Zaawansowany podręcznik użytkownika C2g 81930

Zaawansowany podręcznik użytkownika C2g 81930 to profesjonalny podręcznik oferujący szczegółową instrukcję do zaawansowanych funkcji tego systemu. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do pełnego wykorzystania wszystkich funkcji systemu C2G. Oprócz szczegółowych instrukcji, podręcznik zawiera również informacje na temat zarządzania systemem, jak również opcjonalnych funkcji, takich jak tworzenie raportów, ochrona danych i innych. Podręcznik ten jest idealnym wyborem dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać swój system C2G.

Ostatnia aktualizacja: Zaawansowany podręcznik użytkownika C2g 81930

Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

SBW zawiera tytuły czasopism z listy ministerialnej oraz czasopisma, w których publikowane są prace pracowników instytucji. Ta część systemu służy, jako pomoc przy wyborze tytułu czasopisma do opublikowania artykułu. Baza czasopism obejmuje czasopisma z listy MNiSW, JCR (zwykle lista A MNiSW) a także z bazy Scopus.

Uwaga: zakres czasopism w bazie Scopus jest szerszy niż JCR, tj. obejmuje zarówno JCR jak tez wiele czasopism spoza JCR. Dlatego też stosowana w bazie Scopus klasyfikacja ASJC może służyć do wyszukiwania większości czasopism z listy JCR.

W formularzu można określić szereg rozmaitych atrybutów, w szczególności można określić zakres punktów MNiSW, można też wybrać te czasopisma, które posiadają wskaźniki specyficzne dla listy JCR, jak też dla listy Scopus. Poniżej pokazany jest ekran wyszukiwania czasopism z listy A o tematyce związanej z energią (w klasyfikacji OSJ). Uzyskano listę 45 tytułów.

Kolejny ekran pokazuje wynik wyszukiwania dla tego zapytania. Na ekranie tym przy każdym czasopiśmie można znaleźć politykę wydawcy w zakresie otwartości publikacji (open access policy), o ile taka informacja istnieje w bazie Sherpa-Romeo.

Przykładowy opis wyszukanego czasopisma zawiera m. in. punktacje i linki do powiązanych publikacji.

Dla wyszukanego czasopisma zalogowany użytkownik może też sprawdzić statystyki dla istotnych parametrów jakościowych czasopisma (rysunek poniżej).

 • Aktualności
  • Archiwum wiadomości
 • O nas
 • Akty prawne
 • Dokumenty
  • ECHA - poradniki
  • ECHA - FAQ
  • Inne dokumenty
 • Podstawowe informacje
  • Definicje
  • Obowiązki
 • REACH-IT
  • Raport DU
 • SIEF
  • Podział kosztów
 • Rejestracja
  • Późna rejestracja
 • Zezwolenia
  • Lista kandydacka
  • Załącznik XIV
  • Identyfikacja
  • Numer zezwolenia
 • Ograniczenia i zakazy
 • Nanomateriały
 • Odpady
 • Komitety RAC i SEAC
 • Organy nadzoru
 • Kosmetyki
 • PACT
 • Opłaty
 • Nawigator
 • Kalendarz
 • FAQs
 • CLP/GHS
 • Linki

 • Rejestracja / Logowanie

 • English version

Poradniki Europejskiej Agencji Chemikaliów:

Poniżej zamieszczamy poradniki poświęcone poszczególnym zagadnieniom systemu REACH. Pochodzą one ze stron Europejskiej Agencji Chemikaliów. W dokumentach tych znajdują się informacje uzupełniające tekst rozporządzenia REACH. Dotyczą one aspektów technicznych REACH. Dokumenty te opracowano i zatwierdzono we współpracy z władzami państw członkowskich, Komisją Europejską i przedstawicielami przemysłu - w ramach Projektów wdrażających REACH (RIPy). Powinny one służyć Państwu jako podstawowe źródło informacji w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia REACH. Wszystkie dokumenty pochodzą ze strony internetowej ECHA.

