Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Ge Giraffe

Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Ge Giraffe to ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcesz cieszyć się swoim nowym urządzeniem. Aby zapewnić długotrwałą wydajność, należy regularnie czyścić i konserwować zabawkę. Czyszczenie powinno być wykonywane przy użyciu wilgotnej ściereczki, a następnie wycierane suchym ręcznikiem. W przypadku dłuższego okresu nieużywania zabawki, należy ją zdemontować i przechowywać w suchym i czystym miejscu. W razie awarii lub potrzeby wymiany części, należy skontaktować się z producentem i uzyskać wskazówki dotyczące instalacji. Poprzez przestrzeganie tych prostych kroków, możesz mieć pewność, że cieszysz się zabawką Ge Giraffe przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Ge Giraffe

Deklaracja zgodności jest jednym z kluczowych dokumentów przy imporcie z Chin, a jej brak może oznaczać poważne konsekwencje. Bardzo często spotykamy się z błędną przez importerów interpretacją tego dokumentu i myleniem go z certyfikatem CE, a także brakiem informacji jak powinien wyglądać. W poniższym artykule przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa dokładny opis tego, czym jest deklaracja zgodności oraz jej wzór do ściagnięcia.

Deklaracja zgodności

Czym właściwie jest deklaracja zgodności? Jej definicję znajdziemy w Ustawie o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) Należy przez nią rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Nowego Podejścia oraz w normach zharmonizowanych.

Poniżej przedstawiamy co powinna zawierać deklaracja zgodności oraz udostępniamy wzór do pobrania.

W przypadku produkcji w Chinach towaru z naszym logo, mamy prawo do samodzielnego wystawienia deklaracji zgodności na nasz produkt.

Warto w tym miejscu podkreślić, że deklaracja zgodności NIE jest wymagana w przypadku każdego produktu. Wymaga się jej wtedy, gdy produkt jest objęty, np. którąś z dyrektyw Nowego Podejścia (przepisy zasadnicze), czyli wymaga naniesienia oznakowania CE, oraz musi spełniać wymogi norm zharmonizowanych (przepisy szczegółowe). Zapoznaj się z listą produktów, których dotyczy CE.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Lista dyrektyw Nowego Podejścia prezentuje się następująco:

 • 90/385/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych aktywnego osadzenia
 • 92/42/EWG Dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych
 • 93/42/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych
 • 98/79/WE Dyrektywa wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
 • 305/2011 Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR
 • 2000/14/WE Dyrektywa hałasowa OND
 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD
 • 2009/48/WE Dyrektywa zabawkowa TD
 • 2009/125/WE Dyrektywa Ekoprojekt
 • 2011/65/UE Dyrektywa RoHS II i 2015/863 dyrektywa RoHS III
 • 2013/29/UE Dyrektywa wyrobów pirotechnicznych
 • 2013/53/UE Dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne
 • 2014/28/UE Dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
 • 2014/29/UE Dyrektywa prostych urządzeń ciśnieniowych SPV
 • 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • 2014/31/UE Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI
 • 2014/32/UE Dyrektywa urządzeń pomiarowych MID
 • 2014/33/UE Dyrektywa dźwigowa (windy)
 • 2014/34/UE Dyrektywa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu ATEX
 • 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD
 • 2014/53/UE Dyrektywa radiowa / dyrektywa RED
 • 2014/68/UE Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych PED
 • 2016/424 Rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych
 • 2016/425 Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE
 • 2016/426 Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe GAD

Jeśli Wasz produkt odnosi się do którejkolwiek z nich – wymaga deklaracji zgodności. Co jest kluczowe w tym przypadku, to właśnie wystawiona deklaracja zgodności umożliwia producentowi naniesienie oznakowania CE na wyrób. Sam znak CE również ma ustanowione prawnie wymogi dot. jego formatu i formy.

Normy zharmonizowane

Jak wspomniano wcześniej, deklaracja wymagana jest w przypadku produktu, którego dotyczą dyrektywy Nowego Podejścia (wymienione na liście powyżej) oraz gdy musi spełnić on poszczególne wymogi norm zharmonizowanych.

Normy zharmonizowane określa się jako przepisy szczegółowe (dyrektywy Nowego Podejścia to przepisy zasadnicze). Jak sama nazwa wskazuje, podają one szczegółowe wymogi dotyczące konkretnego produktu. Dyrektywy natomiast podają ogólne wymogi i niejako tylko grupują produkty.

