Polecenia sterujące Caliber Bct 20

Caliber BCT 20 jest nowoczesnym systemem sterowania pociągami, który został stworzony przez firmę Talto. System ten pozwala na sterowanie każdym pociągiem bez konieczności wymiany sterowników. Jest to czynnik, który wprowadza oszczędności w budżecie. System ten jest w stanie funkcjonować nawet przy bardzo niskich prędkościach, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla pociągów poruszających się z dużą prędkością. Ponadto system jest wyposażony w zaawansowane technologie, w tym w wyświetlacz LCD, który pozwala operatorom na łatwą obserwację i kontrolę nad pociągiem. Caliber BCT 20 jest niezawodnym systemem, który jest w stanie zapewnić wysokiej jakości sterowanie pociągiem.

Ostatnia aktualizacja: Polecenia sterujące Caliber Bct 20

Menu VBA zawiera polecenia sterujące dostępem do środowiska VBA.

Znajdują się w nim następujące polecenia:

Nowy dokument SBC - otwiera okno Wybierz układ nowego dokumentu, w którym można wskazać układ okna nowego dokumentu.

Otwórz dokument SBC - otwiera okno systemowego dialogu Otwórz plik, skonfigurowanego do otwierania plików SBC projektu VBA.

Zapisz - zapisuje aktywny dokument projektu VBA.

Zapisz jako - zapisuje aktywny dokument projektu VBA pod inną nazwą lub w innym miejscu. Wybranie tego polecenia otwiera okno systemowego dialogu Zapisz plik jako, skonfigurowanego do zapisywania plików SBC projektu VBA.

VBA IDE - otwiera okno Visual Basic for Applications, w którym można tworzyć tworzyć elementy rozszerzeń systemu.

Makra - otwiera okno, w którym można uruchamiać, edytować lub usuwać makra.

Właściwości - otwiera okno, w którym dostępna jest lista właściwości dla wybranego dokumentu.

Dodatki - umożliwia sterowanie dodatkami do modułu. Wybranie tego polecenia otwiera okno menedżera dodatków. Dodatki to składniki, które mogą być zainstalowane w celu rozszerzenia poleceń i funkcji modułu.

Zabezpieczenia SAGE - otwiera okno Bezpieczeństwo SAGE, w którym można określić poziom zabezpieczeń stosowanych do dokumentów VBA w systemie.

Desktop - otwiera okno Ustawienia aktywnego desktopu (pulpitu w oknie głównym modułu).

Import/Eksport - rozwija menu zawierające polecenia sterujące importem i eksportem w środowisku VBA:

Twórz nowy SBC i importuj SBP - tworzy nowy dokument projektu VBA na podstawie wybranego szablonu istniejącego dokumentu. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna systemowego dialogu Otwieranie, skonfigurowanego do otwierania plików SBP szablonu projektu VBA.

Importuj MainDoc - umożliwia import pliku dokumentu głównego projektu VBA. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna systemowego dialogu Otwieranie, skonfigurowanego do otwierania plików SBP szablonu projektu VBA.

Importuj UserDoc - umożliwia import pliku dokumentu użytkownika projektu VBA.

Importuj SBP do aktywnego SBC - umożliwia wczytanie do aktywnego projektu VBA danych z szablonu projektu VBA (format SBP).

Eksportuj aktywny SBC - tworzy nowy dokument projektu VBA na podstawie aktywnego dokumentu. Wybranie tego polecenia powoduje wyświetlenie okna systemowego dialogu Zapisz jako, skonfigurowanego do zapisywania plików SBC projektu VBA.

Eksportuj MainDoc - tworzy nowy dokument głównego projektu VBA. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna systemowego dialogu Zapisywanie jako, skonfigurowanego do zapisywania plików SBP projektu VBA.

Eksportuj UserDoc - tworzy nowy dokument użytkownika projektu VBA.

