Wskazówki dotyczące użytkowania Caen Els Ocem Ngps 160 60eh

Caen Els Ocem Ngps 160 60eh to cyfrowy przetwornik prądu, który może być stosowany w różnych aplikacjach przemysłowych. Użytkownicy mogą skorzystać z wielu wskazówek dotyczących użytkowania, aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę urządzenia. Przede wszystkim, należy upewnić się, że przetwornik jest zamontowany na stabilnym podłożu i że łącza elektryczne są wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, użytkownicy powinni dbać o właściwą wentylację i konserwację urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu się. Przed rozpoczęciem instalacji przetwornika, należy upewnić się, że są spełnione wszystkie wymagania odnośnie bezpieczeństwa. Pozwoli to uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Caen Els Ocem Ngps 160 60eh

Wskazówki do prawidłowego doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego

Sprzęt ochrony układu oddechowego przeznaczony jest do pracy ciągłej, wykonywanej w możliwie najkrótszym czasie. Wynika to głównie ze znacznych uciążliwości spowodowanych: ograniczeniami w odbiorze niektórych bodźców, trudnościami w porozumiewaniu się, ograniczeniami pola widzenia.

Czas użytkowania sprzętu, ze względu na komfort użytkowania, należy ustalić w oparciu o wnikliwą analizę następujących czynników:

 • rodzaju i typu stosowanego sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • rodzaju wykonywanych czynności zawodowych,
 • predyspozycji indywidualnych użytkowników (płeć, wiek),
 • warunków klimatycznych.

Rodzaj stosowanego sprzętu ochrony układu oddechowego ma podwójne znaczenie podczas ustalania długości jego czasu użytkowania. Stosowanie niektórych rodzajów sprzętu ochron układu oddechowego nakłada limity czasowe wynikające z budowy i zasad funkcjonowania. Przykładem jest szeroko omawiany sprzęt pochłaniający lub sprzęt filtrujący, gdy stosowany jest w znacznym zapyleniu, czy autonomiczny sprzęt izolujący z uwagi na zapas powietrza do oddychania. gif" alt="" width="8" height="1"/>Drugim kryterium jest rodzaj czynności zawodowych określanych rodzajem pracy. Z tego powodu wyróżniono dwie kategorie:

 • sprzęt do wykonywania lekkiej pracy - możliwość stosowania przez 8-godzinny dzień pracy,
 • sprzęt do wykonywania ciężkiej pracy - należy stosować do 2-godzin ciągłej pracy.
 • Przed skompletowaniem sprzętu oczyszczającego należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, aby upewnić się czy nie przekroczona jest data ważności określona przez producenta. Po wygaśnięciu tego terminu producent nie gwarantuje zachowania walorów ochronnych w deklarowanej klasie ochronnej. W przypadku elementów oczyszczających ma to ogromne znaczenie. Dodatkowo należy upewnić się, czy opakowania jednostkowe sprzętu jednorazowego użytku są nie naruszone oraz czy elementy wielokrotnego użytku były właściwie przechowywane. gif" alt="" width="8" height="1"/>Oprócz typowego schematu doboru sprzętu ochrony układu oddechowego bywają specyficzne sytuacje, wymagające indywidualnej selekcji sprzętu. Wynikają one z:

 • deformacji twarzy użytkownika, owłosieniu (bokobrody, broda),
 • nietypowego użytkowania,
 • niewielkiego obiegu powietrza w pomieszczeniu,
 • przyjmowania przez użytkowników sprzętu lekarstw obniżających reakcje na bodźce,
 • problemów neurologicznych,
 • problemów psychologicznych (np. klaustrofobia),
 • obniżenia wydolności czynności oddechowych,
 • braku dostatecznych informacji o sposobie działania sprzętu, - ciąży.
 • Przed stosowaniem sprzętu ochrony układu oddechowego użytkownicy powinni być przeszkoleni przez specjalistyczne przygotowany personel w zakresie użytkowania i wyjątkowych sytuacji, które mogą nastąpić podczas pracy w sprzęcie (np. nadmierny wzrost oporów oddychania, pojawienia się charakterystycznych zapachów). gif" alt="" width="8" height="1"/>Według zaleceń Instrukcji Krajów Wspólnoty Europejskiej, zawierającej zalecenia dotyczące doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, wymagane jest, aby użytkownicy sprzętu ochrony układu oddechowego podlegali obowiązkowym, specjalistycznym badaniom lekarskim. Zaleca się, aby badania te przeprowadzać w następujących przedziałach czasowych:

 • co trzy lata pracy dla pracowników do 35 lat,
 • co dwa lata dla pracowników w wieku od 35 do 45,
 • co roku dla pracowników powyżej 45 lat.
 • Ponadto, w celu prawidłowego funkcjonowania w przedsiębiorstwie sprzętu ochrony układu oddechowego należy prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego (przeglądy okresowe), sposobu przechowywania sprzętu, właściwego dopasowywania przez użytkowników. Kontrole te powinny być powtarzane regularnie. Wdrożenie systemu kontroli powinno obejmować przygotowanie przez pracodawcę dla każdego użytkownika sprzętu ochronnego "kart kontrolnych", pozwalających na szybkie sprawdzenie sposobu jego użytkowania. Karty te powinny być także przygotowane dla stref, gdzie występują szczególne zagrożenia. Przykład listy kontrolnej przedstawiono poniżej.

