Uwagi użytkownika Cable Aml Itx21 100

Cable AML ITX21 100 to zaawansowany system dla użytkowników, który oferuje wiele funkcji do ułatwienia procesu monitorowania i analizowania danych w celu wykrywania nadużyć i ryzyk. System posiada wiele narzędzi do obsługi i monitorowania danych, w tym zaawansowane narzędzia do wykrywania anomalii i wykrywania wszelkich nieprawidłowości. Ponadto system zawiera wiele zaawansowanych funkcji wyszukiwania, takich jak wyszukiwanie słów kluczowych, które pozwalają użytkownikom szybko znaleźć dane, których szukają. System pozwala także użytkownikom uzyskać dostęp do wyczerpujących informacji na temat transakcji i użytkowników, co pozwala na szybką i skuteczną identyfikację nieprawidłowości.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi użytkownika Cable Aml Itx21 100

W związku z kierowanymi do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej GIIF) licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) dalej zwanej: ustawą AML, w sprawie raportowania informacji o:

 1. przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15. 000 euro;

Informuję, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie transakcji przyjętej wpłaty w gotówce (do kasy raportującej instytucji obowiązanej albo na rachunek płatniczy prowadzony przez raportującą instytucję obowiązaną) lub dokonanej wypłaty w gotówce (z kasy raportującej instytucji obowiązanej albo z rachunku płatniczego prowadzonego przez raportującą instytucję obowiązaną). W rozumieniu ustawy wpłata ma miejsce wyłącznie w dwóch przypadkach:

 • Klient dostarcza do instytucji obowiązanej środki pieniężne w formie gotówki i są one deponowane na rachunku płatniczym prowadzonym przez przyjmującą wpłatę instytucję obowiązaną (będącą dostawcą usług płatniczych), bez względu na to, czy rachunek płatniczy jest prowadzony na rzecz wpłacającego klienta czy innego podmiotu. W tym przypadku informacja o wpłacie przekazywana do GIIF – zgodnie z opublikowanym opisem i słownikami dla wzorów dokumentów elektronicznych – zawiera oznaczenie kodu rodzaju transakcji = ‘02’ oraz numer rachunku płatniczego, na który wpłacono środki.
 • Klient dostarcza do instytucji obowiązanej środki pieniężne w formie gotówki i kasa instytucji obowiązanej przyjmuje je w formie gotówki. W tym przypadku informacja o wpłacie przekazywana do GIIF – zgodnie z opublikowanym opisem i słownikami dla wzorów dokumentów elektronicznych – zawiera oznaczenie kodu rodzaju transakcji = ‘12’ a numer rachunku, na który wpłacono środki pozostaje niewypełniony.
 • Podobnie wypłata ma miejsce wyłącznie w dwóch przypadkach:

  1. Klient otrzymuje od instytucji obowiązanej w formie gotówki środki pieniężne, które były zdeponowane na rachunku płatniczym prowadzonym przez dokonującą wypłaty instytucję obowiązaną (będącą dostawcą usług płatniczych), bez względu na to, czy rachunek płatniczy jest prowadzony na rzecz klienta odbierającego wypłacane środki czy na rzecz innego podmiotu (który upoważnił osobę odbierającego wypłacane środki). W tym przypadku informacja o wypłacie przekazywana do GIIF – zgodnie z opublikowanym opisem i słownikami dla wzorów dokumentów elektronicznych – zawiera oznaczenie kodu rodzaju transakcji = ‘01’ oraz numer rachunku płatniczego, z którego wypłacono środki;
  2. Klient otrzymuje z kasy instytucji obowiązanej środki pieniężne w formie gotówki. W tym przypadku informacja o wypłacie przekazywana do GIIF – zgodnie z opublikowanym opisem i słownikami dla wzorów dokumentów elektronicznych – zawiera oznaczenie kodu rodzaju transakcji = ‘11’ a numer rachunku, z którego wypłacono środki pozostaje niewypełniony.
  3. W szczególności: potoczne rozumienie zwrotu „wpłata na konto” określające przelew środków na konto lub określające przekazanie środków na konto prowadzone w instytucji innej niż przyjmująca wpłatę, w rzeczywistości odnoszą się do transferu środków (który w związku z tym jest raportowany jako transfer przez instytucję go wykonującą). Podobnie w kantorze przedstawienie do wymiany wartości dewizowych w gotówce nie stanowi wpłaty środków (a odebranie po wymianie wartości dewizowych w gotówce nie stanowi wypłaty środków) – jest natomiast częścią transakcji kupna/sprzedaży wartości dewizowych, która podlega raportowaniu przez instytucję ją wykonującą w formie właściwej dla tego rodzaju transakcji (art. 72 ust. 3 ustawy AML).

   Jednocześnie należy wskazać, że opłacenie transakcji przy użyciu karty płatniczej/kredytowej, nie stanowi wpłaty gotówki.

   Również opłacenie transakcji częściowo za pomocą środków pieniężnych w gotówce, a częściowo w inny sposób (np. za pomocą karty płatniczej, przelewu, itp. ) powoduje konieczność ustalenia zasadności raportowania wpłaty gotówkowej. Zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy AML, instytucja obowiązana przekazuje informację o przyjętej wpłacie (gotówkowej), a nie o transakcji zakupu czy zawarciu innej umowy z nią związanej.

