows
    • Korzystanie z ekranu wielodotykowego
    • Korzystanie z klawiszy specjalnych
    • Korzystanie z urządzenia wskazującego ThinkPad
     • Ogólne informacje o urządzeniu wskazującym ThinkPad
     • Korzystanie z urządzenia wskazującego TrackPoint
     • Korzystanie z trackpada
     • Korzystanie z gestów dotykowych trackpada
     • Dostosowywanie urządzenia wskazującego ThinkPad
     • Wymiana nakładki wodzika
     • Zarządzanie zasilaniem
      • Korzystanie z zasilacza
      • Korzystanie z akumulatora
      • Zarządzanie energią akumulatora
      • Tryby oszczędzania energii
      • Kablowe połączenia sieci Ethernet
      • Połączenia bezprzewodowe
       • Korzystanie z połączenia bezprzewodowego LAN
       • Korzystanie z połączenia bezprzewodowego WAN
       • Korzystanie z połączenia Bluetooth
       • Korzystanie z urządzeń NFC
       • Korzystanie z trybu samolotowego
       • Korzystanie z funkcji graficznych NVIDIA Optimus
       • Korzystanie z funkcji audio
       • Korzystanie z kamer
       • Używanie karty pamięci lub karty inteligentnej
       • Korzystanie z monitora zewnętrznego
       • Podróżowanie z komputerem
       • Dodatkowe informacje dotyczące systemu operacyjnego Ubuntu
       • Informacje o ułatwieniach dostępu, ergonomii i konserwacji

        • Informacje o ułatwieniach dostępu
        • Informacje dotyczące ergonomii
        • Czyszczenie i konserwacja
        • Bezpieczeństwo

          Używanie haseł
          • Wprowadzenie do haseł
          • Ustawianie, zmiana lub usuwanie hasła
          • Zabezpieczenia dysku twardego
          • Konfigurowanie układu zabezpieczającego
          • Używanie czytnika linii papilarnych
          • Usuwanie danych z dysku
          • Korzystanie z zapór sieciowych
          • Ochrona danych przed wirusami
          • Instalowanie nowego systemu operacyjnego

           • Instalowanie systemu operacyjnego Windows 7
           • Instalowanie systemu operacyjnego Windows 10
           • Instalowanie sterowników urządzeń


            Korzystanie z programu ThinkPad Setup

            • Konfigurowanie programu ThinkPad Setup
            • Zmiana sekwencji startowej
            • Aktualizowanie systemu UEFI BIOS
            • Menu systemu BIOS
             • Menu Main
             • Menu Config
             • Menu Date/Time
             • Menu Security
             • Menu Startup
             • Menu Restart
             • Korzystanie z funkcji zarządzania systemem


              Informacje o odzyskiwaniu

               Informacje o odzyskiwaniu w systemie operacyjnym Windows 7
               • Tworzenie i używanie nośników odzyskiwania
               • Ponowne instalowanie zainstalowanych fabrycznie programów i sterowników urządzeń
               • Informacje o odzyskiwaniu w systemie operacyjnym Windows 10
                • Przywracanie ustawień fabrycznych komputera
                • Korzystanie z opcji zaawansowanego uruchamiania
                • Odzyskiwanie systemu operacyjnego, gdy Windows 10 nie uruchamia się
                • Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania
                • Ogólne porady dotyczące zapobiegania problemom


                 Diagnozowanie problemów


                 Rozwiązywanie problemów

                 • Komputer przestaje reagować
                 • Płyn rozlany na klawiaturę
                 • Komunikaty o błędach
                 • Błędy sygnalizowane sygnałem dźwiękowym
                 • Problemy z modułami pamięci
                 • Problemy z siecią Ethernet
                 • Problem z łącznością bezprzewodową LAN
                 • Problem z łącznością bezprzewodową WAN
                 • Problemy z połączeniem Bluetooth
                 • Problemy z urządzeniem wskazującym ThinkPad
                 • Problemy z klawiaturą
                 • Problemy z ekranem komputera
                 • Problemy z monitorem zewnętrznym
                 • Problemy z dźwiękiem
                 • Problemy z czytnikiem linii papilarnych
                 • Problemy z akumulatorem
                 • Problem z zasilaczem
                 • Problemy z zasilaniem
                 • Problem z przyciskiem zasilania
                 • Problemy z rozruchem
                 • Problemy z trybami uśpienia i hibernacji
                 • Problemy z dyskiem twardym
                 • Problem z dyskiem SSD
                 • Problem z oprogramowaniem
                 • Problem z interfejsem USB
                 • Problem ze stacją dokującą
                 • Wsparcie techniczne

                  • Zanim się skontaktujesz z firmą Lenovo
                  • Pomoc i obsługa serwisowa
                   • Serwis WWW wsparcia Lenovo
                   • Kontakt telefoniczny z firmą Lenovo
                   • Zakup dodatkowych usług
                   • Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