  KARTA UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU

  NUMER KARTY ____________________

  IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA ____________________

  WYKONYWANE CZYNNOŚCI ____________________

  ZAGROŻENIA ____________________

  TYP SPRZĘTU OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO ____________________

  DATA WYDANIA SPRZĘTU ____________________

  DATA UTRATY WAŻNOŚCI ____________________

  ZATWIERDZONE PRZEZ: ____________________

  Zapisz się do naszych wiadomości z ankiet!


  Cieszymy się, że chcesz zapisać się do newslettera QuestionPro. Regularnie otrzymuj ważne informacje o innowacjach technicznych, ulepszeniach funkcjonalnych i aktualizacjach, a także cenne wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące ankiet online, analiz, ankiet klientów i pracowników, badań rynku, paneli internetowych i społeczności analitycznych. Biuletyn QuestionPro pojawia się co miesiąc.

  Zalecenia i wskazówki dotyczące użytkowania urządzeń wspomagających

  Ze względu na różne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku sposób wykonywania tych czynności należy rozpatrywać oddzielnie. W przypadku podnoszenia i odkładania obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego jest podobne pod warunkiem, że wysokość podnoszenia i odkładania są do siebie zbliżone.

  Zaleca się, aby wysokość ponoszenia i odkładania była zbliżona do wysokości bioder pracownika wykonującego te czynności, wówczas zadaniem pracownia będzie jedynie dobre chwycenia ładunku, przesunięcie go jak najbliżej do tułowia i podniesienie poprzez odchylenie tułowia do tyłu lub np. poprzez wspięcie na palce.

  Zaleca się aby podczas zdejmowania ładunku z wysokości bioder, np. ze stołu lub blatu, ładunek miał jak najdłuższy kontakt ze stołem lub blatem, wówczas siła oddziaływująca na pracownika będzie mniejsza.

   

  Rys. 10. Zdejmowania ładunku ze stołu – kontakt ładunku z blatem.

  W przypadku gdy ładunek znajduje się na wysokości podłogi zaleca się aby podnoszenia go wykonywać poprzez ugięcie kolan i bioder utrzymując jednocześnie wyprostowany tułów (plecy, rys. 11). W przypadku ładunków, których szerokość nie przekracza 50-60 cm zaleca się aby podczas podnoszenia z wysokości podłogi znajdował się on pomiędzy kolanami pracownika lub możliwie blisko nich. pl/CIOPPortalWAR/file/83941/2017102622222&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-11. 11. Podnoszenie ładunku z podłogi poprzez ugięcie kolan i bioder z wyprostowanym tułowiem.

  Podczas podnoszenia ładunków wyposażonych w uchwyty znajdujące się na wysokości kolan (wiadro, walizka, skrzynka przenoszona przez dwóch pracowników) zaleca się aby podczas ruchu podnoszenia rozpocząć także ruch przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy. pl/CIOPPortalWAR/file/83942/2017102622235&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-12. 12. Podnoszenie ładunku z podłogi do góry i do przodu.

  Zastosowanie urządzeń wspomagających nie powinno zmniejszać bezpieczeństwa wykonywania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku.

  Podczas stosowania urządzeń wspomagających należy stosować się do instrukcji podanej przez producenta urządzenia.

  Przy zastosowaniu urządzeń wspomagających podnoszenie i przenoszenie ładunków należy uwzględnić masę urządzenia jako część składową dopuszczalnej masy ładunku (np. 12 i 20 kg dla kobiet oraz 30 i 50 kg dla mężczyzn).

  Stosując urządzenia wspomagające bez napędu do czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku należy wykonywać je w pozycji możliwie najbardziej zbliżonej do naturalnej – stojącej, wyprostowanej. Podczas podnoszenia płyt chodnikowych z zastosowaniem chwytaka należy podnosić ładunek dwoma rękoma, natomiast przenosić ładunek można jedną ręką. W przypadku zastosowania chwytaka do płyt chodnikowych do przenoszenia ładunku o większej wysokości i mniejszej masie można podnosić ładunek jednocześni rozpoczynając czynność przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy (rys. 13). pl/CIOPPortalWAR/file/83943/2017102622249&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-13. 13. Podnoszenie ładunku z zastosowanie chwytaka do płyt chodnikowych do góry i do przodu.

  Podczas podnoszenia krawężników z zastosowaniem chwytaka czynność podnoszenia należy rozpocząć jednocześnie, aby obciążenia dla obu pracowników było podobne. Konstrukcja chwytaka do krawężników umożliwia podnoszenia i przenoszenie ładunku tak, że środek miejsca chwytu ładunku (uchwyty chwytaka) dla obu pracowników znajduje blisko osi ciała. Takie Jest to najkorzystniejsza ze względu na obciążenie układu mięśniowo szkieletowego.

  Zasada rozpoczynania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania jednocześnie, np. na komendę, dotyczy wszystkich czynności wykonywanych zespołowo.

  Zaleca się aby ładunki przenoszone były możliwie jak najbliżej tułowia i w bezpośrednim kontakcie z tułowiem, wówczas część masy ładunku będzie obciążała bezpośrednio tułów i kończyny dolne, a obciążenie kończyn górnych będzie nieznacznie mniejsze.

  W celu zachowania bezpiecznych warunków pracy wskazane jest aby ładunki przenoszone byłe po jak najbardziej płaskiej, utwardzonej powierzchni i odpowiednio oświetlonej.

  Wskazówki dotyczące użytkowania Caen Els Ocem Ngps 160 60eh

  Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Caen Els Ocem Ngps 160 60eh

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Caen Els Ocem Ngps 160 60eh