   Przykładowo, gdy płatności za towar o wartości 80 tys. zł – 20 tys. zł zapłacono gotówką w kasie sprzedawcy i 60 tys. zł przelano na konto płatnicze sprzedawcy. Sprzedawca nie ma obowiązku przekazania informacji o wpłacie 80 tys. zł – obowiązek dotyczy informowania o przyjętej wpłacie gotówki powyżej 15 tys. EUR, a w tym przypadku sprzedawca przyjął w gotówce 20 tys. zł. tj. kwotę poniżej wyznaczonego w ustawie progu.

   Przedstawione okoliczności nie zmieniają innych (wynikających z innych niż art. 72 ustawy) obowiązków instytucji obowiązanej – w szczególności „podział” płatności na „podprogową” wielkość (np. 14 999 EUR) i resztę wpłacaną np. przelewem, może stanowić jedną z przesłanek branych pod uwagę przy określaniu ryzyka związanego z transakcją i ocenie pod kątem konieczności przesłania do GIIF zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 ustawy.

   1. wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15. 000 euro;
   2. Informuję, że obowiązek ten dotyczy jedynie przekazywania informacji przez instytucję wykonującą transfer (realizującą zlecenie/dyspozycję klienta w tym zakresie, z wyjątkiem informacji o transakcjach, o których mowa w ust. 2 artykułu 72 ustawy AML) – tym samym dotyczy wyłącznie dostawców usług płatniczych zdefiniowanych w art. 3 pkt 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847, dalej zwanym rozporządzeniem.

    Ponadto informuję, że ustawa AML nie nakłada na instytucje obowiązane obowiązku przekazywania do GIIF informacji o tzw. „transferze zbiorczym”, który jest zdefiniowany na potrzeby ww. rozporządzenia w art. 3 pkt 10. W sytuacji, w której jeden z transferów środków pieniężnych (w rozumieniu art. 3 pkt 9 ww. rozporządzenia) składających się na tzw. „transfer zbiorczy” przekracza kwotę 15. 000 EUR, wówczas instytucja obowiązana przekazuje informację do GIIF o wykonanym transferze środków pieniężnych, zgodnie ze standardowymi zasadami obowiązującymi dla transferu środków pieniężnych na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy AML.

    Przykłady wpłat/wypłat, w przypadku których instytucja obowiązana przekazuje do GIIF informację zgodnie z art. 1 ustawy AML, tj. o przyjętej wpłacie/wypłacie środków pieniężnych, :

   3. informacje o wpłatach (gotówkowych) przekazywane do GIIF zawierające oznaczenie kodu rodzaju transakcji = ‘02’ oraz numer rachunku płatniczego, na który wpłacono środki:
    • klient A banku dostarcza do banku X środki pieniężne w formie gotówki i są one deponowane (zgodnie ze zleceniem klienta A) na rachunku płatniczym prowadzonym przez bank X dla klienta A,
    • klient B banku dostarcza do banku X środki pieniężne w formie gotówki i są one deponowane (zgodnie ze zleceniem klienta B) na rachunku płatniczym prowadzonym przez bank X dla klienta A,
    • klient C instytucji płatniczej PX, prowadzącej rachunki płatnicze dla swoich klientów, dostarcza do niej środki pieniężne w formie gotówki i są one deponowane (zgodnie ze zleceniem klienta C) na rachunku płatniczym prowadzonym przez PX dla klienta C,
    • itp. ;
   4. informacje o wpłatach (gotówkowych) przekazywane do GIIF zawierające oznaczenie kodu rodzaju transakcji = ‘12’, w których numer rachunku płatniczego, na który wpłacono środki, pozostaje niewypełniony:
   5. klient dostarcza do przedsiębiorcy sprzedającego towar środki pieniężne w formie gotówki i kasa przedsiębiorcy przyjmuje je w formie gotówki jako zapłatę za towar,
   6. klient za żetony w kasynie płaci środkami pieniężnymi w formie gotówki,
   7. fundacja przyjmuje darowiznę w formie gotówki,
   8. stowarzyszenie przyjmuje darowiznę w formie gotówki,
   9. fundusz inwestycyjny przyjmuje w formie gotówki wpłatę za nabycie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych,
   10. firma inwestycyjna przyjmuje wpłatę w formie gotówki za nabycie instrumentów finansowych,
   11. zakład ubezpieczeń przyjmuje w swojej kasie składkę ubezpieczeniową w formie gotówkowej,
   12. podmiot gospodarczy świadczący usługę wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi przyjmuje wpłatę w formie gotówki jako zapłatę za nabycie własności waluty wirtualnej,
   13. podmiot gospodarczy świadczący usługę tworzenia osoby prawnej przyjmuje wpłatę w formie gotówki jako zapłatę za stworzenie osoby prawnej,
   14. instytucja pożyczkowa przyjmuje spłatę pożyczki w formie gotówki,
   15. instytucja obowiązana przyjmuje od klienta do depozytu w kasie środki pieniężne w formie gotówki,
   16. informacje o wypłatach (gotówkowych) przekazywane do GIIF zawierające oznaczenie kodu rodzaju transakcji = ‘01’ oraz numer rachunku płatniczego, z którego wypłacono środki:
   17. bank X wypłaca środki pieniężne w formie gotówki klientowi A, na podstawie dyspozycji wydanej przez A bankowi X w odniesieniu do środków, które były zdeponowane na rachunku płatniczym prowadzonym przez bank A dla klienta X,
   18. instytucja płatnicza PX wypłaca środki pieniężne w formie gotówki klientowi B, na podstawie dyspozycji wydanej przez klienta A instytucji płatniczej PX w odniesieniu do środków, które były zdeponowane na rachunku płatniczym prowadzonym przez PX dla klienta A,
   19. instytucja płatnicza PX wypłaca środki pieniężne w formie gotówki klientowi A, na podstawie dyspozycji wydanej przez klienta A instytucji płatniczej PX w odniesieniu do środków, które były zdeponowane na rachunku płatniczym prowadzonym przez PX dla klienta A,
    1. informacje o wypłatach (gotówkowych) przekazywane do GIIF zawierające oznaczenie kodu rodzaju transakcji = ‘11’, w których numer rachunku płatniczego, z którego wpłacono środki, pozostaje niewypełniony:
    2. klient otrzymuje od przedsiębiorcy, któremu sprzedał towar, środki pieniężne w formie gotówki,
    3. klient w kasynie za żetony otrzymuje środki pieniężne w formie gotówki,
    4. fundacja przekazuje wsparcie swojemu podopiecznemu w formie gotówki,
    5. stowarzyszenie w formie gotówki dokonuje płatności na rzecz swojego współpracownika,
    6. fundusz inwestycyjny wypłaca klientowi środki pieniężne w formie gotówki wykupując jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne,
    7. firma inwestycyjna wypłaca klientowi w formie gotówki środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży instrumentów finansowych,
    8. zakład ubezpieczeń wypłaca uposażonemu w swojej kasie sumę ubezpieczenia w formie gotówki,
    9. podmiot gospodarczy świadczący usługę wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi wypłaca środki pieniężne w formie gotówki swojemu klientowi jako zapłatę za jednostki waluty wirtualnej,
    10. instytucja pożyczkowa udzieloną pożyczkę realizuje poprzez przekazanie klientowi środków pieniężnych w formie gotówki,
    11. instytucja obowiązana zwraca przyjęte do depozytu w kasie środki gotówkowe klienta,
    12. itp.
    13. Dokumentacja użytkownika Wersja 1. 0