Projekty poradników w trakcie konsultacji

Repozytorium dokumentów - biblioteka dokumentów Europejskiej Agencji Chemikaliów


Poradniki dotyczące rejestracji

 • w języku polskim
 • w języku polskim - poradnik w pigułce
 • w języku angielskim
 • Podwykonawca a REACH (Factsheet)
 • Obowiązki informacyjne w odniesieniu do pewnych substancji zwolnionych z obowiązku rejestracji w ramach REACH (Biuletyn)
 • Poradnik dla podmiotów odpowiedzialnych za dokonanie rejestracji w imieniu producentów spoza UE wydany przez organizację skupiającą wyłącznych przedstawicieli (ORO)

Poradnik dotyczący półproduktów

 • w języku polskim
 • w języku angielskim

Poradnik dotyczący monomerów i polimerów

 • w języku polskim
 • w języku angielskim

Poradnik dotyczący PPORD

 • w języku angielskim
 • w języku polskim - tłumaczenie na stronach Ministerstwa Gospodarki

Poradnik dotyczący identyfikacji i nazewnictwa substancji

 • w języku angielskim
 • w języku polskim - poradnik w pigułce

Poradniki dotyczące IUCLID 5

 • tutaj

Poradnik dotyczący udostępniania danych

 • w języku polskim
 • w języku angielskim

Poradnik dla Dalszych Użytkowników

 • w języku angielskim
 • w języku polskim
 • Karty charakterystyki i scenariusze narażenia (Factsheet)
 • Obowiązki informacyjne w odniesieniu do pewnych substancji zwolnionych z obowiązku rejestracji w ramach REACH (Biuletyn)

Strona ECHA dla dalszych użytkowników - TUTAJ


Poradnik dotyczący analizy społeczno ekonomicznej (ograniczenia)

 • w języku angielskim

Poradniki dotyczące substancji w wyrobach

 • w języku polskim
 • w języku polskim - poradnik w pigułce
 • w języku angielskim
 • w języku angielskim - poradnik w pigułce

Poradnik dotyczący wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego

 • w języku angielskim
 • w języku polskim
 • w języku polskim - poradnik w pigułce na temat oceny bezpieczeństwa chemicznego

Chemical Safety Report - an illustrative example

 • w języku angielskim

Praktyczne przykłady scenariuszy narażenia

 • Exposure scenarios for the semiconductor industry
 • Professional use of a substance in floor coatings
 • Consumer use of a substance in cleaning products

Poradnik do załącznika V

 • w języku polskim
 • w języku angielskim

Poradnik dotyczący odpadów oraz substancji odzyskiwanych

 • w języku angielskim

Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki

 • w języku angielskim

interaktywny poradnik - Safety Data Sheets and Exposure Scenarios – Advice for recipients


Poradnik na temat przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia

 • w języku angielskim

Poradnik na temat analizy społeczno-gospodarczej – udzielanie zezwoleń

 • w języku angielskim

Podręczniki dla użytkowników przemysłowych

 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 1: Wprowadzenie do REACH-IT
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 2: Rejestracja i zarządzanie kontem
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 3: Logowanie i skrzynka wiadomości
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 4: Późniejsza rejestracja wstępna
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 5: Forum pre-SIEF
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 6: Przedkładanie dokumentacji
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 7: Wspólne przedkładanie danych
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 8: Fakturowanie
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 9: Wyszukiwanie zaawansowane
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 10: Wniosek o numer rejestracji dla substancji zgłoszonej
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 11: Tworzenie i przedkładanie dokumentacji w formie elektronicznej wraz z zapytaniem
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 15: Zarządzanie grupą producentów lub importerów
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 16: Jak przygotować i przedłożyć zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania za pomocą narzędzia online w systemie REACH
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 17: Zmiana osobowości prawnej 
 • Podręcznik dla użytkowników przemysłowych - Część 18: Strona współrejestrujących