Styk software'owy MERA-PLIX składa się z następujących elementów:

 • rozkazy IN, OU wysyłane do procesora PLIX
 • przerwania zgłaszane do komputera MERA-400
 • pole sterujące umieszczone w bloku nr 0 MERA
 • bufory danych umieszczone w dowolnych blokach MERA

Procesor komunikacyjny PLIX przedstawia dla komputera MERA zbiór obiektów składający się z:

 • kanału PLIX
 • zbioru linii logicznych

Linie logiczne wyróżnione są identyfikatorami od 0 do 255. Identyfikatory przydzielane są przez komputer MERA poleceniem "ustaw konfiguracje". Zbiór identyfikatorów powinien być ciągły i zaczynać się od 0. Niespełnienie tych warunków spowoduje dodatkowe zapotrzebowanie na pamięć PLIX-a.

Rozkazy IN, OU wysyłane do procesora PLIX maja wspólne cechy:

 • Q = 0
 • N15 = 0
 • N11-14 = nr kanału

Rozkazy te dzielą się na trzy grupy:

 • rozkazy kanałowe
 • polecenia sterujące ogólne (dla kanału PLIX)
 • polecenia sterujące liniowe (dla linii logicznej)

Rozkazy kanałowe

 • Typ: IN
 • N0-2 = 0
 • N5-10 = 0
 • Odpowiedź I/F: OK

Zeruj moduł

 • N3-4 = 00

Inicjuje zerowanie procesora PLIX.

Po zakończeniu zgłaszane jest przerwanie:

 • INSKA - procesor PLIX jest niesprawny
 • IWYZE - procesor został wyzerowany.

Uwaga: Każdy sygnał zerowania systemu (CLEAR, MCL, włączenie zasilania) działa identycznie jak rozkaz zeruj moduł.

Sprawdź istnienie modułu

 • N3-4 = 10

Podaj specyfikacje przerwania

 • N3-4 = 01

Rozkaz ten jest wysyłany sprzętowo przy obsłudze przerwania. Specyfikacja składa się z numeru przerwania (bity 0 – 7) i identyfikatora linii bity (8 - 15)

Polecenia sterujące ogólne

Odpowiedź I/F: OK lub EN. Po EN należny powtórzyć polecenie.

Cofnij przerwanie niepokwitowane do kolejki

 • N0-2 = 001
 • N3-10 = 0
 • Jeżeli jest zgłoszone przerwanie, którego specyfikacja nie została jeszcze pobrana, to zostaje ono ponownie umieszczone w kolejce przerwań.

  Testuj

  • Typ: OU
  • Informacja: adres pola testu

  Program testujący zostaje przepisany do pamięci PLIX i wykonany. Po poprawnym zakończeniu zgłaszane jest przerwanie IWYTE.

  Ustaw konfiguracje

 • N0-2 = 101
 • Informacja: adres pola sterującego.
 • Przyporządkowane zostają linie logiczne do urządzeń dołączonych do PLIX-a (linii fizycznych). Ustalone zostają podstawowe parametry linii. Po zakończeniu ustawiania konfiguracji zgłaszane jest przerwanie:

  • INKON - nie wykonano polecenia, bo były błędy w polu sterującym lub konfiguracja była już wcześniej ustawiona.
  • IUKON - ustawiono konfiguracje
  • INKOT - nie wykonano polecenia, bo wystąpiły błędy transmisji MERA-PLIX.

  Uwaga: Ustawiona konfiguracja nie może być zmieniona aż do wyzerowania modułu.

  Polecenia sterujące liniowe

  • Odpowiedź I/F: OK lub EN. Po EN należny powtórzyć polecenie.
  • N3-10 = identyfikator linii logicznej.

  Każde polecenie potwierdzone przez OK kwitowane jest zgłoszeniem jednego przerwania.

  Dołącz linię

 • N0-2 = 010
 • Linia logiczna zostaje dołączona do programu. Polecenie "dołącz linie" musi poprzedzać polecenie/a transmisyjne.

  Pokwitowanie:

  • IDOLI - dołączono linie
  • INDOL - nie dołączono bo błędne parametry lub linia już była dołączona
  • INKDO - brak linii w konfiguracji

  Odłącz linię

 • N0-2 = 010
 • Linia logiczna zostaje usunięta z programu. Linia fizyczna zostaje wyzerowana.