     Rozdział 1. Informacje o dokumencie

     Niniejszy dokument zawiera informacje na temat poruszania się po module Listy Sankcyjne dostępnym na Platformie Analitycznej Hyperflow znajdującej się pod adresem https://hyperflow. eu/client/. Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika modułu Listy Sankcyjne w wersji 1. 0.

     Rozdział 2. Możliwości modułu Listy Sankcyjne

     Moduł Listy Sankcyjne służy do sprawdzenia czy dana osoba, firma lub organizacja znajduje się na listach sankcyjnych.

     W pakiecie znajdują się usługi:

     • Listy sankcyjne
     • Weryfikacja automatyczna – Sankcje
     • Historia weryfikacji Sankcje

     Dostęp do poszczególnych usług znajduje się w menu bocznym (pkt 1 na rysunku nr 2. 1).

     Rysunek nr 2. 1

     W ramach licencji demo otrzymują Państwo 5 darmowych zapytań w celu przetestowania usług. W głównym widoku Listy Sankcyjne oraz w Weryfikacji automatycznej Sankcje, w prawym górnym rogu ekranu znajduje się licznik salda oraz szybka ścieżka dla uzupełnienia salda. Gdy saldo zostanie wyczerpane, usługa automatycznie stanie się nieaktywna. 

     Rozdział 3. Listy Sankcyjne – weryfikacja

     Usługa Listy Sankcyjne pozwala na weryfikację osób, firm i organizacji czy znajdują się na listach sankcyjnych za pomocą pierwszego imienia oraz nazwiska lub nazwy.

     3. 1. Weryfikacja pojedyncza 

     Rysunek nr 3. 1 pokazuje podstawowy panel Listy Sankcyjne, który służy do weryfikacji jednorazowej. W punkcie 1 znajduje się pole, do którego należy wprowadzić imię i nazwisko osoby sprawdzanej lub nazwę firmy bądź organizacji. Punktem 2 zostały oznaczone rodzaje list, które chcemy sprawdzić tzn. Listy dla osób fizycznych i listy dla firm i organizacji. Domyślnie obie opcje są zaznaczone. Przycisk “Szukaj sankcji” wysyła zapytanie do serwera (pkt 3 na rysunku nr 3.

     Link “Weryfikacja masowa” (pkt 4 na rysunku nr 3. 1) przekierowuje do panelu masowego wprowadzania danych. eu/wp-content/uploads/2020/06/s2. png">

     Rysunek nr 3. 1

     Wynikiem pojedynczego zapytania jest raport, którego rodzaje szczegółowo omówimy przy okazji weryfikacji masowej w punkcie 3. 2. tej dokumentacji. Weryfikacja masowa 

     Panel weryfikacji masowej nie różni się od weryfikacji pojedynczej z wyjątkiem samego okna do wprowadzania danych. Na rysunku nr 3. 2 punktem 1 jest oznaczone okno dialogowe do wprowadzania danych. Okno to w prawym dolnym rogu posiada znacznik umożliwiający zmianę wielkości okna (punkt 2 rysunku 3. 2). 

     Poprawne wprowadzenie danych w oknie dialogowym: w każdej linii znajdują się dane jednej osoby/firmy. Aby wprowadzić dane kolejnej osoby/firmy należy kliknąć klawisz “enter”. 