Oznaczenie norm zharmonizowanych składa się z liter i cyfer np. EN 62115.

Rodzaje deklaracji zgodności

Warto wiedzieć, że w praktyce występują różne rodzaje deklaracji zgodności (m. in. UE, WE, UE dla wyrobów medycznych, deklaracja właściwości użytkowych – wyroby budowlane bądź UE/WE).

Najpowszechniejszymi są deklaracja zgodności UE i WE. Deklaracja zgodności UE dotyczy spełnienia wymogów dyrektyw wprowadzonych po 2010 roku (np. dyrektywa EMC – 2014/30/UE).

Jeśli zostały one wprowadzone przed 2010 (np. dyrektywa zabawkowa – 2009/48/WE), wówczas jest to deklaracja zgodności WE.

W przypadku, gdy produkt obowiązują dyrektywy z obu grup wówczas jest to deklaracja UE/WE.

Deklaracja zgodności a certyfikat CE

Niemałe zamieszanie powoduje brak rozróżniania poszczególnych dokumentów związanych z oznakowaniem CE. Deklaracja zgodności często jest mylona z certyfikatem CE.

Certificate of Compliance/Conformity jest to potocznie nazywany certyfikat CE, czyli potwierdzenie spełnienia poszczególnych wymogów dyrektyw nowego podejścia wystawione przez jednostkę oceniającą na podstawie test reports (raportów z badań).

Declaration of Compliance/Conformity jest to deklaracja zgodności, którą wystawia producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel i zaświadcza o zgodności produktów z poszczególnymi wymogami. Wystawia się ją na podstawie test reports, czyli raportów z badań oraz wspomnianego wyżej certyfikatu CE.

W uproszczeniu proces uzyskania zgodności wygląda następująco:

 1. Laboratorium przeprowadza testy urządzenia, których opisem jest raport z badań (test report).
 2. Na podstawie test report to samo laboratorium wystawia tzw. certyfikat CE stwierdzający spełnienie przez produkt wymogów poszczególnych norm, dyrektyw.
 3. Producent otrzymawszy test report oraz certyfikaty CE wystawia na ich podstawie deklarację zgodności.

Do odprawy celnej najbezpieczniej jest posiadać właśnie te trzy rodzaje dokumentów (deklaracja, certyfikat i test reports). Jednak deklaracja zgodności jest wobec certyfikatu CE dokumentem nadrzędnym, gdyż nie występuje on w obowiązującym prawie harmonizacyjnym, a deklaracja tak. webinarimport. pl/import-z-chin-w-2021/? utm_source=chinskiraport. pl&utm_medium=banner&utm_campaign=import-z-chin-2021-blog" rel="nofollow" target="_blank">

Czy deklaracja zgodności jest potrzebna podczas odprawy celnej?

Jest to pytanie, z którym można spotkać się nader często. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż jest to uzależnione od rodzaju importowanego towaru (np. produkty medyczne, PPE), a także od podejścia konkretnego urzędu celno-skarbowego. Z naszej strony, celem uniknięcia zbędnych komplikacji, zawsze sugerujemy importerom zaopatrzenie się w ten dokument na samym początku. Zwłaszcza, że o ile przy odprawie celnej może on nie być obowiązkowy (a towar zostanie odprawiony na samym certyfikacie CE), o tyle w przypadku kontroli przez organy nadzoru rynku (już po wprowadzeniu towaru do obrotu) jest on wymagany. Sprzedawca ma obowiązek udostępnić go na żądanie tego typu organów w okresie 10 lat od wprowadzenia do obrotu, a jego brak skutkuje poważnymi konsekwencjami.

Deklaracja zgodności – treść i wzór

Jak już wspomnieliśmy wcześniej są różne deklaracje zgodności. Deklaracja zgodności może różnić się także w zależności od rodzaju produktu, a raczej dyrektyw, jakie go obejmują.

Generalnie w każdej deklaracji zgodności powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • nazwa i pełny adres producenta bądź upoważnionego przedstawiciela
 • numer seryjny produktu, model lub typ
 • oświadczenie o odpowiedzialności
 • wykaz przepisów, norm, z którymi produkt jest zgodny
 • imię, nazwisko oraz podpis
 • data wydania deklaracji.

W odpowiedzi na liczne prośby związane z udostępnieniem jak ma wyglądać deklaracja zgodności UE bądź WE, przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa jej wzór do pobrania poniżej:

Wzór ten jest uniwersalny, niemniej w zależności od importowanego produktu i obejmującej go dyrektywy może wymagać dodania innych danych. Informacje na ten temat znajdą Państwo w załącznikach do normy obowiązującej interesujący Państwa produkt.