  • IODLI - odłączono linie
  • INODL - linia nie zakończyła transmisji, nie odłączono
  • INKOD - brak linii w konfiguracji

  Podaj status linii

 • N0-2 = 011
 • Informacja: adres statusu
 • Status zostaje umieszczony pod wskazanym adresem.

  • ISTRE - podano status
  • INSTR - odrzucono polecenie (poprzednie polecenie "podaj status" jest w toku)
  • INKST - brak linii w konfiguracji

  Przesyłaj

 • N0-2 = 100
 • Rozpoczynana jest transmisja w linii.

  • IETRA - zakończono przesyłanie poprawnie
  • ITRER - zakończono przesyłanie z błędami
  • INTRA - odrzucono polecenie (błędne parametry)
  • INKTR - brak linii w konfiguracji
  • ITRAB - zerwano transmisje poleceniem "zerwij"

  Zeruj urządzenie

 • N0-2 = 100
 • Urządzenie przywiązane do linii logicznej zostaje wyzerowane.

  • IZURZ - zerowanie wykonane
  • IEZUR - błąd w czasie zerowania
  • INZUZ - polecenie odrzucone
  • INKZU - brak linii w konfiguracji
  • IZUAB - zerwano zerowanie

  Zerwij przesyłanie lub zerowanie urządzenia

 • N0-2 = 011
 • Przesyłanie lub zerowanie urządzenia zostaje zerwane.

  • IABTR - wykonano zerwanie
  • INABT - nie ma transmisji ani zerowania w tej linii
  • INKAB - brak linii w konfiguracji

  Uwaga: Każde z poleceń liniowych może być skwitowane także przerwaniami sygnalizującymi błędy przesyłania MERA-PLIX:

  • INPAO - brak odpowiedzi z pamięci MERY
  • IPARE - błąd parzystości pamięci MERY

  Przerwania zgłaszane przez PLIX dzielą się na 3 grupy:

  • przerwania specjalne
  • przerwania ogólne
  • przerwania liniowe

  Specyfikacja przerwania, pobierana rozkazem "podaj specyfikacje przerwania", składa się z numeru przerwania (bity 0-7) oraz identyfikatora linii (bity 8-15). Identyfikator linii ma znaczenie tylko dla przerwań liniowych. Przerwanie specjalne kierowane jest do obu procesorów MERA natychmiast (bez kolejkowania) i bez sprawdzania odpowiedzi I/F. Przerwania ogólne i liniowe umieszczane są w kolejce przerwań. Przerwanie ogólne kierowane jest do tego procesora, który przysłał polecenie będące przyczyna przerwania. Powyższa zasada dotyczy także przerwań "brak linii w konfiguracji". Przerwanie liniowe (prócz "brak linii w konfiguracji") kierowane jest do tego procesora, który przysłał ostatnie polecenie dla danej linii. Przerwania z kolejki zgłaszane są od najstarszego (najdłużej oczekującego), z tym ze przerwania do procesorów zablokowanych są omijane (ale nie usuwane z kolejki). Zablokowanie procesora dla przerwań. następuje po braku jego odpowiedzi na zgłoszenie przerwania. Odblokowanie procesora następuje po otrzymaniu od niego dowolnego polecenia sterującego. Zgłoszenie następnego przerwania odbywa się po pobraniu specyfikacji poprzedniego przerwania (rozkaz "podaj specyfikacje") lub po poleceniu "cofnij przerwanie niepokwitowane do kolejki".

  Przerwania specjalne

  OznaczenieNrOpisProponowane działanie
  INSKA1niesprawny kanałPowtórzyć zerowanie, gdy to nie pomoże - testować i naprawić moduł
  IWYZE2wykonano zerowaniepodjąć prace zaczynając od polecenia "ustaw konfigurację"IWYTE3wykonano testPodjąć prace zaczynając od rozkazu "zeruj moduł"

  Przerwania ogólne

  Zgłaszane po poleceniuUwagi o przyczynachINKON4odrzucono "ustaw konfigurację"ustaw konfiguracjębłędy w polu sterującym, za mała pamięć, konfiguracja już ustawionaIUKON5ustawiono konfiguracjęINKOT6niewykonano "ustaw konfigurację"błędy transmisji MERA-PLIX