     Aby wprowadzić dane z pliku csv należy użyć wyszukiwarki (pkt 3 rys 3. 2). Po wprowadzeniu danych do okna dialogowego lub wybraniu ścieżki do pliku csv z danymi do weryfikacji należy kliknąć “Szukaj sankcji” w celu wysłania zapytania do bazy.

     W każdym momencie można wrócić do pojedynczej weryfikacji klikając przycisk “Weryfikacja pojedyncza”. eu/wp-content/uploads/2020/06/s3. eu/wp-content/uploads/2020/06/s3-1024x519. eu/wp-content/uploads/2020/06/s3-300x152. eu/wp-content/uploads/2020/06/s3-768x389. eu/wp-content/uploads/2020/06/s3-1536x779. 2

     Pobieranie danych poprzez masową weryfikację przedstawia rysunek nr 3. 3.
     W oknie dialogowym zostały prawidłowo wprowadzone dane: imiona i nazwiska w osobnych liniach – oddzielone znakiem “ENTER”. 

     Weryfikacja zwróciła informacje na temat 3 osób:

     Kalib Trinidad
     Di Hai
     Gono Gideon

     Wyniki weryfikacji są przedstawiane w kolejności zapytania jednak jedna osoba/firma może znajdować się na kilku listach sankcyjnych. Rysunek 3. 3 punkt 1 przedstawia trzy informacje na temat Kalib Trinidad na różnych listach sankcyjnych.

     Punkt 2 na rysunku to raport osoby, która nie widnieje na listach sankcyjnych. 

     Punktem 3 został oznaczony zwrotny komunikat o wyczerpaniu limitu zapytań.

     Pod każdą weryfikacją, która zakończyła się pomyślnie znajduje się przycisk “Pobierz raport” (rys. 3 pkt 4).

     Raporty są indywidualne dla każdej ze sprawdzonych osób/firm w formacie PDF. 

     Zbiorcze, miesięczne raporty weryfikacji są możliwe do pobrania w zakładce Historia weryfikacji Sankcje. eu/wp-content/uploads/2020/06/s4. png">

     Rysunek nr 3. 3

     Rozdział 4. Weryfikacja automatyczna 

     4. Do czego służy weryfikacja automatyczna?

     Automatyczna weryfikacja pozwala na regularne, automatyczne weryfikowanie naszych kontrahentów na listach sankcyjnych. Usługa ta pozwala całkowicie pozbyć się kłopotów związanych z weryfikacją firm i osób współpracujących. Aby skonfigurować automatyczną weryfikację należy:

     • aktywować automatyczną analizę,
     • skonfigurować automatyczne pobieranie danych do analizy lub wprowadzić te dane ręcznie.

     4. Ustawienia automatycznej weryfikacji.

     Główny panel automatycznej weryfikacji przedstawia rysunek nr 4. eu/wp-content/uploads/2020/06/s5. eu/wp-content/uploads/2020/06/s5-1024x519. eu/wp-content/uploads/2020/06/s5-300x152. eu/wp-content/uploads/2020/06/s5-768x389. eu/wp-content/uploads/2020/06/s5-1536x779. png 1838w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px"/>

     Rysunek nr 4. 1

     Na rysunku powyżej punktem 1 został oznaczony checkbox automatycznej weryfikacji. Zaznaczenie tej opcji oraz zapisanie ustawień (punkt 3 rysunku) powoduje cykliczne, codzienne wykonanie weryfikacji wprowadzonych do automatycznej analizy danych na listach sankcyjnych. Punkt 2 na rysunku pozwala na wprowadzenie adresu email, na który będą wysyłane raporty (liczba zweryfikowanych osób/firm, liczba osób/firm występujących na listach sankcyjnych, lista nazw, które zostały odnalezione na listach sankcyjnych), nie jest on jednak konieczny. Wyniki analizy będą widoczne również w panelu analizy oraz w historii weryfikacji Sankcje. Po dokonaniu potrzebnych zmian zawsze należy zatwierdzić wprowadzone dane klikając “Zapisz ustawienia” (punkt 3). Aby przerwać modyfikację ustawień należy kliknąć “Anuluj” (pkt 4).

     Klawisz “Weryfikuj teraz” służy do weryfikacji danych na żądanie. Po wprowadzeniu danych lub skonfigurowaniu ich pobierania, można wykonać analizy na żądanie, nie czekając na automat, który przeprowadza analizy w nocy.

     Punkt 6 rysunku 4. 1 wskazuje na konfigurację automatu do pobierania danych. Szerzej o tej funkcji przeczytasz w następnym punkcie dokumentacji. Punkt 7 to przycisk “Dodaj”. Jest to opcja dostępna tylko w przypadku braku automatycznej konfiguracji pobierania danych.

     4. Konfiguracja pobierania danych.

     Po kliknięciu klawisza “Konfiguruj automatyczne pobieranie danych” rozwija się panel konfiguratora automatu pobierania danych – rysunek 4. Do wyboru mamy trzy opcje. Każdorazowa zmiana ustawień konfiguratora musi być zatwierdzona klawiszem “Zapisz”. Aby wycofać wprowadzanie zmian należy kliknąć przycisk “Anuluj”. eu/wp-content/uploads/2020/06/s6. eu/wp-content/uploads/2020/06/s6-1024x519. eu/wp-content/uploads/2020/06/s6-300x152. eu/wp-content/uploads/2020/06/s6-768x389. eu/wp-content/uploads/2020/06/s6-1536x779. 2

     4. 1 Automatyczny import wyłączony

     Oznacza to, że dane do analizy nie będą pobierane z zewnętrznych źródeł, a analizie (jeżeli automat opisany w punkcie 4. 2 dokumentacji jest włączony) poddane będą tylko dane wcześniej wprowadzone do analizy i znajdujące się w bazie.