                    • Przeczytaj, zanim zaczniesz
                    • Ważne informacje o używaniu komputera
                    • Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji
                    • Serwisowanie i modernizacja
                    • Kable zasilające i zasilacze
                    • Przedłużacze i urządzenia powiązane
                    • Wtyczki i gniazda zasilające
                    • Informacja na temat zasilacza
                    • Urządzenia zewnętrzne
                    • Ogólne informacje o akumulatorze
                    • Uwaga dotycząca akumulatora wymiennego
                    • Uwaga dotycząca wbudowanego akumulatora
                    • Uwaga dotycząca litowej baterii pastylkowej (bez możliwości ładowania)
                    • Ciepło i wentylacja produktu
                    • Prąd elektryczny — informacje dotyczące bezpieczeństwa
                    • Uwaga dotycząca ekranu ciekłokrystalicznego (LCD)
                    • Używanie słuchawek
                    • Uwaga dotycząca plastikowych toreb
                    • Uwaga dotycząca części szklanych
                    • Uwaga o przepisach

                     • Informacje o certyfikatach
                     • Informacje o komunikacji bezprzewodowej
                      • Komunikacja bezprzewodowa
                      • Zasady używania komunikacji bezprzewodowej oraz jej wpływ na organizm ludzki
                      • Znajdowanie anten sieci bezprzewodowej UltraConnect
                      • Informacje o zgodności urządzeń do komunikacji bezprzewodowej
                      • Znajdowanie uwag o przepisach dotyczących łączności bezprzewodowej
                      • Certyfikacja TCO
                      • Uwaga o klasyfikacji eksportowej
                      • Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego
                       • Oświadczenie dostawcy dotyczące wymogów Federalnego Urzędu Łączności USA (Federal Communications Commission — FCC)
                       • Oświadczenie o zgodności z normą Klasa B Ministerstwa Przemysłu Kanady (Industry Canada)
                       • Europejski znak zgodności
                       • Oświadczenie o zgodności z niemiecką normą Klasa B
                       • Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI Klasa B
                       • Japońskie oświadczenie zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nie przekraczającym 20 A na fazę
                       • Uwaga dotycząca kabla zasilającego — Japonia
                       • Informacje na temat serwisowania produktów marki Lenovo na Tajwanie
                       • Oświadczenie o środkach ostrożności dotyczących wzroku dla Tajwanu
                       • Znak zgodności dla regionu Eurazji
                       • Informacje o przepisach dotyczących głośności obowiązujących w Brazylii
                       • Oświadczenia WEEE i oświadczenia na temat przetwarzania wtórnego dla poszczególnych krajów i regionów

                        • Ogólne informacje o przetwarzaniu wtórnym
                        • Ważne informacje na temat dyrektywy WEEE
                        • Oświadczenia na temat przetwarzania wtórnego dotyczące Japonii
                        • Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Brazylii
                        • Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii Europejskiej
                        • Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu
                        • Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Stanów Zjednoczonych i Kanady
                        • Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Chin
                        • Dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) dla poszczególnych krajów i regionów


                         Uwagi


                         Znaki towarowe


                         Jakiś czas temu wspominaliśmy wam o podręczniku użytkownika dla Windows 10 od Lenovo. Teraz, za sprawą wycieku, możecie zapoznać się z nowym, 14-stronicowym podręcznikiem w postaci pliku PDF - "Windows 10 - Quick Guide".

                         Podręcznik dostępny jest w języku angielskim, ale domyślamy się, że Microsoft udostępni jutro także wersję polskojęzyczną. Plik PDF z Windows 10 - Quick Guide" pobierzecie tutaj.

                         Widzimy, że podręcznik podzielono na cztery podstawowe rozdziały:

                         • Najciekawsze nowości, gdzie omawiane są m. in. Cortana, Edge czy wbudowane aplikacje;
                         • Funkcje z zakresu bezpieczeństwa dla firm, jak SmartScreen, Windows Defender i Windows Hello;Podstawowe funkcje, jak nowe menu Start, Continuum i wielozadaniowość;Aktualizacje automatyczne, OneDrive i Sklep Windows.

                         » Zobacz więcej informacji o Windows 10

                         Windows 10. Nowy system dla wszystkich będzie dostępny od jutra

                         Gwoli przypomnienia, oficjalna premiera Windows 10 odbędzie się już jutro. Od 29 lipca będziecie mogli rozpocząć aktualizować własne komputery z Windows 7 i Windows 8. 1 do "dziesiątki" za darmo. Pamiętajcie jednak, że macie na to okrągły rok i być może warto rozważyć wstrzymanie się z aktualizacją przez najbliższe dni. Microsoft obecnie rozwiązuje nowe problemy, które zidentyfikowano w finalnej kompilacji Windows 10 z numerem 10240. To oznacza, że mogą pojawić się jeszcze kolejne.

                         Na poniższym filmie możecie obejrzeć 15 najciekawszych nowości, które wprowadza Windows 10

                         » Czytaj także: Windows 10: ceny, wymagania i opcje aktualizacji

                         źródło: neowin

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson 96 Tdl

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson 96 Tdl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Emerson 96 Tdl