  Przerwania liniowe

  ISTRE7podano statuspodaj statusINSTR8odrzucono "podaj status"poprzednie "podaj status" jest w toku wykonywaniaINKST9brak linii w konfig. IDOLI10dołączono liniędołącz linięINDOL11odrzucono "dołącz linię"błędy w polu, linia dołączona, poprzednie "dołącz" jest w tokuINKDO12IETRA13zakończono transmisję poprawnieprzesyłajINTRA14odrzucono "przesyłaj"błędy w polu, linia nie dołączona, przesyłanie w toku, zerowanie w tokuINKTR15ITRER16zakończono transmisję z błędemwykryto błąd transmisjiITRAB19zerwano przesyłaniezgodnie z poleceniem "zerwij"IABTR20wykonano "zerwij"zerwij przesyłanieINABT21nie wykonano "zerwij"brak transmisji w liniiINKAB22IODLI23odłączono linięodłącz linięINODL24nie odłączono liniitransmisja w liniiINKOD25odłącz linieINPAO32brak trans. MERA-PLIXDowolne polecenie linioweuszkodzenie sprzętuIPARE33błąd parzystości MERA-PLIXdowolne polecenieIZURZ35zeruj urządzenieINZUZ36odrzucono zerowanietransmisja w toku, zerowanie w tokuINKZU37IEZUR38błąd zerowaniaIZUAB39zerwano zerowanie

  Pole sterujące jest to obszar pamięci umieszczony w bloku nr 0 MERA, którego adres jest przekazywany po liniach danych podczas wykonywania rozkazu OU, będącego poleceniem sterującym. W polu sterującym wyróżniamy:

  • pole parametrów przekazywanych do PLIX
  • pole parametrów zwracanych z PLIX-a

  Wykorzystanie tych pól jest następujące:Polecenie
  sterującePole parametrów
  przekazywanychPole parametrów
  zwracanychTestujtaktakUstaw konfig. Dołącz linieniePodaj status liniiniePrzesyłajZeruj

  W dalszym ciągu zostaną omówione pola poszczególnych poleceń oprócz polecenia "testuj", które jest przedmiotem osobnego opisu. Zawartość pol poleceń "dołącz linie" i "przesyłaj" zależna jest od urządzenia dołączonego do linii. Opisano pola dla urządzeń:

  • 0 - dysk EC-5061 (30mb)
  • 1 - dysk MERA 9425 (5mb)
  • 2 - Winchester

  Pole sterujące "ustaw konfiguracje"

  Pole składa się z:

  • nagłówka (1 słowo)
  • pola parametrów zwracanych (1 słowo)
  • pol opisu pakietów urządzeń (1 słowo na pakiet)
  • pol opisu linii logicznej (2 słowa na linie logiczna)

  Nagłówek:BityZnaczenie0-7ilość pakietów8-15ilość linii logicznych

  Pole parametrów zwracanych:Nr błędu:

  • 0 = konfiguracja już ustawiona,
  • 1 = błędna liczba pakietów lub linii log.,
  • 2 = błędny typ urządzenia w opisie pakietu,
  • 3 = linia fizyczna na pakiecie nieużyta lub zajęta
  • 4 = błędny parametr linii logicznej
  • 9 = brak pamięci na tablice
  • nr pakietu dla błędu 2
  • nr linii log dla błędów 3, 4.

  Pole opisu pakietu:Słowo0pakiet użyty4-7typ urządzenia:

  • 0 = EC 6051
  • 1 = MERA 9425
  • 2 = Winchester
  mapa bitowa urządzeń dołączonych do pakietu (bit 15 - urządzenie 0)

  Pole opisu linii logicznej:0parametry linii6-7dla urządzenia typu 1 (MERA 9425):

  • 01 - linia obejmuje tylko dysk wymienny
  • 10 - linia obejmuje tylko dysk stały
  • 11 - linia obejmuje dysk stały i wymienny
  8-12numer pakietu13-15numer urządzenia na pakiecie10-15typ dysku dla urządzeń typu 2 (Winchester):
  • 0 - BASF 6185
  • 1 - NEC D5126
  protekcja formatowania:
  • 0 - formatowanie dozwolone
  • Inaczej - formatowanie nie wykonywane

  Długość całego pola sterującego. wynosi:

  1 + 1 + <liczba pakietów> + 2 * <liczba linii logicznych>

  Pole sterujące "dołącz linię"

  Pole zawiera tylko parametry przekazywane.