     4. 2 Plik zdalny CSV

     Zaznaczenie opcji “Plik zdalny CSV” pozwala na wprowadzenie danych z pliku. W tym przypadku należy podać ścieżkę dostępu do pliku zdalnego (na przykład na innym serwerze) w punkcie 1 rys 4. 3. 

     Punkt 2 rysunku 4. 3 należy zaznaczyć jeżeli plik zawiera wiersz nagłówka (wiersz z opisem zawartości kolumn). 

     Punkt 3 należy zaznaczyć, jeżeli sprawdzane dane każdorazowo mają być pobierane z pliku. Ta opcja jest przydatna, gdy na bieżąco uzupełniamy listę kontrahentów w pliku – czyli dodajemy i usuwamy kontrahentów, modyfikujemy ich dane w pliku. Wtedy każdorazowa weryfikacja pobierze nowe dane do weryfikacji, a stare dane nie będą weryfikowane. Pozostawienie tej opcji odznaczonej skutkuje pozostawieniem danych z poprzedniej analizy do weryfikacji razem z danymi z bieżącego pliku. 

     Punkt 4 pozwala na wprowadzenie dodatkowych nagłówków HTTP potrzebnych do odczytania pliku (np autoryzacja HTTP Basic czy tokeny). eu/wp-content/uploads/2020/06/s7. eu/wp-content/uploads/2020/06/s7-1024x519. eu/wp-content/uploads/2020/06/s7-300x152. eu/wp-content/uploads/2020/06/s7-768x389. eu/wp-content/uploads/2020/06/s7-1536x779. 3

     4. 3 Arkusz google

     Konfigurator dla arkusza google spreadsheets wygląda bardzo podobnie do omówionej wyżej konfiguracji dla zdalnego pliku CSV. 

     Rysunek nr 4. 4

     Punkt 1 na rysunku 4. 4 to miejsce na ścieżkę dostępu do pliku google. Zaznaczenie opcji opisanej punktem 2 skutkuje pominięciem wiersza nagłówków – pierwszego wiersza pliku. Zaznaczenie opcji z punktu 3 skutkuje usunięciem wprowadzonych wcześniej danych do analizy.

     Aby skorzystać ze źródła danych w postaci arkusza google należy go najpierw przygotować i udostępnić w trybie Shareable by Link. 

     Rysunek 4. 5 przedstawia przygotowany arkusz google z danymi testowymi., który może służyć zarówno do weryfikacji na listach sankcyjnych jak i listach PEP. Aby umożliwić czytanie pliku aplikacji, należy kliknąć zaznaczony na rys 4. 5 punktem 1 przycisk “Share”, a następnie zmienić dostęp do pliku – “Change to anyone with the link” na “Anyone with the link” z opcją “Viewer”. 

     Następnie należy kliknąć opcję ”Copy link” (rys 4. 6), aby skopiować adres arkusza i wkleić go do konfiguracji weryfikacji (ctrl+v). eu/wp-content/uploads/2020/06/test_sls_Google_Sheets1. eu/wp-content/uploads/2020/06/test_sls_Google_Sheets1-1024x519. eu/wp-content/uploads/2020/06/test_sls_Google_Sheets1-300x152. eu/wp-content/uploads/2020/06/test_sls_Google_Sheets1-768x389. eu/wp-content/uploads/2020/06/test_sls_Google_Sheets1-1536x779. 6

     4. 4 Zatwierdzenie konfiguracji.

      Każdorazowo po wprowadzeniu zmian w konfiguracji należy zapisać nowe ustawienia klawiszem “Zapisz”. W przypadku pliku CSV oraz pliku google istnieje również opcja zapisania i załadowania danych w celu weryfikacji podanej ścieżki i innych ustawień. “Zapisz i załaduj dane” (rys 4. 3 pkt 5 oraz rys 4. 4 pkt 4) skutkuje wprowadzeniem nowych danych do bufora. 

     UWAGA: jeżeli w konfiguracji będzie zaznaczona opcja czyszczenia bufora, nastąpi to za każdym razem przy wczytywaniu danych. Oznacza to, że każdorazowo wszelkie zmiany dokonane na danych zaczytanych będą nadpisywane przez dane z pliku. 

     4. 5 Jednorazowe wczytanie danych z pliku.

     Aby jednorazowo wczytać dane z pliku, a następnie modyfikować je już wewnątrz modułu automatycznej weryfikacji, należy skonfigurować prawidłowo pobieranie danych z pliku zdalnego csv lub z arkusza google i zapisać dane klikając “Zapisz i załaduj dane”. Sprawdzić dane wczytane do bufora analiz, a następnie ponownie skonfigurować zdalne pobieranie danych jako “Automatyczny import wyłączony” i zapisać zmiany. W ten sposób będziemy mieć zaczytane dane bez opcji ich nadpisywania z pliku, a analizie będzie poddawany tylko pierwotnie dodany zbiór uwzględniający zmiany wprowadzone ręcznie. 4. Ręczne wprowadzanie danych.