Deklaracja zgodności jest dokumentem niezmiernie ważnym przy imporcie, a jej brak może skutkować problemami przy odprawie celnej i w konsekwencji niedopuszczeniem towaru do obrotu. Tym bardziej, że urzędnicy ze względu na falę oszustw związanych z importem produktów medycznych i ochronnych przykładają do niego coraz większą wagę.

Mamy nadzieję, że stworzony przez nas wzór pomoże Państwu rozwiać wszelkie wątpliwości co do formy tego typu dokumentu, a kompletna dokumentacja pozwoli na sprawny import bez zbędnych utrudnień. pl/kontakt">

Deklaracja zgodności - (potocznie błędnie nazywana Certyfikatem CE) dokument związany z dyrektywami Nowego Podejścia, które mówią o oznakowaniu CE (w przypadku niektórych wyrobów budowlanych mówiący o znaku B . - znak krajowy). Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu. Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):

 • deklaracja zgodności WE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych - więcej kliknij >>
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - więcej kliknij >>
 • krajowa deklaracja zgodności (dokument obecnie nie obowiązujący) - więcej kliknij >> 
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych - więcej kliknij >>
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • deklaracja zgodności WE - wystawiana jest np, dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE, dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywy hałasowej 2000/14/WE – szczegóły menu DYREKTYWY)
 • deklaracja zgodności UE - wystawiana np. dla dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE, dyrektywy radiowej 2014/53/UE, dyrektywy ATEX 2014/34/UE, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE, dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE, rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej ŚOI 2016/425, dyrektywy łodzi i jachtów rekreacyjnych 2013/53/UE, dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE, dyrektywy wind/dźwigów 2014/33/UE, rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426, dyrektywy urządzeń ważących 2014/31/UE, dyrektywy fajerwerków 2013/29/UE, dyrektywy środków wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych jest specjalnym rodzajem deklaracji zgodności UE - wystawiana dla wyrobów podlegających rozporządzeniu 2017/745 i 2017 /746 – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - wystawiana dla wyrobów budowlanych znakowanych znakiem CE podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wyrobów budowlanych – CPR – 305/2011– szczegóły menu DYREKTYWY
 • krajowa deklaracja zgodności - wystawiana dla wyrobów podlegających starym przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym B)
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych(wystawiana dla wyrobów podlegających pod znakowanie B zgodnie z Dz. U. 16. 1966 oraz Dz. 18. 1233– szczegóły menu DYREKTYWY)
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • W wyżej wymienionych dokumentach producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdzają zgodność z wyrobu z wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia - więcej kliknij) oraz w przepisach szczegółowych (normy zharmonizowane - więcej kliknij).

  Każda dyrektywa określa treść deklaracji zgodności. Standardowe elementy to:

 • pełne dane producenta lub upoważnionego przedstawiciela
 • dokładne dane identyfikujące wyrób (nazwa, typ, podtyp, model... )
 • odniesienie do przepisów zasadniczych
 • odniesienie do przepisów szczegółowych
 • oświadczenie zgodności
 • podpis osoby upoważnionej (z reguły właściciel lub osoby odpowiedzialne za reprezentacje)
 • Niektóre dyrektywy wymagają dodatkowych zapisów (sprawdź w załącznikach do dyrektyw).

  Wystawienie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych jest zadaniem nie łatwym. Prócz dokonania odpowiedniego wyboru przepisów zasadniczych czyli dyrektyw Nowego Podejścia lub odpowiednich Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, należy dokonać niezwykle żmudnego i trudnego wyboru przepisów szczegółowych czyli aktualnych norm zharmonizowanych. Wszystkie informacje należy zawrzeć w dokumencie „deklaracji” pamiętając o zastosowaniu wszystkich reguł zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia i w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (nie zapominając również o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 oraz Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG).

  Należy także pamiętać, że przy korzystaniu z kilku przepisów zasadniczych wystawia się jeden dokument deklaracji, zawierający postanowienia wszystkich dyrektyw. Najtrudniejsze jest to w przypadku wystawiania deklaracji dla maszyn, ponieważ starą dyrektywę 2006/42/WE, łączymy z młodszymi dyrektywami takimi jak niskonapięciowa 2014/35/UE lub kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.