  Protokół nr 0 - dysk EC 5061, 1 - MERA 9425

  00poziom automatyki:
  • 0 = adresowanie fizyczne dysku
  • 1 = adresowanie logiczne dysku
  maksymalna liczba retransmisji podczas Wykonania polecenia "przesyłaj"

  Urządzenie typu 2 – Winchester

  Polecenie dołącz jest bezparametrowe

  Pole sterujące "podaj status linii"

  Pole zawiera tylko parametry zwracane.

  Urządzenie typu 0, 1

  0linia dołączonatransmisja w tokuzerowanie w tokuwykonywane pozycjonowanie głowicbłąd pracy łańcuchabłąd w dyskubłąd pozycjonowaniabłędny adres głowicy lub cylindradysk nie wybranypozycjoner w ruchu1niezgodność porównania danychsektor nie znalezionynienadążanie transmisjiniezgodność pola adresowegobłąd transmisji pola adresowegobłąd transmisji pola danychbrak impulsów sektorowychniezgodność numeru kluczaniezgodność numeru głowicyniezgodność numeru cylindraniezgodność blokadbrak znacznika końca danychbłąd CRCliczba przesłanych poprawnie sektorów

  Pole sterujące "przesyłaj"

  Pole zawiera w pierwszej części parametry przekazywane, a w drugiej, oddzielone linia przerywana - parametry zwracane.

  Typ urządzenia 0 - dysk EC 5061, 1 - dysk MERA 9425

  0kodowanieignoruj błędy odczytuignoruj kluczporównanie danych z dysku z danymi w buforze1=pola adresowe, 0=pola danych1=zapis, 0=odczyt12-15numer bloku pamięciadres początkowy bufora danych transmisjidługość transmisji (słowowa) pomniejszona o 13ignoruj blokadę zapisuignoruj blokadę uszkodzeńnumer cylindra (przy adresowaniu fizycznym)4numer głowicy (przy adresowaniu fizycznym). Numer głowicy jest z zakresu 0-19 dla linii dołączonej do dysku EC 5061, 0-1 dla linii dołączonej do jednego talerza dysku MERA 9425 (1 lub 2 w parametrze konfiguracji) lub 0-3 dla linii obejmującej cały dysk MERA 9425.numer sektora (przy adresowaniu fizycznym)numer logiczny sektora (przy adresowaniu logicznym). Sektor o numerze logicznym 0 ma adres fizyczny: cylinder 0, głowica 0, sektor 0. W miarę rośnięcia numeru najszybciej zmienia się numer sektora, następnie głowicy i na końcu cylindra.młodszy bajt kluczaliczba przetransmitowanych poprawnie słów7sposób zakończenia transmisji:timeoutbłąd porównania danychsektor nieznalezionyniezgodność adresówbłąd adresówbłąd danych

  Typ urządzenia 2 – Winchester

  Pole sterujące transmituj zawiera 4 słowa parametrów transmisji i 2 słowa parametrów zwracanych. Pierwsze słowo na bitach 6-7 zawiera kod operacji:

  • 0 - formatowanie całego dysku
  • 1 - przeniesienie sektorów do obszaru zapasowego
  • 2 - odczyt zawartości dysku
  • 3 - zapis na dysk

  Znaczenie zawartości pola jest zależne od zadanej operacji.

  Operacja formatowania

  Operacja formatowania dysku jest bezparametrowa. Po sformatowaniu całego dysku, na cylindrze 0 jest zakładany obszar zapasowy (96 sektorów). Sektory 0 i 1 tego obszaru zawierają powielona mapę sektorów przeniesionych. Sektory użyteczne są adresowane logicznie od 0.