     Aby móc dodawać dane ręcznie, należy w konfiguratorze wybrać i zapisać opcję “Automatyczny import wyłączony”. Przy takiej konfiguracji możliwe jest wprowadzanie i modyfikowanie zasobów znajdujących się w bazie automatycznych analiz. 

     Ręczne wprowadzanie danych odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku pojedynczej weryfikacji, które zostało opisane w rozdziale 3. Listy sankcyjne – weryfikacja tej dokumentacji.

     Aby dodać dane ręcznie: pojedynczo, masowo, lub z pliku csv z komputera, należy kliknąć przycisk “Dodaj” – punkt 1 na rysunku nr 4. 7., wprowadzić nazwę osoby/firmy/organizacji (pkt 2) i zatwierdzić przyciskiem “Dodaj nowy”. Punkt 5 na rysunku 4. 7 służy do masowego wprowadzania danych jak w przypadku pojedynczej weryfikacji.

     Nowością natomiast jest ładowanie danych z historii weryfikacji. Służy ona do zaczytania danych osób/firm, które były już weryfikowane. Aby załadować dane kilku miesięcy, należy po kolei wybierać pożądane miesiące z listy za każdym razem klikając przycisk “Pobierz” (punkt 5 rys 4. 7). 5. Modyfikacja danych w analizach.

     Jeżeli bufor danych nie jest pusty, na panelu modułu będą dostępne statystyki (rys 4. 8 pkt 1) dla wprowadzonych danych oraz wyniki ostatniej analizy. Jeżeli dane zostały wprowadzone, jednak nie były jeszcze poddane analizie, będą posiadały one status “Oczekujący”. Jeżeli konfigurator jest ustawiony jako “Automatyczny import wyłączony”, możemy modyfikować zbiór danych jakie poddawane będą analizie. eu/wp-content/uploads/2020/06/s15. eu/wp-content/uploads/2020/06/s15-1024x519. eu/wp-content/uploads/2020/06/s15-300x152. eu/wp-content/uploads/2020/06/s15-768x389. eu/wp-content/uploads/2020/06/s15-1536x779. 8

     Na rysunku nr 4. 8 punktem 2 został zaznaczony klawisz “Usuń” dla pojedynczego rekordu danych. Punkt 4 na rysunku 4. 8 pozwala na usunięcie wszystkich danych zapisanych do analizy.

     Punktem 3 na rys 4. 8 został oznaczony guzik do pobierania raportu zbiorczego. Raport dotyczy tylko danych z ostatniej weryfikacji i nie zawiera danych historycznych. Do przeglądania historii weryfikacji służy zakładka “Historia weryfikacji Sankcje”.

     Jeżeli dane były poddane analizie, statystyki w łatwy sposób pozwolą filtrować rekordy z różnymi statusami weryfikacji.

     Na rysunku 4. 9 punktem 1 zostały oznaczone opcje filtrowania danych za pomocą statystyk. Odznaczenie jednego lub kilku rodzajów statusów pozwala na szybkie odnalezienie i przeglądanie interesującego nas zakresu danych. W części “Wyniki ostatniej analizy” znajdują się dane dla każdego rekordu w postaci wyniku analizy (pkt 2 rys 4. 9) oraz daty weryfikacji (pkt 3 rys 4. 9). eu/wp-content/uploads/2020/06/s10. png">

     Rysunek nr 4. 9

     Rozdział 5. Historia weryfikacji Sankcje

     Rysunek nr 5. 1

     Historia weryfikacji Sankcje służy do przeglądania archiwalnych danych i wyników weryfikacji. 

     Dane są zebrane w kolejności zapytań i wyświetlane jest ostatnich 100 rekordów weryfikacji, dla których dostępny jest raport indywidualny (rysunek 5. 1 pkt 2). 

     Rysunek nr 5. 2

     Raporty zbiorcze (rysunek 5. 1 pkt 1) można pobrać z każdego niepustego miesiąca – to znaczy z każdego miesiąca, w którym była wykonana przynajmniej jedna weryfikacja na listach sankcyjnych.

     Raporty zbiorcze są dostępne w formacie pliku csv jak i pdf (rys 5. 3). eu/wp-content/uploads/2020/06/s12. eu/wp-content/uploads/2020/06/s12-1024x519. eu/wp-content/uploads/2020/06/s12-300x152. eu/wp-content/uploads/2020/06/s12-768x389. eu/wp-content/uploads/2020/06/s12-1536x779. 3

     Rysunek nr 5. 4

     Raport w formacie pdf zawiera te same dane co widok historii weryfikacji czyli datę zapytania, treść zapytania, odpowiedź czy dana osoba/firma jest na listach sankcyjnych oraz nazwę użytkownika. eu/wp-content/uploads/2020/06/raport. png">

     Rysunek nr 5. 5

     Raport csv zawiera szczegółowe dane na temat list sankcji, na których występuje sprawdzany podmiot:
     Data zapytania,
     Treść zapytania,
     Czy jest na listach sankcyjnych,
     Rodzaj listy,
     Numer referencyjny listy,
     oraz nazwa użytkownika pobierającego dane.

     Gamifikacja polega na użyciu mechaniki i sposobów myślenia z gier w sytuacjach niezwiązanych z grami w celu zwiększenia zaangażowania osób zdobywających wiedzę, m. in. przez przyznawanie im punktów.