Podręczniki przedkładania danych

 • Podręcznik przedkładania danych nr 1: Jak przygotować i przedłożyć zgłoszenie PPORD
 • Podręcznik przedkładania danych nr 2: Jak przygotować i przedłożyć dokumentację wraz z zapytaniem
 • Podręcznik przedkładania danych nr 4: Jak przygotować dokumentację zgodną z regułami biznesowymi (Zastosowanie reguł biznesowych)
 • Podręcznik przedkładania danych nr 5: Jak przygotować dokumentację techniczną dla celów rejestracji i zgłoszeń PPORD
 • Podręcznik dotyczący przedkładania danych Część 12 - Jak przygotować i przedłożyć zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania w programie IUCLID
 • Data Submission Manual part 14: How to Prepare and Submit a Request for Use of an Alternative Chemical Name for a Substance in a Mixture using IUCLID 5
 • Podręcznik przedkładania danych nr 15: Rozpowszechnianie informacji
  • Załącznik techniczny do sekcji 1, 2, 3
  • Załącznik techniczny do sekcji 4
  • Załącznik techniczny do sekcji 5
  • Załącznik techniczny do sekcji 6
  • Załącznik techniczny do sekcji 7
  • Załącznik techniczny do sekcji 8, 11, 12, 13
 • Podręcznik przedkładania danych nr 16 – Wnioski o zachowanie poufności
  • Annex I: Instructions for the Confidentiality Claims Justification Template
  • Confidentiality Claim Template
 • Data Submission Manual 17: How to derive a Public Name for a substance for use under the REACH Regulation
 • Podręcznik przedkładania danych nr 18: Jak zgłaszać tożsamość substancji w IUCLID w celu rejestracji w ramach REACH
 • Data Submission Manual 19: How to submit a Chemical Safety Report as part of a joint submission
 • Data Submission Manual 20: How to Prepare and Submit a Substance in Articles Notification using IUCLID
 • Podręcznik przedkładania danych Część 21 – Jak sporządzić i przedłożyć raport dalszego użytkownika za pomocą IUCLID 5
  • Template on conditions of use
 • Podręcznik przedkładania danych Część 22 – Przygotowywanie i przedkładanie wniosku o udzielenie zezwolenia

Poradniki praktyczne

 • Poradnik praktyczny 1: Jak dokumentować informacje z badań in vitro
 • Poradnik praktyczny 2: Jak zgłaszać ciężar dowodu
 • Poradnik praktyczny 3: Jak zgłaszać szczegółowe podsumowania przebiegu badań
 • Poradnik praktyczny 4: Jak zgłaszać odstąpienie od przedstawienia danych
 • Poradnik praktyczny 5: Jak zgłaszać Q(SAR)
 • Poradnik praktyczny 6: Jak zgłaszać podejście przekrojowe i kategorie
 • Poradnik praktyczny 7: Zgłaszanie substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania
 • Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych
 • Poradnik praktyczny 9: ECHA has temporarily withdrawn Practical Guide 9
 • Poradnik praktyczny 10: Jak wyeliminować niepotrzebne badania na zwierzętach
 • Poradnik praktyczny 12: Jak komunikować się z ECHA w procesie oceny dokumentacji
 • Practical guide 13: How downstream users can handle exposure scenarios
 • Practical guide 14: How to prepare toxicological summaries in IUCLID and how to derive DNELs
 • Practical guide 15: How to perform a qualitative human health assessment and report it in a Chemical Safety Report
 • Practical guide 16: How to assess whether a substance is used as an intermediate under strictly controlled conditions and how to report the information for the intermediate registration in IUCLID
 • Practical Guide 17: How to prepare a downstream user chemical safety report

Poradniki dla urzędów

 • Poradnik dot. oceny dokumentacji i substancji
 • Poradnik dot. sporządzania dokumentacji wskazanej w Załączniku XV, poświęconej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu
 • Poradnik dot. sporządzania dokumentacji wskazanej w Załączniku XV, poświęconej substancjom wzbudzającym szczególnie duże obawy
 • Poradnik dot. sporządzania dokumentacji wskazanej w Załączniku XV, poświęconej ograniczeniom
 • Poradnik dot. włączania substancji do Załącznika XIV
 • Poradnik określający kryteria priorytetyzacji dossier, propozycji badań oraz substancji do oceny

Zaawansowany podręcznik użytkownika C2g 81930

Bezpośredni link do pobrania Zaawansowany podręcznik użytkownika C2g 81930

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zaawansowany podręcznik użytkownika C2g 81930