  Przenoszenie sektorów do obszaru zapasowego

  +1mapa bitowa sektorów przenoszonych (0 sektor ścieżki na 15 bicie, 15 na 0 bicie)+2nieistotne+3numer sektora początkowego ścieżki na której znajdują się przenoszone sektory

  Wskazane sektory są zapisywane do mapy sektorów przeniesionych i cala ścieżka jest formatowana na nowo. Przed wykonaniem tej operacji należny wiec odczytać zawartość ścieżki do bufora w komputerze (inaczej zostanie stracona) i po jej wykonaniu zapisać na nowo.

  Opereacje transmisji

  Operacje transmisji (zapis lub odczyt z dysku) wymagają pola sterującego.+0ignorowane będą błędy CRC odczytudopełnianie ostatniego zapisywanego sektora ostatnim zapisanym słowem transmisji.wykrywany będzie znacznik końca transmisji (bajty $$ w pierwszym słowie sektora).
  Wykrycie znacznika jest sygnalizowane przerwaniem ITRER (kod 16) z podaniem przyczyny w polu parametrów zwracanych.kod operacji: odczyt = 2, pisanie = 311-15numer bloku pamięci MERYadres bufora MERYdługość transmisji w słowach pomniejszona o 1numer sektora początkowego transmisji

  Pole parametrów zwracanych zawiera 2 słowa:+0liczba przesłanych poprawnie slow (tylko czytanie lub pisanie)słowo stanu i błędów

  Bity słowa stanu i błędów maja następujące znaczenie:BitZnaczenieOpisWykryto znacznik końca transmisjiNiegotowość dyskuBit zgaszony oznacza, że dysk gotowy jest do operacji pozycjonowania głowic. Bit zapalony oznacza, że wrzeciono dysku ma niewłaściwe obroty, brak napięcia zasilającego, błąd toru zapisu dysku.Błąd toru zapisu dyskuBit zapalony oznacza awarię w torze zapisu dysku wywołaną wybraniem więcej niż jednej głowicy, brak prądu zapisu podczas operacji zapisu, obecność prądu zapisu podczas operacji odczytu, niewłaściwe napięcie zasilające.Wykonywane pozycjonowanie głowicBit zapalony oznacza, że głowice nie znajdują się na zadanym cylindrze.Przepełnienie obszaru zapasowego (przy operacji 1)Błąd odczytu mapy sektorów przeniesionychNieistotnySumaryczny wskaźnik błędu wykonania operacjiBit zapalony oznacza, że podczas wykonywania operacji w/g polecenia sterującego wystąpił błąd. Przyczynę błędu określają bity 8-15 słowa.Błędny sektorBit zapalony oznacza, że w polu adresowym zadanego sektora zapisany został znacznik błędnego sektora. Ponieważ PLIX automatycznie odczytuje błędne sektory z obszaru zapasowego, wystąpienie tego błędu wskazuje na uszkodzenie mapy.Błąd kontroli CRCBit zapalony oznacza wystąpienie błędu sumy kontrolnej pola danych odczytywanego sektora. Sektor zostaje przesłany do bufora lecz dane są błędne. Jeżeli transmisja obejmowała więcej niż jeden sektor, poprzednie sektory są poprawnie odczytane. Jeżeli błąd powtarza się oznacza uszkodzenie nośnika w obrębie pola danych sektora; sektor należy uznać za uszkodzony i przenieść go na obszar zapasowy.Sektor nie znalezionyBit zapalony oznacza nieodnalezienie poprawnego pola adresowego zadanego sektora. Sektor nie zostaje zapisany/odczytany. Jeżeli transmisja obejmowała więcej niż jeden sektor, poprzednie sektory zostają przesłane. Jeżeli błąd powtarza się, sektor należy uznać za uszkodzony.Polecenie odrzuconeBit zapalony oznacza odrzucenie polecenia z powodu braku gotowości dysku lub błędu w torze zapisu.Błąd pozycjonowania głowic na ścieżce 000Bit zapalony oznacza niepoprawne zakończenie ustawienia głowic na ścieżce 000.Nie znaleziony znacznik pola danychBit zapalony oznacza nienapotkanie podczas operacji odczytu sektora (sektorów) znacznika początku pola danych.