     Usługa Learning Manager umożliwia stosowanie strukturalnej warstwy gamifikacji nałożonej na zawartość, aby angażować uczniów i motywować ich do osiągania celów. Pozwala ona uczniom zdobywać punkty za różnego rodzaju zadania i osiągać kolejne poziomy: brązowy, srebrny, złoty i platynowy.

     Niektóre przykładowe punkty i dane gamifikacji są domyślnie dostępne dla użytkowników, aby umożliwić im zrozumienie tego pojęcia. Można modyfikować ustawienia punktów.

     Poniżej znajduje się przykładowa ilustracja przedstawiająca wszystkie zadania i punkty.

     Aby otworzyć te ustawienia, wykonaj poniższe kroki:

     1. Zaloguj się jako administrator i kliknij opcję Gamifikacja w lewym panelu.

     2. Na nowo utworzonym koncie Learning Manager gamifikacja jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, kliknij opcję Włącz w prawym górnym rogu strony.

     W razie potrzeby można zmienić ustawienia tak, aby użytkownicy należący do kadry kierowniczej wyższego szczebla byli użytkownikami poufnymi. Działania użytkownika poufnego w zakresie gamifikacji nie są widoczne dla innych uczniów w tablicy liderów.

     Ustawienia poufności mogą być stosowane zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

     1. Kliknij opcje Gamifikacja > Ustawienia > Ustawienia poufności.

     Ustawienia poufności
     1. Z poziomu listy użytkowników kliknij pole wyboru przy nazwie użytkownika i kliknij opcję Ukryj, aby użytkownik stał się użytkownikiem poufnym.
      Uwaga
      Użytkowników poufnych można rozpoznać po tym, że obok ich nazwy użytkownika widnieje zaznaczone pole wyboru.
     2. Kliknij kartę Użytkownicy poufni, aby wyświetlić listę takich użytkowników. Domyślnie użytkownicy poufni nie są widoczni. Kliknij ikonę strzałki menu rozwijanego, aby wyświetlić listę.
     3. Kliknij pole wyboru obok nazwy użytkownika na liście użytkowników poufnych i kliknij przycisk Dodaj, aby usunąć użytkowników z tej listy.
     4. Można zresetować punkty gamifikacji zdobyte przez ucznia, a także zresetować ustawienia konfiguracyjne. Jeśli zdecydujesz się zresetować punkty użytkownika, wszystkie punkty zostaną zresetowane. Jeśli zdecydujesz się zresetować punkty użytkownika i ustawienia konfiguracyjne, wszystkie domyślne punkty przypisane do poziomów i zadań zostaną zresetowane.

      Resetowanie ustawień gamifikacji może być stosowane zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

      Aby zresetować wynik i ustawienia konfiguracyjne ucznia, kliknij opcję Resetowanie gamifikacji i wybierz opcję zgodną z wymaganiami. Można wybrać pomiędzy opcjami Resetuj tylko wyniki ucznia i Resetuj wyniki ucznia i ustawienia konfiguracyjne. Po wybraniu danej opcji kliknij przycisk OK.

      Resetowanie gamifikacji

      Kliknij opcje Gamifikacja > Funkcja gamifikacji. Pozwoli to na włączenie funkcji gamifikacji i tablicy liderów oddzielnie dla Twoich uczniów. Zależnie od potrzeb wybierz opcję Włącz dla uczniów wewnętrznych lub Włącz dla uczniów zewnętrznych, po czym kliknij przycisk OK. Wszystkie punkty zostaną zachowane po ponownym włączeniu gamifikacji.

      Funkcja gamifikacji

      Można wyłączyć funkcję gamifikacji dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

      Administratorzy mogą ustawiać punkty gamifikacji dla uczniów, wykonując poniższe kroki:

     5. Po zalogowaniu się jako administrator kliknij opcję Gamifikacja.
      Zostanie wyświetlona strona z listą poziomów (brązowym, srebrnym, złotym i platynowym) oraz liczbą wymaganych punktów do osiągnięcia każdego poziomu. Wyświetlana jest lista zadań i odpowiadających im punktów.
     6. Kliknij ikonę Edytuj obok każdego zadania, aby ustawić punkty.
     7. Modyfikuj częstotliwość zdarzeń dla zadań, jak np. ustawianie określonej liczby kursów w miesiącu, kwartale lub roku.
     8. Kliknij opcję Zapisz.
     9. Istnieje pięć zadań gamifikacji dostępnych dla uczniów, w przypadku których administrator może ustawić punkty. Poniżej zilustrowano wszystkie zadania i powiązane z nimi punkty.

      Uwaga
      Punkty gamifikacji danego ucznia za określone zadanie nie sumują się. Na konto ucznia trafiają jednak wszystkie punkty zdobyte za różne zadania.

      Administrator przypisujący punkty do kursów musi zadbać, aby uczniowie zdobywali je stopniowo.

      Szybko uczący się

      W tym zadaniu uczeń kończy pewną liczbę kursów w ciągu miesiąca/kwartału/roku. Stanowi ono zachętę dla osób szybko przyswajających wiedzę.

      Możliwe są następujące scenariusze:

     10. Kiedy uczniowie kończą dwa kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 20 punktów.
     11. Kiedy uczniowie kończą cztery kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 100 punktów.
     12. Kiedy uczniowie kończą osiem kursów, zdobywają 300 punktów.
     13. Kiedy uczniowie kończą dziesięć kursów, zdobywają 500 punktów.
     14. Administrator może zmienić przedział czasowy i liczbę kursów, jakie trzeba ukończyć, aby zdobyć punkty.