  W żadnym wypadku jednak nie wolno nam rozszerzać deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych o inne dyrektywy Nowego Podejścia. Najlepszym przykładem wyrobu, na który należy wystawić deklarację zgodności WE / UE oraz deklarację właściwości użytkowych jest brama garażowa. W związku, że brama jest wyrobem budowlanym wystawiamy na nią deklarację właściwości użytkowych. W związku, że brama zasilana jest prądem, ma elektronikę, mechanikę, sterownie radiowe, pozostałe dyrektywy (2014/30/UE. 2014/35/UE, 2006/42/WE, 2014/53/UE, 2011/65/UE) umieszczamy w dokumencie deklaracji zgodności WE/UE.


 • Potrzebujesz dodatkowych informacji skorzystaj z naszych SZKOLEŃ.
 • Możesz też zamówić wykonanie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz etykiet i tabliczek znamionowych - zadzwoń +48 61 830 81 81.
 • Atest higieniczny Bosch Compress 7000i AW

  Certyfikat EHPA Bosch Compress 7000i AW - DECertyfikat EHPA Bosch Compress 7000i AW - PLDeklaracja zgodności Bosch Compress 7000i AWM 9 (B), AWMS 9 (B), AWM 17 (B), AWMS 17 (B), AWB 9 (B), AWB 17 (B), AWE 9 (B), AWE 17 (B) - PL, DEDeklaracja zgodności Bosch Compress 7000i AW 5 OR-S, 7 OR-S, 9 OR-S, 13-OR-S, 13 OR-T, 17 OR-T - PL, DEDeklaracja zgodności Bosch Compress 5000 AWAtest higienieczny Bosch Compress 3000 AWMS, AWMSSDeklaracja zgodności Bosch Compress 3000 - PL, DEDeklaracja zgodności Bosch Compress 3000 ODU Split 2, ODU Split 4, ODU Split 6, ODU Split 8, ODU Split 11s, ODU Split 13s, ODU Split 15s, ODU Split 11t, ODU Split 13t, ODU Split 15t - DEDeklaracja zgodności Bosch Compress 3000 AWMS 2-6, AWMSS 2-6, AWMS 8-15, AWMSS 8-15, AWBS 2-6, AWBS 8-15, AWES 2-6, AWES 8-15 - DE

  Bosch Compress 4000/5000 DW

  Powietrze-woda do c. w. u.

  PobierzDeklaracja zgodności Bosch Compress 4000 DW - DEDeklaracja zgodności Bosch Compress 4000 DW - PLDeklaracja zgodności Bosch Compress 5000 DW - DEDeklaracja zgodności Bosch Compress 5000 DW - PL

  Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Ge Giraffe

  Bezpośredni link do pobrania Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Ge Giraffe

  1. Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3com 3crgpoe10075 Us Officeconnect Wireless 108mbps 11g Poe Access Point

  2. Instrukcja użytkowania i instalacji Haier Hrd 205

  3. Instrukcja obsługi sprzętu Fujitsu Airstage Au54

  4. Podręcznik instalacji, uruchomienia i konserwacji 3com Superstack Ii 9000 Sx

  5. Faq i rozwiązywanie problemów Aeg 69503g M

  6. Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Dell Inspiron 14r Se 7420

  7. Biuletyn Obsługi Technicznej Bosch Sgs4hvw31e

  8. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Beko Hsa46330

  9. Opis produktu Arkusz Beko D6634 S

  10. Procedury instalacji uaktualnienia Hitachi Dv Ds163uk

  11. Podręcznik regulacyjny 3m 8812

  12. Instrukcja konserwacji sprzętu Ge Gld4100m

  13. Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Bosch Bgl8310

  14. Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Beko Tzda524

  15. Instrukcja montażu i ustawienia Bosch Blackstyle Phd2511b 01

  16. Instalacja, obsługa, rozwiązywanie problemów Aeg Oko Favorit 5450 Vi

  17. Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Canon Imageclass Lbp151dw

  18. Informacje techniczne i obsługa Electrolux Ew526s

  19. Oryginalna instrukcja Frigidaire Fccs071f

  20. Specyfikacja i instrukcja obsługi Black And Decker Bdh1800s

  21. Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji C Scope Cable Avoidance Tool Xd

  22. Instrukcja rozpakowania i montażu Canon Imageprograf Ta 20

  23. Instrukcja kontroli Asus A7v8x X

  24. Montaż, podłączenie elektryczne, regulacja Beko Csa 34030 X

  25. Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji Aeg Lg 8

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Ge Giraffe