  Uwagi:

  1. Błędy związane z nieznalezieniem znacznika pola danych, nieznalezieniem sektora, błędem kontroli CRC są sygnalizowane po 10 obrotach dysku (powtórzeniach) i powtórnym pozycjonowaniu głowic na zadanej ścieżce.
  2. Błędy te mogą wystąpić podczas operacji pierwszego formatowania powierzchni dysku. Dla dysku BASF 6185 dopuszczalne jest wystąpienia max 15 uszkodzonych sektorów na nowym dysku. Dla dysku NEC D5126 dopuszczalne jest wystąpienie 24 uszkodzonych sektorów.
  3. Jeżeli w podczas eksploatacji liczba uszkodzonych sektorów zaczyna wzrastać świadczy to o uszkodzeniu kontrolera lub dysku.
  4. Początkowo (do czasu całkowitego uruchomienia kontrolera) liczba uszkodzonych sektorów możne być dużo większa.

  Źródło: Styk MERA-PLIX, wersja F, Amepol, Tadeusz W. Wilczek, 1987-02-13

  Iskrobezpieczny układ sterowania Cat® PMC-D jest stosowany na powierzchniach czołowych kombajnu lub struga w celu zapewnienia wysokiego stopnia automatyzacji prac z użyciem uzbrojonego przenośnika ścianowego (AFC) i struga. Każdy zespół napędowy musi być wyposażony w jeden układ sterowania PMC-D i odpowiednie wejście/wyjście do obsługi napędów CST lub funkcji przekładni UEL. W takim układzie Cat PMC-V to interfejs człowiek-maszyna (HMI) do obsługi elementów sterowania PMC-D w trybie ręcznym, wizualizacji i zmiany parametrów oraz wyświetlania rzeczywistych wartości procesu. Układ PMC-D jest wyposażony w co najmniej jeden i typowo maksymalnie 3 równorzędne interfejsy PMC-V. Układ PMC-D umożliwia bardzo precyzyjną regulację prędkości i momentu obrotowego napędu AFC CST wysokiej mocy. Przy użyciu sieci Profibus wszystkie układy PMC-D i interfejsy PMC-V w systemie mogą wymieniać między sobą dane procesu na duże odległości, z wysoką częstotliwością.