      Przyznawane uczniom punkty w ramach zadania nie sumują się. Przyjrzyjmy się na przykład sytuacji, gdy uczeń kończy kilka kursów i zdobywa 20 punktów. Kiedy ukończy cztery kursy, zdobędzie 100 punktów, ale istniejące 20 przestanie się liczyć.

      Samonapędzający się (a)

      W tym zadaniu uczniowie zapisują się na wymaganą liczbę kursów i kończą je w ciągu miesiąca/kwartału/roku. Administrator może je włączyć, aby w ramach zachęty uczniowie zdobywali punkty.

      Oto możliwe scenariusze:

     15. Kiedy uczniowie zapisują się na jeden kurs w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 50 punktów.
     16. Kiedy uczniowie zapisują się na dwa kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 150 punktów.
     17. Administrator może zmienić okres i liczbę kursów.

      Samonapędzający się uczeń (b)

      W tym zadaniu uczniowie zapisują się na większą niż wymagana liczbę kursów i kończą te kursy w ciągu miesiąca/kwartału/roku. Administrator może je włączyć, aby w ramach zachęty uczniowie zdobywali punkty.

      W przypadku gdy uczniowie zapisują się także na dodatkowe kursy, są możliwe następujące scenariusze:

     18. Kiedy uczniowie zapisują się na jeden kurs w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 20 punktów.
     19. Kiedy uczniowie zapisują się na dwa kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 100 punktów.
     20. Kiedy uczniowie zapisują się na trzy kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 300 punktów.
     21. Kiedy uczniowie zapisują się na cztery kursy w miesiącu/kwartale/roku, zdobywają 500 punktów.
     22. Administrator może zmienić okres czasu i liczbę kursów. Na przykład w trzecim scenariuszu można ustawić liczbę kursów na pięć zamiast trzech i zmienić liczbę uzyskiwanych punktów na 80.

      Dodatkowe kompetencje (a)

      W tym zadaniu uczniowie zdobywają określoną liczbę kompetencji. Administrator może je wybrać, aby zachęcić uczniów do uzyskania jak największej liczby kompetencji.

      Oto możliwe scenariusze zdobywania dodatkowych kompetencji:

     23. Kiedy uczniowie zdobywają jedną kompetencję, zyskują 100 punktów.
     24. Kiedy uczniowie zdobywają dwie kompetencje, zyskują 300 punktów.
     25. Kiedy uczniowie zdobywają trzy kompetencje, zyskują 600 punktów.
     26. Kiedy uczniowie zdobywają cztery kompetencje, zyskują 900 punktów.
     27. W przypadku tego zadania nie ma znaczenia przedział czasowy. Administrator może zmienić liczbę kursów dla każdego scenariusza.

      Dodatkowe kompetencje (b)

      W tym zadaniu uczniowie zdobywają kolejny poziom w ramach określonej kompetencji.

      Oto możliwe scenariusze zdobywania dodatkowych poziomów w ramach kompetencji:

     28. Kiedy uczniowie zdobywają jeden poziom, otrzymują 100 punktów.
     29. Kiedy uczniowie zdobywają dwa poziomy, otrzymują 200 punktów.
     30. Kiedy uczniowie zdobywają trzy poziomy, otrzymują 500 punktów.
     31. W przypadku tego zadania nie ma znaczenia okres czasu. Kiedy uczeń zdobywa wyższy poziom w ramach określonej kompetencji, a potem zdobywa niższy poziom, otrzymuje punkty tylko za wcześniej zdobyty poziom.

      Punkty za wczesne ukończenie

      To zadanie dotyczy tylko uczniów, którzy znajdą się w gronie pierwszych N uczniów kończących kurs.

      Oto możliwy scenariusz:
      Kiedy uczeń kończy kurs jako jedna z pierwszych 10 osób, otrzymuje 100 punktów.

      Punkty za ukończenie na czas

      W przypadku tego zadania uczeń musi ukończyć kurs N dni po zarejestrowaniu się na kurs.

      Kiedy uczeń kończy kurs w ciągu 10 dni od daty jego rozpoczęcia, zdobywa 100 punktów.

      Gamifikacja na poziomie grupy

      Administratorzy mogą zdefiniować zakres gamifikacji, zmieniając ustawienia zakresu. Można wybiórczo włączyć gamifikację dla użytkowników, grup lub lokalizacji o podobnym profilu.

      Po zalogowaniu jako administrator kliknij w lewym panelu opcję Gamifikacja.

      Kliknij opcje Gamifikacja > Ustawienia > Ustawienia zakresu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia zakresu gamifikacji.

      Ustawienia zakresu

      Kliknij opcję Włącz ustawienia zakresu.

      Wybierz opcję Cechy użytkownika z listy rozwijanej. Poniżej ukazano przykładowy zrzut ekranu:

      Cechy użytkownika

      Wybierz wartość odpowiadającą wybranym cechom użytkownika. Jeśli wybrano cechę użytkownika jako profil, należy wybrać wartość z listy rozwijanej. Przykładowe wartości profili są wyświetlane na poniższym zrzucie ekranu jako odniesienie.

      Wartość

  Uwagi użytkownika Cable Aml Itx21 100

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi użytkownika Cable Aml Itx21 100

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi użytkownika Cable Aml Itx21 100