  PreviousNext

  Informacje techniczne

  Podzespoły
  System operacyjnyµITRON RTOS Procesor32-bitowy mikrokontroler RISC TX1940CYAF, 32 MHz, 10 KB wewnętrznej pamięci RAM, 256 KB pamięci ROM Pamięć RAM4 MB statycznej pamięci CMOS RAM, 4 MB pamięci flash
  Ogólnoświatowe certyfikatyRodzaje (3)Więcej certyfikatów na żądanie Rodzaje (6)Rosja: GOST Rodzaje (1)Europa: ATEX Rodzaje (4)Australia: IECEx, ANZEx Rodzaje (5)Chiny: MA Rodzaje (2)USA: MSHA Dane elektrycznePrąd zasilania — znamionowa wartość maksymalna1. 5 APrąd zasilania — wartość typowa1 ANapięcie zasilania — wartość typowa12 V DC Napięcie zasilania — znamionowa wartość maksymalna9, 5 V–13, 2 V Dane środowiskoweTemperatura — wartość typowa20 °CTemperatura — symbolTamb Temperatura — znamionowa wartość maksymalnaOd -20°C do +40°C (od -4°F do +104°F) Gniazda elektryczneGniazdo 3 — styk 3Interfejs szeregowy: TxD_B Gniazdo 4 — styk 2Interfejs szeregowy: RxD_C Gniazdo 1 — styk 1Anoda transoptorowa Gniazdo 15 — styk 4CM-masa Gniazdo 17 — styk 3Czujnik CM — Gniazdo 13 — styk 2CM-czujnik + Gniazdo 18 — styk 2Gniazdo 14 — styk 4Gniazdo 12 — styk 3TP b Gniazdo 8 — styk 1Wejście wielotrybowe 4 Gniazdo 4 — styk 3Interfejs szeregowy: TxD_C Gniazdo 3 — styk 4Masa Gniazdo 10 — styk 2Wejście wielotrybowe 3 Gniazdo 10 — styk 3+8, 2 V (wyjście) Gniazdo 20 — styk 2Gniazdo 11 — styk 1+12 V (wyjście) Gniazdo 20 — styk 4Gniazdo 15 — styk 2Gniazdo 4 — styk 4Gniazdo 13 — styk 3Gniazdo 8 — styk 4Gniazdo 3 — styk 2Interfejs szeregowy: RxD_B Gniazdo 19 — styk 4Gniazdo 11 — styk 4Gniazdo 2 — styk 3Interfejs szeregowy: TxD_0 Gniazdo 13 — styk 4Gniazdo 5 — styk 1+12 V (C) (wyjście) Gniazdo 19 — styk 2Gniazdo 14 — styk 3Gniazdo 19 — styk 3Gniazdo 14 — styk 2Gniazdo 17 — styk 4Gniazdo 7 — styk 4Masa (zasilacz) Gniazdo 8 — styk 3Gniazdo 10 — styk 1Gniazdo 7 — styk 1+12 V (zasilacz) Gniazdo 5 — styk 4Gniazdo 6 — styk 3Sieć Profibus: b (wewnętrzna) Gniazdo 16 — styk 2Gniazdo 11 — styk 2Wejście wielotrybowe 6 Gniazdo 12 — styk 2TP a Gniazdo 2 — styk 2Interfejs szeregowy: RxD_0 Gniazdo 16 — styk 3Gniazdo 20 — styk 3Gniazdo 1 — styk 2Zestyk zwierny przekaźnika: a Gniazdo 18 — styk 4Gniazdo 2 — styk 1+12 V (A) (wyjście) Gniazdo 16 — styk 4Gniazdo 1 — styk 4Katoda transoptorowa Gniazdo 9 — styk 4Gniazdo 9 — styk 1Wejście wielotrybowe 5 Gniazdo 9 — styk 2Wejście wielotrybowe 2 Gniazdo 11 — styk 3Gniazdo 10 — styk 4Gniazdo 3 — styk 1+12 V (B) (wyjście) Gniazdo 8 — styk 2Wejście wielotrybowe 1 Gniazdo 5 — styk 3Przełącznik 2 Gniazdo 9 — styk 3Gniazdo 5 — styk 2Przełącznik 1 Gniazdo 4 — styk 1Gniazdo 18 — styk 3Gniazdo 1 — styk 3Zestyk zwierny przekaźnika: b Gniazdo 17 — styk 2Gniazdo 2 — styk 4Gniazdo 15 — styk 3Gniazdo 6 — styk 2Sieć Profibus: a (wewnętrzna) System HEALTH do analizy drgań na przodkach ścianowychZapewnia funkcję monitorowania drgań na potrzeby długotrwałego monitorowania stanu następującego osprzętu pracującego na przodku ścianowym: (3)• Przekładnia przenośnika podścianowego z silnikiem pośredniczącym • Kruszarka z silnikiem pośredniczącym Zapewnia funkcję monitorowania drgań na potrzeby długotrwałego monitorowania stanu następującego osprzętu pracującego na przodku ścianowym: (2)• Przekładnie transportu kombajnu i napędu ramion • Stacja pomp wody/HFA Zapewnia funkcję monitorowania drgań na potrzeby długotrwałego monitorowania stanu następującego osprzętu pracującego na przodku ścianowym: (1)• Przekładnia CST z silnikiem pośredniczącym • Przekładnia UEL z silnikiem pośredniczącym Wymiary i przypisanie złączy w układzie PMC-D (w przybliżeniu)Długość335 mmSzerokość278 mmWysokość148 mm
  KONTAKT

  Polecenia sterujące Caliber Bct 20

  Bezpośredni link do pobrania Polecenia sterujące Caliber Bct 20

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Polecenia sterujące Caliber Bct 20